EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 10 юни

10.06.2020

Правителството ще проведе редовното си заседание, в сряда, 10 юни, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г„ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕ­БЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ВСЕМИР­НАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕ­МИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията  

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПА­ЗАР" И „ИНДУСТРИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНИСТРИ­ТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ, ПРОВЕДЕНА НА 19 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 4 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИ­АЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „НЕГОВАН", ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 7 ЮНИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЗАПАД", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНА РИБКА", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството