EN

ВЪВЕДЕНИЕ

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

 

ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

 

Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021  г. е  съставена  в  изпълнение  на  подписаното  Коалиционно  споразумение  между Политическа  партия  ГЕРБ  и  Обединени  патриоти – НФСБ,  АТАКА,  ВМРО, и  е съобразена с приоритетите за управление към него.

 

Коалиционното споразумение е сключено в сложна и пълна със заплахи международна обстановка, която поставя договарящите се страни пред изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната. Споразумението се основава на убедеността на страните за неотклонно развитие на България като модерна европейска  държава.  Държава,  в  която  се  съблюдава  върховенството  на  закона,  с институции,  работещи  прозрачно  и  в  интерес  на  гражданите,  създавайки  условия  за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. Споразумението отчита необходимостта  България  да  бъде  пълноценен  партньор  на  европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.

 

Програмата за управление на правителството съдържа цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията. В настоящата програма са включени и мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитието на електронното управление.

 

Мерките  от  Програмата  за  управление  на  правителството  на  Република  България  за периода 2017 - 2021 г., предложени от първостепенните разпоредители с бюджет, ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените им бюджети за съответните години.

 

Изменения  и  допълнения  на  Програмата  могат  да  бъдат  правени  след  съгласуване  с политическия съвет на коалицията.