EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 18 януари

18.01.2023

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 18 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021 - 2030 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020-2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 59, АЛ. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 1, ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ПО ЧЛ. 5К, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”, ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС”.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ОТ КМ 53+044 ДО КМ 63+550 ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, НА ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ”.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

 министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛОЩАДКА НА ПРИЕМНО- ПУСКОВА СТАНЦИЯ „НОВИ ИСКЪР” И КРАНОВ ВЪЗЕЛ 1 ОТ ОБЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

 министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ - ДЕВНЯ, КЪМ РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ЧРЕЗ ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО, ПОДПИСАНО НА 3 АПРИЛ 2001 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КАТО СТРАНА ПО ПРЯКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СКЛЮЧЕНО НА 9 АПРИЛ 2021 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, „СОФ КЪНЕКТ” АД, АКЦИОНЕРИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ЗАЕМОДАТЕЛИ НА „СОФ КЪНЕКТ” АД, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 3 ОТ РЕШЕНИЕ № 311 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. И НА ОСНОВАНИЕ КЛАУЗА 14.3 ОТ КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ” - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН НА 22 ЮЛИ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 21 ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ 1 Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ ОТ НАХОДИЩЕ „КОНЕВЕЦ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНЕВЕЦ, ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 18 ОКТОМВРИ 2011 Г МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД - ЯМБОЛ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - АНДЕЗИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БРАТЯ КУНЧЕВИ”, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 30 ЮНИ 2006 Г МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИНЕРМАТ” АД – СТАРА ЗАГОРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ.2, АЛ.1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОНАГОВСКИ ЧАЛ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО И С. ДЕБРЪЩИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „ЕКО-ХИДРО-90” ООД – ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕЛА”, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕР" И „ЮГ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА „КАТЕРИНА-Г И М” ЕООД - ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АРКОЗНИ ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАДЕЦ-2”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА „ЕСКАНА” АД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СТОЯНОВОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СВОБОДА И С. МАЛКО ТРЪНОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 - 2026 Г.) И НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 - 2024 Г.).

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството