EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 17 юни

17.06.2020

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, в сряда, 17 юни, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО КОНСТИТУЦИ­ОННО ДЕЛО № 3 ЗА 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ИВАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ЧЛЕ­НОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА­ТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКО­ВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖ­НОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19" И ЗА ВЪЗ­ЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЩЕТЙТЕ ОТ БЕД­СТВИЯ.

Внасят: министърът на финансите

заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИ­НАНСИТЕ ДА ПОТВЪРДИ СУМАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БАНКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУК­ТУРИРАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИННИЯ СЪ­ВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ­ЛЕН ФОНД.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДА­НЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 103+150 ДО КМ 122+260, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО С МОТОРЕН КОРАБ „MILFORD" И МОТОРЕН КОРАБ „SEAFORD", ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА БЕЛИЗ, НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛБОЧАВАНЕ НА КА­НАЛ 1 И КАНАЛ 2, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ (ПРОЕКТ IGB), ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 10 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката    .

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕ­НА НА 16 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА СПОРТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС ВЪРХУ СЕКТОР „СПОРТ", ПРОВЕДЕНА НА 2 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОД­ЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТ­СТВА, В ПЛОЩТА „ЧУКИТЕ-2", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРВА­НОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУТАМЯТА", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИТЕ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА № 2019/125 ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИ­ТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБ­РАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТ­НОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката