EN

Mинистерският съвет ще проведе заседание на 23 май

23.05.2023

Служебното правителство ще проведе заседание във вторник, 23 май, от 14 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 2.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „АВЕНДИ“ ООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (ЖАЛБА № 48786/09), „ЛЯПЧЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 75478/13 И 30713/15), „САБУНИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 25795/15 И 59286/16) И „КУЛИНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 28151/15, 7413/21 И 30642/21).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ПЕРПЕРИКОН“, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ „ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ПЕРПЕРИКОН“ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕПОСТ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ФИЛИПИНСКИЯ ГРАЖДАНИН РЕНЕ ЛОКСИН ЛЕДЕСМА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В МАНИЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РИКО ПАОЛО А. ЛЕДЕСМА ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В МАНИЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите