A-   A+
EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 27.11.2019 г.

27.11.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Аграрната търговия формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018

 

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 година. В документа се посочва, че аграрната търговия формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018.  Износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година. По предварителни данни, през първото полугодие на 2019 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 340 млн. евро. Водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и през първите шест месеца на 2019 г., са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, хлебарските и тестени сладкарски изделия, птичето месо, тютюна и др.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018, към края на юни 2019 г., са изплатени средства в размер на 1,650 млрд. лева на земеделските производители в страната.

През 2018 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. лева по текущи цени, като в реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година.

В рамките на 2018 г. по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 582,9 млн. лева, а по „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 - 2020 г. - около 14 млн. лева.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на държавни помощи.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2020 г.

 

Правителството прие Програма за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021

 

Кабинетът одобри Програма за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., която представя целите, задачите, периода, принципите и етапите на провеждане на Преброяването през 2021 година (Преброяване 2021).

Това е най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години като предоставя информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. В документа са описани методите и темите, по които ще се събира информация за населението и жилищния фонд, както и органите на преброяването и взаимодействието между тях.

Данните, събрани по време на преброяването, ще бъдат използвани както от централната и местната власт, така и от бизнеса, научната общност и неправителствения сектор.

 

Aктуализиран е списъкът на средищните детски градини и училища

 

Актуализиран е списъкът на средищните детски градини и училища. С настоящата актуализация общият брой на средищните детски градини, отделни групи в детски градини и училища в списъка за учебната 2019/2020 г., става 987 в над 660 населени места.

В списъка се включват 31 нови детски градини и отделни групи в детски градини и 7 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Отпадат 41 средищни институции, в това число 11 училища и 30 детски градини или отделни групи в детски градини, поради липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини е 2069, като пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 206. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1327, а пътуващите до 16-годишна възраст са 100.

Промените в Списъка са извършени по мотивирани предложения на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. За децата и учениците, които са от населени места без детска градина или училище, от съответните общини е осигурен безплатен транспорт до детската градина или училище.

 

Oдобрен е списъкът със защитените детски градини и училища

 

Одобрен е Списъкът със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 година. Общо 257 са образователните институции, включени в него. Това са 71 защитени детски градини и отделни групи в детски градини, които се намират в 96 населени места на 24 области, и 161 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области. Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка за 2018 година, отпадат 6 защитени детски градини и отделни групи в 6 детски градини.

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

 

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ е определен за

Национален координатор на Единната цифрова

платформа на ЕС

 

Министерски съвет прие решение, с което определя председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ за Национален координатор на Единната цифрова платформа на ЕС, по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1724.

Платформата ще осигури единна входна точка за достъп до онлайн информация, административни процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, необходими на гражданите и предприятията, за свободно движение в рамките на ЕС, за правата и задълженията на потребителите в областта на вътрешния пазар. Потребителите ще имат достъп и възможност да извършват процедури, свързани с житейски или бизнес събития, изцяло онлайн, при условие че съответната процедура е въведена в държава членка.

Единната цифрова платформа ще включва общ потребителски интерфейс, достъпен на всички официални езици на Съюза и интегриран в съществуващия в момента портал „Вашата Европа“. Изграждането на платформата е една от приоритетните инициативи, заложени в Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016-2020 г.

Съгласно Регламента Националният координатор отговаря за контактите с ЕК по всички въпроси, свързани с платформата. Той насърчава еднаквото прилагане от компетентните органи на изискванията на Регламента, относно: качеството на информацията; процедурите и услугите за оказване на помощ и решаване на проблеми; трансграничния достъп до онлайн процедури и услуги; техническата система за трансграничен автоматизиран обмен на удостоверителни документи и за прилагане на принципа „само веднъж“; проверката на удостоверителни документи между държавите членки. Той ще гарантира, че при наличие на препоръки от ЕК, относно качеството на осигуряваните от компетентните органи информация и услуги, те се прилагат надлежно.

 

Правителството избра нов представител на работодателите в Управителния съвет на „Сребърния фонд“

 

Министерският съвет избра Иван Тодоров от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“) за 2020 г.

Иван Тодоров заменя Васил Велев, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Министерският съвет одобри изплащането на 1 000 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ. Жалбоподателката, която е наследница на бивш собственик на земеделска земя, претендира пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) прекомерната продължителност на реституционното производство.

През 1991 г., след влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), тя подава заявление за реституиране на имотите. Година по-късно съответната Поземлена комисия й признава за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи с план за земеразделяне, като по отношение на един от имотите е уточнено, че имотните граници ще се определят въз основа на предстоящ план на новообразуваните имоти по чл.28 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Едва през 2018 г. жалбоподателката е уведомена от компетентните органи, че няма издаден и одобрен план на новообразувани имоти и успява да се снабди с нотариален акт за собственост.

Практика на ЕСПЧ по подобни казуси е да съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение. В този случай европейският съд предлага българското правителство приеме да заплати на жалбоподателката справедливо обезщетение в размер на 1000 евро за имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото.

 

Правителството отпусна 530 196 лева за дейности по две национални програми за образованието

 

Министерският съвет одобри отпускането на 530 196 лева за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието за 2019 година.

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят 523 046 лв. за 35 общински училища, представляващи остатъка от 35% от одобрените средства за финансиране на проектите им. Със средствата се модернизира образователната среда за професионално образование и за обучение по природни науки в общообразователната и профилираната подготовка на учениците по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

По НП „Иновации в действие“ три училища в Столична община и община Казанлък са включени допълнително в списъка за финансиране по Националната програма и ще получат 7 150 лв. за популяризиране на иновации.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР и на МС за 2019 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер до 3 300 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., бюджетна програма „Администрация“ за 2019 г. в общ размер 140 046 лв., в т.ч. персонал - 104 721 лв. за ликвидацията на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Одобрени са също така вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за настоящата година.

 

Правителството предостави допълнителни 3,1 млн. лева на ЦИК за отпечатване на бюлетините за местните избори

 

Със свое постановление правителството одобри изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година.

С промените в план-сметката се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за отпечатване на бюлетините за местните избори в размер на 3,1 млн. лв., каквато е нужната сума за изпълнение на сключения договор с „Печатница на БНБ“ АД след проведената процедура за възлагане.

Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.

 

Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

 

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Елин Пелин, обл. Софийска ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура „Транспортен достъп от път SF01231, община Елин Пелин, землище на с. Равно поле, област Софийска“. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Складова база" на „Уеърхаузинг Енд Логистикс“ ЕООД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Елин Пелин и ще се ползва от всички физически и юридически лица, изпълняващи спедиторска, транспортна и товаро-разпределителна дейност, собственици и ползватели на съседни или намиращи се в близост имоти. Преминаващи лица, за които е налице необходимост от безопасно преминаване по този път към съществуващата спирка на масовия градски транспорт и близкия ЖП прелез, също ще ползват инфраструктурата.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

 

Министерският съвет прехвърли на община Варна собствеността върху два терена - частна държавна собственост, намиращи се в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. Имотите са с обща площ 485 кв. м и са необходими за реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45 в курортния комплекс.

С друго свое решение Министерският съвет възложи на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване в полза на държавата на два имота, намиращи се на територията на ГКПП „Калотина“. Закупуването им е във връзка с бъдещата реконструкция на пункта. Чрез придобиването на сградите ще бъде повишена пропускателната способност и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари.

Постройките, които са разположени на трасе „вход“ на ГКПП „Калотина“, са частна собственост и са изградени през 1991 г. по силата на заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя. Към момента сградите се използват от митническата администрация за осъществяване на контрол на стоки и товари и за продажба на винетни и тол такси. Средствата, необходими за закупуване на имотите, са в общ размер не по-висок от 20 000 лева и са осигурени от бюджета на Агенция „Митници“ за 2019 г. Придобиването на постройките се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства.

Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на вътрешните работи да сключи договор за покупка в полза на държавата на имоти, собственост на „Банка ДСК“ ЕАД в гр. Долни Дъбник. Те представляват 540/1120 идеални части от урегулиран поземлен имот, заедно с построена в западната му част едноетажна сграда - 108.00 кв.м. Останалата част от поземления имот е държавна собственост и се управлява от МВР. Придобиването на посочените имоти - на обща стойност 29 161.80 лв., и предоставянето им на МВР за безвъзмездно управление, ще обезпечи нуждите на РУ-Долни Дъбник от работни помещения за разследващи полицаи, помещения за съхранение на веществени доказателства, както и място за съхранение на служебни автомобили. Средствата за закупуването им са осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 година.

 

България финализира споразумението с Йордания за визови облекчения

 

Министерският съвет утвърди споразумението между Република България и Хашемитско кралство Йордания за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Съгласно документа, българите с такива паспорти ще бъдат освободени от изискването за притежаване на краткосрочна виза при пътувания до Йордания.

Споразумението беше подписано на 20 август 2019 г. от вицепремиера и министър на външните работи на България Екатерина Захариева и от министъра на външните работи на кралство Йордания Айман Сафади.

 

Одобрен е проект на Споразумение за сътрудничество между НСИ и Централното статистическо бюро на Палестина

 

Кабинетът одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина, като основа за водене на преговори.

Споразумението ще създаде правна рамка за развитие на сътрудничеството между България и Палестина в областта на статистиката. То е насочено към обмяна на опит и знания при развитието на статистическите методологии и изследвания. Предвижда се да бъдат провеждани мисии и курсове за обучение, да се изпълняват съвместни проекти и да бъде обменяна информация в областта на бизнес статистиката, макроикономическата и демографската статистика. Данните, събрани по време на преброяването, ще бъдат използвани както от централната и местната власт, така и от бизнеса, научната общност и неправителствения сектор.

Подписването на споразумението ще допринесе за издигане на международния авторитет на българската статистика и за развитие на отношенията между статистическите институции на България и Палeстина.

 

България ще се присъедини към Меморандума за сътрудничество на Регионалната работна група

за Югоизточна Европа по финансово образование

 

Със свое решение Министерският съвет упълномощи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова да подпише писмото за присъединяване на Република България към Меморандума за сътрудничество между страните участнички в Регионалната работна група за Югоизточна Европа по финансово образование.

С присъединяването към документа ще се подобри сътрудничеството в областта на финансовото образование, ще бъдат обменени опит, информация и добри практики между участниците - Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, България, Република Северна Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Косово, Словения и Турция.

 

Одобрен е съставът на българската делегация за заседанието на

Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество

 

Правителството одобри състава на българската делегация и разгледа въпроса за подготовката и провеждането на третото заседание на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

В рамките на заседанието, което ще се проведе на 27-28 ноември в гр. София, ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с двустранното икономическо сътрудничество в области като транспорт, търговия, инвестиции, селско стопанство и др.

Предвижда се Комисията да набележи мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

 

Откриват се процедури за възлагане на концесия на три морски плажа

 

Министерският съвет открива процедури за възлагане на концесия за  морските плажове „Крайморие” в община Бургас, „Приморско-юг“ в община Приморско и „Лозенец“ в община Царево. Целта е обезопасяване на плажовете и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесиите. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесиите да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение  за морски плаж „Крайморие“ е 47 232 лв. без ДДС, за плаж „Приморско-юг“ – 109 747 лв. без ДДС и за плаж „Лозенец“ – 141 139 лв. без ДДС.  Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обект на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Трите морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Правителството одобри трансфер в размер на 6 800 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

 

Министерският съвет одобри днес трансфер в размер на 6 800 000 лева по бюджета на съдебната власт за 2019 г. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт. Със средствата ще се осигури покриването на вече одобрените разходи по бюджета на съдебната власт, в съответствие с чл.361 . ап. 4 от Закона за съдебната власт.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на правосъдието за 2019 г.

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени в размер на 3 424 000 лева по бюджета на Министерство на правосъдието за 2019 г. Те ще послужат за осигуряването на средства за изплащане на обезщетения по бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране в бюджета на Министерство на правосъдието за 2019 г.

 

Правителството отпусна 51 570 лева за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби

 

Правителството одобри 51 570 лева за изплащане на стипендии на 73 ученици с изявени дарби от общински, частни и държавни училища през 2019 година.

Предоставянето на стипендиите цели насърчаване на творческите заложби на децата. За Министерството на образованието и науката за тази година са определени средства в общ размер на 793 050 лв., които се разпределят регулярно.

Представените от правителството средства са за третото тримесечие на 2019 година след постъпили искания в МОН. Стипендиите са за 43-ма ученици в общински училища, 26 - в държавни и 4 - в частни.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри българската позиция за Позициите на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 2 и 3 декември в Брюксел. В част „Правосъдие“ ще бъдат обсъдени предложенията за изменения на Регламент относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и на Регламент относно сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събиране на доказателства по граждански или търговски дела. Друга тема за дискусия ще бъдат престъпленията срещу околната среда - окончателен доклад от 8-мия кръг на взаимни оценки на борбата с престъпленията срещу околната среда. Ще се разгледа и Проект на Заключения на Съвета относно алтернативните мерки на лишаването от свобода. Очаква се в рамките на заседанието ПВР да бъдат приети и Заключения на Съвета за правата на жертвите. Министрите ще обсъдят също проект на Заключения на Съвета за бъдещето на гражданскоправното сътрудничество. В част „Вътрешни работи“ ще бъдат обсъдени темите: бъдеще на политиката на ЕС в областта на миграцията и убежището; бъдещето на вътрешната сигурност на ЕС; оперативна съвместимост на информационните системи - ефективно прилагане; цикъл на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано гранично управление.

Съветът на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), ще заседава на 28 и 29 ноември в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се предвижда обсъждането на две предложения с цел постигането на общ подход - на директивата относно представителните искове и на директивата за оповестяването на информация за корпоративния данък. След това министрите ще проведат дискусия за външното измерение на европейската конкурентоспособност. В частта „Космическо пространство“ ще се приемат заключения относно космически решения за устойчива Арктика и ще се проведе дебат по темата за насърчаване на устойчива космическа икономика. В частта „Научни изследвания“ се предвижда приемането на предложението за Регламент относно Европейския институт за иновации и технологии, предложението за Регламент за Рамковата програма за научни изследвания и иновации 2021-2027 г. и програмата „Евратом“ в допълнение към „Хоризонт Европа“.

На 2 и 3 декември в Брюксел ще заседава Съветът на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. Министрите ще обсъдят теми от формат „Транспорт“ и „Телекомуникации“. Предстои взимане на решение за общ подход по предложението за Регламент относно правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. Министрите ще разгледат и Пакета за мобилност I и по-конкретно предложението за пътното таксуване на превозните средства, познато като Директива Евровинетка. В сектор въздухоплаване, министрите на транспорта на ЕС ще дискутират темата: „Бъдеще на Единно европейско небе“. В областта на телекомуникациите ще бъде разгледан доклад за напредъка по предложението за Регламент относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения.

На заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика в част „Енергетика“ министри ще обменят мнения за насърчаване на чистата енергия, с което да дадат политически насоки на Европейската комисия за лансиране на нови инициативи в тази област. Предвидени са и дискусии по приоритетите в енергийния сектор за следващите пет години, очертани от новата Европейска комисия. Обект на разговори ще бъдат и последващите действия след публикуването на съобщението на Европейската комисия относно националните планове в областта на енергетиката и климата.

Министерският съвет одобри също така резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 19 септември в Брюксел. Подготовката за Европейския съвет през декември, климатичните промени, принципите на правовата държава и състоянието на политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране бяха основните теми на Съвета. В рамките на заседанието председателството предостави и информация за състоянието на преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР).

 

Улеснява се упражняването на правата на акционерите в публични дружества

 

Улеснява се упражняването на правата на акционерите в публични дружества чрез изменения и допълнения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Проектозаконът, приет от Министерския съвет днес, цели постигане на пълно съответствие на националното законодателство с правото на Европейския съюз по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, идентификацията на акционерите, предаването на информация по верига от посредници до акционерите или директно на акционерите, улесняване на упражняване на правото на глас от акционерите и потвърждаване на тяхното преброяване. Предлагат се разпоредби за начина на изискване, предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация. Въвежда се срок за съхраняване на идентификационните данни при съобразяване с европейския регламент за личните данни.

За да се гарантира достигането на информацията до акционерите и заинтересованите лица, се поставят изисквания към „Централен депозитар“ АД и инвестиционните посредници да приемат и предоставят информацията за съответно корпоративно събитие.

Определя се още моментът, в който документите за свикване и провеждане на общото събрание следва да се оповестят. Гарантира се надлежното потвърждаване и преброяване на гласовете на акционер, подаден по електронен път при упражняване правото на глас при провеждане на общо събрание на акционерите. Регламентира се изискване разходите, свързани с предаването на информацията по веригата от посредници, да са недискриминационни и пропорционални на предоставените услуги.

Въвежда се и фигурата на „упълномощен съветник“ и нормативни изисквания за дейността й.

С проектозакона се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите. С новите текстове се транспонират и мерките по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите.

 

Правителството одобри промени по бюджета на ММС за олимпийска подготовка

 

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г., внесено от Министерството на младежта и спорта.

Преструктурирането на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта се налага от необходимостта за финансово обезпечаване на дейности по „Програмата за развитие на спорта за високи постижения” и привеждането на разходите за персонал в съответствие с новата структура на министерството, утвърдена с промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, в сила от 25.01.2019 г.

Мотивите за предлаганата корекция са свързани с необходимостта от преструктуриране на утвърдените средства по бюджета на Министерството за 2019 г. с оглед необходимостта за финансово обезпечаване на дейности по бюджетна програма „Спорт за високи постижения“. Програмата отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове, които организират реализирането на дейностите. По този начин се осигурява подготовката на отбори, които включват както юноши и девойки и младежи, така и мъже и жени, с потенциал за развитие и спечелване на квоти за участие на олимпийските игри през 2020 г. Осигурява приемственост и по-големи възможности за подбор на състезатели при обновяване на отборите, като се оптимизира и ефектът от предоставените средства и използването на материалната база. Създават се предпоставки за разширяване на състава от спортисти, които провеждат тренировъчния процес при адекватни условия.

Увеличаването на средствата по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ е с цел осигуряването на оптимални условия за тренировъчен процес на олимпийските състезатели със спечелени квоти за участие в летните олимпийските игри в Токио 2020 г.

Очакваните резултати от извършваната промяна са да допринесе за по-пълно постигане на поставената за 2019 г. цел - спечелване на повече квоти за участие на летните олимпийски игри през 2020 г., постигане на върхови постижения на световни и европейски първенства и летните олимпийски игри в Токио 2020 г.

 

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в Конференцията по климата в Мадрид

 

Правителството одобри състава на българската делегация за 25-та Конференция по изменение на климата, която ще се проведе от 2 до 13 декември в град Мадрид, Испания.

Очаква се страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата да постигнат напредък по редица въпроси, свързани с финансиране на дейности по изменение на климата в развиващите се държави, пазарни механизми за сътрудничество, докладване на поетите ангажименти, свързани с климатичните промени.

След откриването на Конференцията държавните глави и представителите на страните по Конвенцията ще представят позициите си, с които да се даде напредък на преговорите за финализиране на правилата за прилагане на новия пазарен механизъм по чл. 6 от Парижкото споразумение.

Българската делегация ще представи позициите на страната по важни въпроси и приоритетни теми, свързани с изпълнението и отчитането на целите на Споразумението от Париж.

 

България ще предостави спешна хуманитарна помощ във връзка със земетресението в Албания

 

Република България ще предостави спешна хуманитарна помощ във връзка със земетресението в Република Албания в размер на 200 000 лева, реши правителството на днешното заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предоставената от българска страна спешна хуманитарна помощ има важно политическо значение и ще подпомогне усилията на ЕС и на международната общност за справяне с последиците от земетресението в Република Албания.

 

Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги

между МВР и Международната банка за възстановяване и развитие

 

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи и Международната банка за възстановяване и развитие като основа за водене на преговори.

Подписването на Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 година. В Меморандума е предвидено, че подкрепата на банката ще бъде фокусирана в специфични съществени области. Управлението на риска от бедствия е специфична и съществена област, която е пряко свързана и влияе на редица други основни области, включително и на посочените в Меморандума области, като околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство, горско стопанство, воден сектор.

Целта на споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие е Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването на Национален план за управление на риска от бедствия, възползвайки се от експертизата, информацията и международния опит, с които банката разполага в тази област.

С изпълнение на предвидените в Споразумението дейности ще се постигне: подкрепа за изпълнението на приоритетите на правителството за намаляване на риска от бедствия, заложени в Националната програма за развитие: България 2020; подкрепа за реализацията на цели и приоритети от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.; подкрепа за разработването на национален план за управление на риска от бедствия; подкрепа за изпълнението на тематично отключващо условие „Ефективна рамка за управление на риска от бедствия“ към специфична цел „2.4. Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия“, което е приложимо за средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за следващия програмен период 2021 - 2027 г.; укрепване на капацитета на компетентните органи при формулиране на планове и програми, свързани с управление на риска от бедствия, анализи, диагностики за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение, с цел по-добро управление, увеличаване на ефективността и по-добро изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия.

Предвидените в проекта на споразумение консултантски услуги ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

 

Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

Министерският съвет прие Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Приетото правителствено постановление е в изпълнение на измененията на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.), които влизат в сила на 1 октомври 2019 г. и са насочени към подобряване на обективността и качеството на подбора на държавни служители чрез въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса при постъпване на държавна служба.

Централизираният етап се провежда от Института по публична администрация чрез тестови задачи, разделени в три модула - за определяне нивото на общите компетентности, на познанията за държавната администрация и за компютърни умения, необходими за заемането на държавна служба. Задачите за общи компетентности са обвързани с компетентностната рамка за държавните служители, определена с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА). В наредбата са определени минималните нива на общите компетентности и на основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са тестовете успешно издържани. Нивото на трудност на задачите в модулите е съобразено с групата длъжности, към които се отнася конкурсната длъжност.

Тестовете се провеждат в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори чрез специално разработена платформа, която автоматично отчита резултатите. След приключване на тестовата сесия, всеки кандидат ще има достъп до резултатите си, които включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и компетентности.

Кандидатите предварително ще се регистрират и създават свой профил в Портал за работа в държавната администрация, чрез който ще могат да получават информация във връзка с участието си в конкурсни процедури, както и при дадено съгласие да бъдат обект на търсене от звената по човешки ресурси при назначения по заместване, на непълно работно време, процедури по мобилност.

В децентрализирания етап на конкурса ще участват само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати от успешно издържани тестове през последните три години. Децентрализираният етап е предназначен за определяне нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност и ще се провежда от конкурсната комисия в съответната администрация. Предвидено е комисията да разполага с информацията за резултатите от централизирания етап по компетентности.

Прилагането на предложената Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ще подпомогне извършването на независима и стандартизирана оценка на компетентностите, необходими за работа в държавната администрация, ще подобри обективността и ефективността на извършвания подбор и ще утвърди прилагането на конкурентното начало, ще гарантира открити процедури при спазване на принципа на равнопоставеност между кандидатите и прозрачност на назначенията и ще изведе професионализма като водещ критерий за постъпване и израстване в държавната служба.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕ­ТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛА­МЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДО ПРОЦЕДУРИ И ДО УСЛУГИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ФИЛИПОВА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 46475/12) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОСИГУ­РЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ И „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. 9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОН­НИЯ ПРОЕКТ „СКЛАДОВА БАЗА“, С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪР­ЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВА­ВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОР­ТИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙЧИ­ВОСТТА КЪМ РИСКОВЕ ОТ БЕДСТВИЯ, МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА МЕЖДУ НАЦИОНАЛ­НИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЦЕНТРАЛ­НОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО НА ПАЛЕСТИНА.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНИТЕ - УЧАСТНИЧКИ В РЕГИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ЮГОИЗТОЧ­НА ЕВРОПА ПО ФИНАНСОВО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СМЕ­СЕНАТА БЪЛГАРО-СРЪБСКА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКО­НОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 НО­ЕМВРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАЙМОРИЕ“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО-ЮГ“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЛОЗЕНЕЦ“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕ­ТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРА­ВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪР­ЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТИ „ТРАНС­ПОРТ” И „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 И 3 ДЕКЕМ­ВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛА­ДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДА­НЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУ­ЖИТЕЛИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИ­НИСТРАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 25-АТА СЕСИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СТРАНИТЕ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕ­НИЕ НА КЛИМАТА (COP 25), В 15-АТА СЕСИЯ НА СРЕЩАТА НА СТРАНИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО (CMP 15) И ВЪВ ВТОРАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ПО ПАРИЖКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (СМА 2), КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 2 ДО 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В МАДРИД.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНС­ПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА”, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2019 Г. В ГР. БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, В РАЗМЕР НА 200 000 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА "ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2-3 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМ­ПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.

Внася: министър-председателят