EN

Финанси

Приоритети за управление (2017- 2021)

  1. Стабилната финансова система е основна предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда.

1.1. Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. До тогава Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен.

1.2. Запазване на данъчните ставки на преките данъци и недопускане на допълнителни данъчни облекчения.

1.3. Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени.

1.4. Предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.

1.5. Стремеж към балансиран бюджет, чрез намаляване на дефицита от 2017 г. в съответствие с тригодишната бюджетна прогноза през всяка следваща година с цел достигане на балансиран бюджет през 2020г.

  1. Устойчивото нарастване на доходите е основен приоритет на нашето управление и то може да стане за сметка на ръста на икономиката.