EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 7 ноември

07.11.2018

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 7 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕ НА УП­РАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 603 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРО­КУРОР ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 16 НА РЕГЛАМЕНТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА (ЕРРО).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИ­ТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ И „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕЩИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕ­ДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГА­НЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКА­ЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ­ВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕГ­ЛЕД НА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ - КАК МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на здравеопазването