EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 1 юли

01.07.2020

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, в сряда, 1 юли, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГРИГО­РОВ С ОРДЕН „ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В OTBOPEH ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗ­ПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВ­ДИВ: ЖП УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН – КОСТЕНЕЦ“ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 (ОПТИ).

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОК­ЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕН­ЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО­ТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОР­СКИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 179, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИ­ТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ТРИ ГОДИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧ­ВАНИЯ И КОНВЕРСАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМ­ЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГО­ЕВГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ­ЛЕН ФОНД.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛОВДИВ, ЗА ИМОТ - ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС­ТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В КОЛОМБО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВА­ЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ШРИЛАНКИЙСКИЯ ГРАЖДАНИН АНДРЕ МИЛЕС ЕРИСТУС ФЕРНАНДО ЗА ПОЧЕТ­НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В КОЛОМБО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИ­ТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕ­НО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАС­ТИТЕ ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, СТАРА ЗАГОРА, ПЛОВДИВ, ХАС­КОВО, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ АНАСТАСИЯ СОЛАКОВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОН­СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВА­ЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, СТАРА ЗАГОРА, ПЛОВДИВ, ХАСКОВО, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ­НИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 8 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ­НИСТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ, ПРОВЕДЕНА НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕ­НА НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮНИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СИЛИСТАР“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИН­ФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика