EN

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Стефан Божидаров Петков – старши експерт в дирекция „Правителствен протокол“