EN

Управление на средствата от ЕС

Приоритети за управление (2017- 2021)

  1. Унифициране на системите за управление на оперативните програми съфинансирани от ЕС с оглед на пълна електронизация и подчиняване на едни и същи правила.
  2. Продължаване процеса на опростяване на документацията по кандидатстване и отчитане на проекти.
  3. Увеличаване на капацитета за управление на финансовите инструменти на оперативните програми.
  4. Подготовка за адекватно участие в преговорите за бъдещето на кохезионната политика и за бюджета на ЕС след 2020 година, вкл. използване на председателството на ЕС през 2018 г.
  5. Улесняване на достъпа до информация и финансиране по ОП и ПРСР за малкия бизнес и дребните селскостопански производители.