EN

Заповед и правила за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

 

Препис

 

 

З А П О В Е Д

№ В-193

 

София, 07 ноември 2017 г.

 

 

На основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 67, т. 11 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Утвърждавам Правила за работа по предоставянето на информация по Закона за достъп до обществена информация в администрацията на Министерския съвет.
  2. Упълномощавам Димитър Величков Иванов – главен юрисконсулт в отдел „Административни дейности и обществени поръчки“, да взема решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до искана обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация и да уведомява писмено заявителя за своето решение в предвидените в закона срокове.
  3. При вземане на решения по заявленията за достъп до обществена информация работата на служителя по т. 1 се подпомага от ръководителите на административните звена в администрацията на Министерския съвет в съответствие с предмета на заявлението, които предоставят мотивирани писмени становища за допустимостта или за отказа за достъп до обществена информация.
  4. Приемането на заявленията за достъп до обществена информация се осъществява по реда на утвърдените Правила за работа по предоставянето на информация по Закона за достъп до обществена информация в администрацията на Министерския съвет по електронна поща, факс, по пощата или на място - в приемната на Министерския съвет, в рамките на определеното за администрацията на Министерския съвет работно време от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч. всеки работен ден.
  5. Подготовката на материалите във връзка с предоставения достъп се организира от директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ и се подписва от упълномощеното лице по т. 1.

Отменям Заповед № В-110 от 5 май 2017 г.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Борисов 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

ЗАПОВЕД

№ В-2

София, 03.01.2018 г.

 

На основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 67, т. 11 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

 

И З М Е Н Я М:

            Заповед № В-193/07.11.2017 г., както следва:

            В т. 2 думите „Димитър Величков Иванов - главен юрисконсулт в отдел „Административни дейности и обществени поръчки“, се заменят с „Вяра Кънчева Панайотова - главен експерт в отдел „Административни дейности и собственост“.

            Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Борисов

 

 

 

П Р А В И Л А

за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в администрацията на Министерския съвет

 

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията и реда за работа в администрацията на Министерския съвет (АМС) по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Чл. 2. Министър-председателят упълномощава лица, които да подписват решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, както и цялата кореспонденция, свързана с уточняване на запитванията, уведомяване за липса на изисканата информация в деловодната система на Министерския съвет или за препращане на запитването до компетентната администрация по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ.

Чл. 3. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават и регистрират в деловодството на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 1.

(2) Постъпилите по друг начин заявления се препращат незабавно за регистрация в деловодството на Министерския съвет.

(3) Заявленията за предоставяне на достъп до исканата обществена информация трябва да съдържат задължителните реквизити по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Ако в заявлението не се съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ, то се оставя без разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.

Чл. 4. (1) Постъпилото заявление се насочва незабавно към служителя, упълномощен от министър-председателя да взема решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

(2) Служителят, упълномощен от министър-председателя да взема решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, разпределя заявлението по компетентност до съответната дирекция, отдел или друго звено в АМС според исканата информация.

(3) Дирекцията, от чиято компетентност е постъпилото заявление, изготвя мотивирано становище в срока, посочен в придружителното писмо, с което е разпределено заявлението.

Чл. 5. (1) Проектът на отговор по подадено заявление се съгласува по отношение на неговото съдържание с ръководителя на звеното, което е изготвило мотивирано становище по заявлението за достъп. По преценка на служителя, упълномощен от министър-председателя да взема решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, проектът на отговор по подадено заявление се съгласува по компетентност и от директора на „Правителствена информационна служба“, и от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

(2) Отказът на достъп до обществена информация следва да бъде мотивиран с правни и фактическите основания от ръководителите на водещите административни звена в администрацията на Министерския съвет в съответствие с предмета на заявлението, които предоставят писмени становища за отказа за достъп до обществена информация.

Чл. 6. (1) Писмото, с което се предоставя, съответно се отказва, предоставяне на достъп до обществена информация или се предоставя частичен достъп, се подписва от изрично упълномощения за това служител по реда на
чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ.

(2) Писмото се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от
14 дни след регистриране на заявлението в деловодството на Министерския съвет. В случай че заявителят изрично е посочил, че желае да получи отговора си по електронен път, писмото се изпраща на посочената в заявлението електронна поща.

Чл. 7. (1) В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, водещата дирекция изготвя уведомление за това до заявителя, който има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Уведомлението се подписва от служителя, упълномощен изрично по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Срокът по чл. 6, ал. 2 от правилата започва да тече от датата на уточняване предмета на исканата обществена информация на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ.

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане на основание
чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ.

Чл. 8. (1) Срокът по чл. 6, ал. 2 може да бъде удължен с не повече от 10 дни на основание чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) В случаите по ал. 1 водещата дирекция изготвя уведомление до заявителя, в което се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация. Уведомлението се подписва от служителя, упълномощен изрично по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ.

Чл. 9. (1) Срокът по чл. 6, ал. 2 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни по реда на чл. 31 от ЗДОИ, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

(2) В случаите по ал. 1 водещата дирекция изготвя писмо до третото лице, в което се иска изричното му писмено съгласие. Писмото се подписва от служителя, упълномощен изрично по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, и се изпраща на третото лице не по-късно от 7 дни след регистриране на заявлението.

(3) В заповедта за предоставяне на достъп следва задължително да бъдат спазени точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

(4) При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие исканата обществена информация може да бъде предоставена в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Чл. 10. (1) Когато се установи, че АМС не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от регистриране на заявлението въз основа на чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ водещата дирекция изготвя придружително писмо, което заедно със заявлението се препраща по компетентност на съответния орган или юридическо лице за отговор до заявителя.

(2) Водещата дирекция изготвя и уведомително писмо до заявителя, в което задължително се посочват наименованието и адресът на органа или на юридическото лице, на което е препратено заявлението.

(3) Писмата по ал. 1 и 2 се подписват от служителя, упълномощен изрично по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, и се връчват лично на лицата или се изпращат по пощата с обратна разписка или по електронна поща, ако заявителят е предоставил електронен адрес, на който желае да получава кореспонденцията, свързана със заявлението за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ.

Чл. 11. Когато АМС не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, водещата дирекция изготвя писмо до заявителя, с което той се уведомява за това. Писмото се подписва от служителя, упълномощен изрично по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, и се изпраща на заявителя не по-късно от 14 дни от регистриране на заявлението.

Чл. 12. Определянето на размера на разходите по предоставянето на достъп до обществена информация се извършва съгласно Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29 ноември 2011 г.

Чл. 13. За предоставения достъп се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител, посочват се датата на съставяне на протокола и изходящият номер на писмото, с което е изпълнено предоставянето на достъп. Протоколът се съставя в два екземпляра, като единият екземпляр се предава на заявителя, а вторият заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в деловодството на администрацията на Министерския съвет.

Чл. 14. Правилата влизат в сила от датата на издаването им от министър-председателя.