EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 11 януари

11.01.2023

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 11 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ДЕВЕТИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И В МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАПИТАЛА НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ И В СРОКА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. СЪС СРЕДСТВА ОТ МЯРКА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ И НА ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА ПРОГРАМАТА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА БИОХРАНИ „БИОФАХ 2023“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В НЮРНБЕРГ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХАЙКО ШМИДТ - ГРАЖДАНИН НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ РЪКОВОДЕНО ОТ ТАКА НАЗНАЧЕНОТО ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАЙПЦИГ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД И BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş., С КОЕТО СЕ ОСИГУРЯВА ДОСТЪП НА „БУЛГАРГАЗ‘ ЕАД ДО ТЕРМИНАЛИТЕ ЗА РЕГАЗИФИКАЦИЯ НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ И ПОСЛЕДВАЩИЯ МУ ПРЕНОС ДО ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2023 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2035 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ВЗАИМНО ОБСЛУЖВАНЕ (BGR-USA-02) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ВЗАИМНО ОБСЛУЖВАНЕ (BGR-USA-02) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТИ „ТРАНСПОРТ“ И „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ПРОВЕДЕНО НА 5 И 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на електронното управление

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната