EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 1 февруари

01.02.2023

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 1 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 667 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ В СРОК ДО ДВА МЕСЕЦА ДА РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ТРИКООРДИНАТНИ РАДАРА“.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ ПО ЧЛ. ЗМ, ПАРАГРАФ 7, АЛИНЕЯ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ТОЧКИ 2 И 3 ОТ РЕШЕНИЕ № 969 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ ПО ЧЛ. ЗМ, ПАРАГРАФИ 1 И 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 569 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/879 ОТ 3 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 833/2014 Г. И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „СТОИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 52550/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „СТЕФАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 50986/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 59667/14), „ПАКЕТОВА И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 17808/19 И 36972/19), „ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40026/19), „ХАЛИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40029/19) И „СТОЯНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40101/19).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ 1-1 (Е-79) ОБХОД НА ГР. МОНТАНА ОТ КМ 102+060 ДО КМ 114+512,20, В ЧАСТТА НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КМ 102+753“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, В КАЧЕСТВОТО МУ НА КОНЦЕСИОНЕР, НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ, КАТО ПРИНАДЛЕЖНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 16, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ КЪМ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ТВЪРДИ ГОРИВА - ВЪГЛИЩА, ОТ НАХОДИЩЕ „ИЗТОЧНОМАРИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЗАХАРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи