EN

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена на физическото лице или наименованието и седалището на юридическото лице и имената на неговия представител)

 

адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

телефон за връзка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ел. поща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

               

              На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

              Желая да получа исканата информация в следната форма:

 (моля, посочете предпочитаната от Вас форма)

 

 Преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

 Устна справка;

 Копия на материален носител;

 Копия, предоставени по електронен път, или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

 Комбинация от форми - _____________________

 

Желая да получа исканата информация:

 (моля, посочете предпочитаният от Вас начин)

 

 лично;

 по електронна поща.

 

                                   

Дата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подпис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .