EN

Виолета Коритарова-Касабова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Виолета Коритарова е магистър по геодезия, фотограметрия и картография. Има придобита квалификация за вътрешен одитор на „Системи за управление на качеството“, ISO 9001:2008.

Голяма част от професионалната ѝ кариера е свързана с дейности по геодезия, картография и кадастър.

В Министерство на земеделието и горите е работила по създаване на стратегия за комасация на земеделските земи в България и изпълнение на пет пилотни проекта, финансирани по програма „Матра” на Нидерландия, както и по Проект “Кадастър и имотна регистрация”. Била е ръководител на процеса по създаване и внедряване на Системата за идентификация на земеделските парцели в Република България и създаването на ортофотокарта за територията на страната.

Като директор на дирекция в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в периода ноември 2009 г. – септември 2014 г. и март 2015 г. – октомври 2016 г. ръководи и координира дейностите по геодезия и картография, организация на Геокартфонда, като специализиран технически архив - част от националния архивен фонд за и съхраняване на кадастрални, геодезически и други материали, организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите, както и взаимодействието им с информационните системи на други ведомства и организации.

От септември 2014 до март 2015 г. е заместник изпълнителен директор на агенцията.

От юни 2018 г. до юни 2023 г. е изпълнителен директор на АГКК. В този период работи за ускорено създаване на кадастрална карта с цел постигане на пълно покритие на територията на страната. В резултат в момента то е 97,43%, докато през 2017 г. в кадастралната карта е била обхваната 60% от територията на страната.

Под нейно ръководство агенцията внедрява изцяло електронните си услуги, а създадената система на обслужване на потребителите, базирана не само за намаляване на опашките, но и с фокус върху качеството на услугата и времето за предоставянето ѝ, облекчава гражданите и бизнеса. Внедрени са и вътрешноведомствени административни електронни услуги с министерства, областни администрации, общини, съдебни органи и нотариуси.

Виолета Коритарова е заемала също различни длъжности в Министерството на образованието и науката, където е участвала в организацията и провеждането на дейността по планиране на инвестиционната политика, свързана с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база  в системата на МОН