EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 4 януари

04.01.2023

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 4 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ГР. БУРГАС.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 18-ОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 20 МАЙ ДО 26 НОЕМВРИ 2023 Г. ВЪВ ВЕНЕЦИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 116 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТА ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (Е-79) „ВИДИН – БОТЕВГРАД“, УЧАСТЪК ОТ КМ 61+750 (КИЛОМЕТРАЖ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ I-1) ≡ КМ 58+128.47 (КИЛОМЕТРАЖ ПО ПРОЕКТ) ДО КМ 102+060 (КИЛОМЕТРАЖ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ I-1) ≡ КМ 99+193 (КИЛОМЕТРАЖ ПО ПРОЕКТ), НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВИДИН И МОНТАНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 423 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА САН ПЕДРО ГАРСА ГАРСИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА НУЕВО ЛЕОН, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛУИС КАРЛОС УРСУА КАСТИЛЬО – ГРАЖДАНИН НА МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА САН ПЕДРО ГАРСА ГАРСИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА НУЕВО ЛЕОН.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ И СЪХРАНЕНИЕТО НА ГАЗ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕФТОПРОВОД АЛЕКСАНДРУПОЛИС-БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АСОЦИАЦИЯ АИСБЛ ЗА КОНСОРЦИУМ „ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И МСП (EISMEA) СЪГЛАСНО ПРАВОМОЩИЯТА, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРОЕКТ 101055476 – INNOVATIVESMES.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 1 И 2 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията