EN

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2022 г.

 

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2022 г.

  1. Антон Нисторов Гладнишки, началник на отдел „Мониторинг на изпълнението“ в дирекция „Стратегическо планиране“;
  2. Илия Иванов Иванов, главен експерт в дирекция „Правителствена информационна служба“;
  3. Йоана Ганчева Вълкова, държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в дирекция „Централно координационно звено“ ;
  4. Красимир Николов Кочев, старши специалист в отдел „Снабдяване и транспорт“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“;
  5. Мария Владкова Банева, правен съветник в дирекция „Правна“;
  6. Боряна Недкова Иванова, държавен експерт в отдел „Мониторинг на изпълнението“ в дирекция „Стратегическо планиране“;
  7. Теодор Божидаров Станчев, главен експерт в отдел „Административни дейности и собственост“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“;
  8. Васил Иванов Абаджиев, старши специалист в отдел „Снабдяване и транспорт“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ .