A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 23.11.2023 г.

23.11.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Правителството одобри Национален доклад ,,Тематична партньорска проверка на ЕС - 2023 - Пожарна безопасност“

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Национален доклад на Република България - ,,Тематична партньорска проверка на ЕС - 2023 - Пожарна безопасност“.

Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2014/87/Евратом на Съвета, с която се измени Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации. Актуализираната и допълнена Директива по ядрена безопасност въведе европейска система за тематични партньорски проверки.

Държавите-членки, действащи чрез Европейската група на регулаторите по ядрена безопасност (ENSREG), определиха „Защитата от пожари“ за тема на втората партньорска проверка.

В Националния доклад са обхванати всички ядрени съоръжения, които са в обхвата на Директивата .

За целите на втората партньорска проверка в Националния доклад последователно са представени:

 • Националните изисквания и насоки за пожарна безопасност, целите на безопасността и начина, по който принципът на защита в дълбочина е приложен по отношение на пожарната безопасност в ядрените съоръжения.
 • Анализите на пожарната безопасност, извършени за представените ядрени съоръжения
 • Противопожарната концепция на съоръженията в обхвата на втората партньорска проверка и нейното изпълнение, включително различните аспекти на защита в дълбочина за пожарна безопасност: предотвратяване на пожар, активна противопожарна защита и пасивна противопожарна защита.

Националният доклад представя също така общата оценка и общите изводи в резултат на извършената тематична проверка на национално ниво, включително заключенията относно адекватността на цялостния подход на лицензиантите към пожарната безопасност.

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

 

България ще се присъедини към инициативата

Net-Zero Govemment Initiative - Leading Bу Example

 

Министерският съвет прие Решение за присъединяване на България към инициативата Net-Zero Govemment Initiative - Leading Bу Example, чиято основна цел е мобилизиране лидерската роля на правителствата при действията за климата за ускоряване прилагането на Парижкото споразумение. Чрез присъединяването си към тази инициатива, българското правителство се ангажира да постигане нетни нулеви емисии на парникови газове от операции на правителството не по-късно от 2050 г. и да разработи Пътна карта, която очертава действията за постигане на този ангажимент.

Net-Zero Govemment Initiative - Leading Bу Example е инициатива на Съединените американски щати в партньорство с още 18 правителства, обявена по време на 27-та Конференцията на Страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (СОР 27) в Египет през ноември 2022 г. Инициативата се води от Изпълнителния кабинет и Съвета по качество на околната среда към Президента на САЩ, в тясно сътрудничество с офиса на специалния пратеник за климата Джон Кери. Освен САЩ, към момента още 25 държави (сред които 12 страни-членки на ЕС) са в елитния клуб на водещите чрез примера си правителства в тази инициатива. Очаква се нови държави да обявят присъединяването си към тази инициатива по време на годишната конференция за климата в Дубай, ОАЕ през декември тази година. Освен България, част от новоприсъединилите се държави са Испания, Италия, Андора, Монако, Нигерия и Чили.

 

Удължава се срокът на държавната гаранция за временна експозиция „105 години Требенище“

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 380 от 2023 г. за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „105 години Требенище“ в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, представяща движими културни ценности от Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия.

С решението се удължава срокът на държавната гаранция за временна експозиция „105 години Требенище“ в страната до 01.05.2024 г.

Културните ценности са от фондовете на Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия.

До 24.03.2024 г. в Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде представена изложба 105 години Требенище“.

Представянето на изложбите ще допринесе за популяризиране на уникалните предмети, които са част от колекциите на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките, Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония и Националния музей на Сърбия. Материалите от некропола при с. Требенище могат да бъдат използвани като основополагащи за иновативни за Балканите интердисциплинарни проекти в областта на проучването на културното наследство.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Правителството одобри график за преобразуването на ДП ,,Управление и стопанисване на язовири“

 

Правителството одобри график на действията за преобразуване на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ в административна структура.

Предприятието е създадено като инструмент за провеждането на държавната политика, свързана с дейностите по поддържане в изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Според Решението на правителството от декември 2022 г., органите, упражняващи правата на държавата в държавните предприятия, представят в Министерския съвет за одобряване график с конкретни действия и срокове. С тях ще се осигури изпълнението на Програмата за преобразуване на създадените със специални закони държавни предприятия.

Предложеният проект на решение не води до въздействие върху държавния бюджет. Той не е свързан с транспонирането на директиви на ЕС или прилагането на регламенти, поради което не се налага към решението да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Приемането на проекта на решение е и в изпълнение на ангажиментите, които са поети от Република България във връзка с присъединяването й към Валутния механизъм II (ERM II), към ОИСР, така също и в изпълнение на определени мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Четири формирования от състава на Въоръжените ни сили се присъединяват към Програмата за подготовка на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солбиате Олона

 

Министерският съвет взе решение за присъединяване на четири формирования от състава на Въоръжените сили на България към Програмата за подготовка на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солбиате Олона, Италия, както следва: Четвърти артилерийски полк - Асеновград от състава на Сухопътните войски и Група за контрол на придвижването, Взвод от Средна транспортна рота и Командна клетка от Центъра за поддръжка на конвоите от състава на Командването за логистична поддръжка.

Целта на присъединяването е участие на командири, щабове и отделни специалисти в провеждането на съвместна подготовка, учения и тренировки. Това ще допринесе за повишаване на оперативната съвместимост, прилагането на стандартните процедури при планирането, командването и управлението на многонационални съюзни операции.

С този акт на правителството се разрешава на български военнослужещи и цивилни служители от четирите формирования да участват в подготовка и обучение, тренировки и учения съвместно с техните италиански колеги, както и с такива от други държави-членки на Алианса, присъединили свои формирования към Програмата за подготовка на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Италия.

С решението се задълбочава сътрудничеството в областта на отбраната между България и Италия. По този начин страната ни затвърждава съюзната солидарност към общите усилия на Алианса за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страните-членки.

 

Направени са изменения в определените отговорни институции в страната ни за прилагането на системата на собствените ресурси на ЕС

 

Със свое решение правителството определи отговорните институции в страната ни за прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз.

Промените са свързани с приемането на ПМС № 104 от 2023 година, с което се създаде Институтът за анализи и прогнози и се извършиха промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, както и във връзка с извършени структурни и функционални промени на определени звена и специфициране на отговорностите на институциите, ангажирани в прилагането на системата на собствените ресурси на ЕС в Република България.

В решението са посочени отговорните институции, определят се конкретните им функции, свързани с установяването, събирането, предоставянето, осчетоводяването, отчитането и контролирането на вноската на страната ни в бюджета на ЕС.

Предвидено е министърът на финансите да утвърждава Ръководство за администриране на собствените ресурси на Европейския съюз в Република България с по-подробно описание на отговорностите, сроковете и връзките между институциите.

 

Правителството одобри близо 1 млн. лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Силистра

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. на Община Силистра ще се предоставят средства в размер до 985 482 лв. с ДДС за изграждане на елементи на общинска пътна инфраструктура: ,,Ремонт на обособени улици с идентификатори ПИ № 00895.506.50; ПИ № 00895.506.51 и ПИ № 00895.506.72 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад" Силистра" и „Разпределителен водопровод от ВВМ на гр. Силистра в ПИ № 66425.514.474, ПЗ „Запад", гр. Силистра до разпределителен възел СК в ПИ № 00895.506.51 в землище с. Айдемир, община Силистра".

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Складова база за съхранение на зърно" в община Силистра на „Марлин" ЕООД.

Инвестицията по проекта е в размер над 48.1 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 17 нови работни места.

С реконструкцията и изграждането на техническа инфраструктура ще се създадат условия за реализиране и на бъдещи инвестиционни намерения, като по този начин ще се подкрепи развитието на бизнеса и разкриването на допълнителни работни места. Реконструкцията на улицата и проектът за изграждането на водопровода съответстват на одобрените Подробни устройствени планове и схемите на техническата инфраструктура към тях.

Новоизградената техническа инфраструктура ще обслужва и други ползватели: ,,Технотрейд" ЕООД, ,,И-Уейст Силистра" ЕАД, ,,Агротранс" ЕООД, ,,Топ 13" ЕООД, ,,Фазерлес" АД, ,,Елкотех-Синхрон" ООД, ,,Галакс ойл" ООД, ,,Еликом Електроникс - Георгиев" КД, ,,Зелен пазар" АД и всички бъдещи инвеститори и всички съществуващи и потенциални физически/юридически лица при равни и недискриминационни условия.

 

Правителството одобри промени по бюджета на МВнР за обезпечаване на разходи, свързани с изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

 

Министерският съвет одобри днес промени по бюджета на Министерство на външните работи. С допълнителните средства, предвидени по централния бюджет за 2023 г. за МВнР, ще бъдат покрити разходи по издръжката на служителите за времето на задграничния им мандат след актуализиране на базисните размери на дневните командировъчни пари по държави, определени в приложение №1 от наредбата, прието с Постановление на Министерския съвет № 164 от 21 септември 2023 г., в съответствие с поскъпването на живота в т.ч. за наеми, учебни такси, медицинско и здравно осигуряване, военен риск.

ПМС №164 бе прието по предложение и инициатива на заместник министър­председателя и министър на външните работи Мария Габриел. С него за първи път от 15 години насам бе осъвременен базисният размер на командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България.

С увеличението на базисните размери се цели настоящият размер на средствата за издръжка на дългосрочно командированите служители да кореспондира на настоящите икономически условия и да укрепи допълнително дипломатическата служба.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за обезпечаване на дейности на Българския Червен кръст във връзка със засиления миграционен натиск на граждани от Украйна, в размер на 250 000 лв. за периода м. март - м. месец декември 2023 г.

Необходимите допълнителни средства са за финансиране на сключено споразумение между Българския Червен кръст и Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България" във връзка с функционирането на контактен център към Правителствения информационен портал за Украйна.

 

Правителството одобри 400 000 лв. за финансова подкрепа за Рилския манастир „Свети Иван Рилски“

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2023 г. в размер на 400 000 лв. за финансова подкрепа за Рилския манастир „Свети Иван Рилски" (за източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия).

Манастирът е сред най-значимите културни паметници в България, символ на страната, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Рилският манастир, в това число и Хрельовата кула, църквата, манастирските сгради и църквата „Свети Лука" са обявени през 1927 г. за „народна старина" (Държавен вестник, бр. 69 от 1927 г.). През 1968 г. Хрельовата кула е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от Средновековието (Държавен вестник, бр. 77 от 1968 г.). На 7-ата сесия на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, проведена от 5 до 9 декември 1983 г. във Флоренция (Италия), Рилският манастир е обявен за обект на световното културно наследство. В Рилския манастир се пазят ръкописи, старопечатни книги, документи от 14 век - 19 век, а в музея много старинни предмети, като черковна утвар, жезли, икони, оръжия, монетна колекция и др.

През 1922 г. Рилският манастир; Гробът на Св. Йоан Рилски, включващ църквата ,,Успение на Св. Йоан Рилски" и постницата Св. Йоан Рилски; Скитът „Свети Лука", включващ църквите „Свети Лука" и „Свети Покров Богородичен" и килийното училище; метохът Орлица с църквата „Св. св. Петър и Павел"; и църквата „Успение Богородично" са обявени за групови архитектурни, исторически и художествени комплекси от „национално значение", а метохът Пчелина-за групов архитектурен и исторически комплекс от „местно значение" (Държавен вестник, бр. 73 от 1992 г.).

Като част от световното наследство ЮНЕСКО, страната ни е поела ангажимент, за запазването и съхранението в автентичен вид на манастирския комплекс, поради което българската държава ежегодно подпомага финансово чрез Закона за държавния бюджет дейността на манастирското братство за стопанисването сградния фонд на манастира.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 6.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г.) за обезпечаване на дейности по ремонт, консервация и реставрация на обекти на Рилската света обител, както и други дейности по опазване и представяне на културната ценност, във връзка с отбелязване на 40-тата годишнина от включване на манастира в списъка на ЮНЕСКО.

 

Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

 

Министерският съвет прие Постановление за вътрешнокомпенсирана промяна на утвърдените разходи по политиките на Министерството на икономиката и индустрията. Целта е преразпределяне на утвърдения на ведомството бюджет за 2023 г. и привеждането му в съответствие с неговите приоритети.

Извършената оценка на разходите по области на политики и бюджетни програми, както и на очакваното изпълнение на бюджета до края на годината, показват необходимост от допълнителни средства по политики в областта на устойчивото 1,1кономическо развитие и конкурентоспособност. Те са в размер на 496 000 лв. и са разпределени по програми както следва:

По бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" - 246 000 лв.;

По бюджетна програма „Защита на потребителите"- 250 000 лв.

С допълнителните разходи по двете бюджетни програми ще бъдат компенсиран11 увеличените цени за издръжка на Държавната агенция. по метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите в резултат от отчетената през последните години инфлация и 100%-то увеличение на дневните пари при командировките в страната.

Преразпределението на средства не изисква допълнителни разходи, трансфери или други плащания, които да бъдат предоставени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. То не води и до въздействие върху държавния бюджет, като предлаганите промени са в рамките на утвърдените разходи на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.

Допълнителните средства ще бъдат осигурени за сметка на реализирани икономии по Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ММС

 

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2023 година.

Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2023 година в размер на 13 665 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 г.

С приетото Постановление ще се извърши промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 година.

 

Близо 800 000 лв. компенсации за деца без място в детска градина

 

Кабинетът отпуска 783 279 лева за компенсации на семействата на деца, за които не е осигурено място в детска градина за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.

От тях 780 897 лева са предназначени за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане и обучение на 899 деца в Столична община. 1283 лева получават семействата на две деца в община Пловдив. 1099 лева се отпускат за компенсация за едно дете, което не е прието в детска градина в община Родопи.

Право на компенсации от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

 

Правителството одобри 267 300 лева за стипендии на даровити деца

 

Министерският съвет одобри 267 300 лева за изплащане на 370 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г.

Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия.

От тях 167 940 лв. се предоставят по бюджетите на 45 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 259 стипендии за четвъртото тримесечие на 2022 г.

9 450 лева се предоставят за стипендии след издадени 11 заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.

По бюджета на Министерството на образованието и науката са одобрени 89 100  лева за изплащане на 98 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от МОН.

Допълнително се одобряват и 810 лв. за Техническия университет в София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи" за изплащане на стипендии на двама ученици.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите общо 267 300 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 година.

 

Близо 7 000 000 млн. лв. за изкуства и спорт в училищата

 

Министерският съвет отпусна 6 752 349 лв. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за общинските, държавните и частните училища за учебната 2022/2023 година, представили справки за извършени фактически разходи от средствата по одобрените им суми. Програмата има за цел да осигури условия за личностно развитие на учениците и да насърчи изявите им в колективни спортове и изкуства.

По дейности, свързани с изкуствата се финансират общински, държавни и частни училища в партньорство с общински или държавни училища. Училищата са сформирали групи за занимания по музикално, танцово, театрално и изобразително изкуство. Чрез финансирането се покриват разходите им за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника и др.

В областта на спорта по програмата се финансират общински, държавни и частни училища в партньорство с общински или държавни· училища. Заниманията включват сформиране на отбори в сферата на колективните спортове баскетбол, волейбол и футбол и участие в състезания. Отпуснатите средства покриват разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др.

 

Над 55 млн. лв. за модернизация на научни обекти

 

Двадесет и пет научни обекта ще бъдат доизградени и модернизирани с 55 727 365 лв., реши правителството. Средствата ще позволят и да се закупи специализирана апаратура, с която да се извършват качествени изследвания според световните стандарти.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2021-2027). Сред тях са Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, Българската наблюдателна станция на паневропейския нискочестотен радиотелескоп, Инфраструктурата за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, Националният геоинформационен център, Регионалният астрономически център за изследвания и образование, Българската Антарктическа База „Св. Климент Охридски“, Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, Лабораторният комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк" и др.

От 2018 г. до момента научните инфраструктури са получили близо 126 млн. лв.

Отделно с 1 134 860 лв. ще бъде платен членският внос за участието на Република България в 12 Европейски научноизследователски инфраструктури и в Европейското съвместно предприятие ITER за развитие на термоядрената енергия. Участието в тях е· свързано със създаване и модернизиране на регионални центрове и включване в различните експерименти и научни програми.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на част от участъка Ихтиман-Септември на жп линията София-Пловдив. Той е част от проекта за модернизация на железопътната линия София -Пловдив в жп участъците София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември на територията на Община Костенец, Софийска област.

Имотите се намират в землището на село Горна Василица, Община Костенец. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура" и се осигуряват по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014- 2020 г.  Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет предоставя безвъзмездно правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост на Община Кирково, област Кърджали. Имотите се намират в село Кирково, ул. ,,Дружба" № 3 и представляват сграда със застроена площ 305 кв. м и терен с площ 766 кв. м. Те ще се използват за административни нужди на общината за настаняване на звена от общинската администрация с цел подобряване условията на труд и обслужването на населението.  Всички разходи за управление и стопанисване на имотите ще се поемат единствено и изцяло от бюджета на общината и от средства по програми и проекти.

Правителството обяви имот - частна държавна собственост за имот - публична държавна собственост и предоставя безвъзмездно за управление част от него на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Териториално отделение - Поморие към Районна прокуратура - Бургас. Имотът представлява терен, заедно с разположените в него три самостоятелни обекта и се намира в град Поморие, ул. ,,Княз Борис I" № 75.

 

Одобрено е споразумение с Комисията за ядрено регулиране на САЩ

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност като основа за водене на преговори.

Със Споразумението се цели поддържане и развитие на сътрудничеството между регулаторите на двете страни, обмена на техническа информация, свързана с регулирането и контрола на безопасността и сигурността на ядрени съоръжения и радиоактивни материали.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

 

България и Полша ще продължат обмена на студенти, учени и преподаватели

 

България и Полша ще продължат да си сътрудничат в областта на висшето образованието и науката, реши правителството.

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на образованието и науката на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2023-2027 година, в която са предвидени ежегодни реципрочни стипендии за студенти за частичен срок на обучение от 1 семестър, за участие в летни езикови курсове и провеждане на краткоурочни специализации.

Страните ще обменят и лектори и преподаватели по български и по полски език. Ще се насърчава развитието на пряко сътрудничество между институции от двете държави в областта на научните изследвания, иновациите и съвместни научноизследователски проекти.

Програмата се изпълнява въз основа на Спогодбата между правителствата на България и Полша за културно и научно сътрудничество, подписана във Варшава на 25 февруари 1993 г.

 

Привличане па таланта па жените към STEAM дисциплините е сред темите на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. То ще се проведе на 23 и 24 ноември 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Предвижда се министрите на образованието да приемат Заключения на Съвета относно приноса на образованието и обучението за укрепване на общите европейски ценности и демократичното гражданство, Препоръка на Съвета относно основните фактори, способстващи успешното цифрово образование и обучение и Препоръка на Съвета относно подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението. Ще се проведе и дебат на тема „Привличане на таланта на жените към науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM дисциплините)“.

Министрите, отговорни за младежта, ще приемат Заiq1ючения относно насърчаване на младежкото интегриране в процесите на вземане на политически решения в Европейския съюз и Заключения относно всеобхватен подход към психичното здраве на младите хора в ЕС. Планиран е дебат на тема „Гледащ напред Европейски съюз, ангажиран към своите млади граждани: Ролята на младите хора в процесите на вземане на решения в ЕС".

Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Заключения относно жените и равенството  областта на спорта и да дискутират по темата „Безопасна среда в спорта".

Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията, ще приеме Заключения Относно насърчаването на културните и творческите измерения на Европейския сектор на видеоигрите и ще обсъди начините за подобряване на работните условия за артистите и други професионалисти в областта на културата.

 

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството

 

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по въпросите на равенството, която ще се проведе на 24 ноември 2023 г. в град Памплона, Испания.

Министерската среща ще се фокусира върху текущите предизвикателства в отговор на насилието срещу жени. Ще бъде поставен акцент върху събирането на данни, оказването на подкрепа на жертвите и справянето със стари и нововъзникващи форми на насилие.

Програмата на форума включва провеждането на две пленарни сесии. Темата на първата дискусия ще бъде „Събиране на данни и специализирани услуги за жертви на насилие над жени". В рамките на втората сесия ще бъдат представени и обсъдени практиките на страните - членки на ЕС за идентифициране, диагностициране и справяне с различните прояви на насилие.

 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се проведе на 27 и 28 ноември 2023 г. в Брюксел.

В рамите на първия ден от заседанието е предвидено постигане на общ подход по Директивата на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания и Карта на ЕС за паркиране за лица с увреждания.

Дневният ред предвижда и провеждането на два ориентационни дебата, посветени на Европейски семестър 2024 г. и на плана за действие на ЕС за борба с расизма 2020-2025 г. Предлага се да бъдат одобрени ключови послания на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила по Препоръката на Съвета за осигуряване на справедлив преход към климатична неутралност.

През втория ден на заседанието министрите ще обменят мнения по темата за социалните инвестиции. Ще бъдат одобрени и заключения на Съвета относно дигитализацията на системите за социална закрила.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвета по външни работи (търговия) на ЕС

 

Министерски съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по външни работи (Търговия) на ЕС, което ще се проведе на 27 ноември 2023 г. в гр. Брюксел, Белгия.

В дневния ред на заседанието са включени подготовката на 13-ата министерска конференция на Световната търговска организация, подготовката за подписването на временното търговско споразумение с Чили, търговските отношения между ЕС и САЩ и доклад на Комисията относно изпълнението и прилагането на търговската политика на ЕС.

 

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията на Република България и мандата за нейното представяне по време на редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване") /EPSCO/, което ще се проведе на 30 ноември 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В част ,,Незаконодателни дейности" политическият дебат на министрите ще засегне концепцията за отворена стратегическа автономия на Европейския съюз (ЕС). Акцент ще бъде поставен върху ангажираността на ЕС по отношение на здравето и по­конкретно предприемането на мерки за справяне с недостига на лекарствени продукти. За България е изключително важно регулаторната система на ЕС и занапред да се ръководи от интереса на пациента, а решенията за пускане на пазара на лекарствени продукти да. се базират на солидни клинични доказателства и да бъдат в съответствие с пълните изисквания за ефективност, безопасност и качество.

В рамките на Съвета по здравеопазване делегациите ще приемат проект на Заключения на Съвета за психичното здраве. България подкрепя документа, тъй като той предлага мерки за насърчаване на доброто психично здраве чрез прилагане на междусекторния подход и подобряване на възможностите за профилактика и лечение.

В рамките на Съвета ще се проведе и работен обяд по темата за затлъстяването на децата. България ще открои предизвикателствата, пред които са изправени днешните млади поколения - модели на хранене, понижена физическа активност, стрес, прекомерна употреба на съвременни технологии за сметка на необходимия сън. Българската страна ще информира за прилаганите национални практики за насърчаване на здравословното хранене.

В рамките на заседанието ще бъде обсъден напредъкът по приоритетните в сектора законодателни и незаконодателни досиета.

 

Одобрена е позицията на България по дело в Съда на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на България по дело С-476/23 на Съда на Европейския съюз. То е образувано по запитване на Върховния административен съд по дело № 1964/2023 г. със страни ,,СТАР ПОСТ" ООД и Комисията за регулиране на съобщенията.

Производството е по повод определение, с което жалбата на търговското дружество срещу Решение № 332/13.10.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията е оставена без разглеждане и съдебното производство е прекратено.

България представя писмено становище по делото, за да защити позицията си, че не са нарушени Директива 2008/6, както и Хартата за основните права на Европейския съюз.

 

Одобрен е международен договор „Придобиване на бойни машини Страйкър“

 

Министерският съвет на Република България одобри международен договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър" по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. С решението се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.4 и т.7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон този договор.

Международен договор BU-B-UCP е изготвен във връзка с изпълнение на приетия от 49-тото Народно събрание Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Реализирането на договора ще позволи в кратък срок да се преодолее част от дефицита от способности в Сухопътните войски на Българската армия.

 

Одобрен меморандум в областта на изкуствения интелект

 

Правителството одобри меморандум между министерството на иновациите и растежа на България и корпорация „Интел" в областта на изкуствения интелект

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на иновациите и растежа на Република България и Корпорация „Интел", Съединени американски щати.

Меморандумът ще подпомогне развитието на двустранното сътрудничество между Република България и „Интел" в областта на изкуствения интелект.

В документа се предвижда чрез програмите Intel® Digital Readiness да се създаде партньорство с правителството, академичните среди и заинтересованите страни от индустрията. След подписване на допълнително, правнообвързващо споразумение, Министерството на иновациите и растежа и „Интел" ще могат да стартират, внедрят и изпълняват програмата Intel® AI for Youth (Интел®ИИ за младежи) в България, за което проактивно ще комуникират и ще създават осведоменост сред целевите аудитории (напр. ученици, студенти, учители и академични институции). Корпорацията „Интел" ще обучава и сертифицира учители и ментори от България.

Министерството на иновациите и растежа ще осигури капацитет за управление на проекти чрез местни изпълнителни органи (публични или частни). То ще осигури и водещи лектори от България за първоначалното обучение по изкуствен интелект, предоставено от „Интел", които ще бъдат лидери на бъдещите модели на обучение.

 

Правителството одобри проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.

Промените засягат пряко функциите, изпълнявани от МВнР и задграничните представителства на Република България в чужбина. С тях се цели повишаване на ефективността при издаване и ползване на дипломатически и служебни паспорти. Въвежда се изрично ограничение служебни паспорти да могат да бъдат ползвани само при изпълнение на служебни функции в чужбина. Отпада възможността за издаване на дипломатически паспорти на областните управители, като за тази категория лица се запазва правото да получат служебен паспорт. Създава се правна възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители на задгранична работа без дипломатически ранг до 25-годишна възраст, когато не са сключили брак и продължават образованието си ( средно или висше) в приемащата държава.

С промените, които предвиждат и прецизиране на разпоредби относно съгласуването на временните паспорти, ще бъде ускорена процедурата по издаване на временни паспорти на пълнолетни български граждани, които притежават валидна лична карта.

Улеснява се и процедурата по издаване на временни паспорти на задържани, арестувани или осъдени в чужбина български граждани, когато издаването се извършва по молба на компетентните местни власти.

С промените се осигуряват и условия за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/997 на Съвета от 18 юни 2019 година за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС с подзаконов нормативен акт.

 

Разширяват се възможностите за студентски стаж в държавната администрация

 

Възможностите за стаж на студентите в държавната администрация се разширяват, специализиран модул на Портала за работа в държавната администрация ще събира на едно място информацията за стаж и работа. Това става възможно с приетите днес с Постановление на Министерския съвет изменения и допълнения в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Премахва се онлайн тестът за първоначален подбор, намалява се броят на документите, изисквани при започването и завършването на стажа. Информацията за всички позиции за стаж в администрацията ще бъде на специализирания модул на портала jobs.govemment.bg. Обявите ще бъдат селектирани по област на висшето образование, а не - както беше досега, по професионално направление, което стесняваше кръга на студентите с възможност да кандидатстват. Минималната и максималната продължителност на стажовете е намалена - те вече ще бъдат от 5 до 20 работни дни. Така студентите ще могат да осъществят повече стажове, без да нарушават учебния си процес.

 

Допълва се правителствено постановление за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

 

Министерският съвет на Република България прие постановление за изменение и допълнение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. С постановлението се допълват правомощията на началника на Националната служба за охрана като ръководител на служба за сигурност и се определя стопанство „Евксиноград" и прилежащи обекти за стратегически обект с оглед функционирането на обекта като представителен държавен обект и статута на лица с особена важност за функционирането на държавното управление на Република България и чужди държави.

 

Одобрено е становище на Министерския съвет по конституционно дело № 16 от 2023 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 16 от 2023 г., образувано по искане на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд на Република България от 3.10.2023 г. за установяване на противоконституционност на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ № 19 от 2011 г., с последни изменения от бр. 67 от 2023 г.). В становището на МС се оспорват представените в искането на Висшия адвокатски съвет аргументи за установяване на противоконституционност.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТЕМАТИЧНА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА ЕС - 2023 - ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА NET-ZERO GOVERNMENT INITIATIVE - LEADING BY EXAMPLE.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 380 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ „105 ГОДИНИ ТРЕБЕНИЩЕ" В НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (НАИМ - БАН), ПРЕДСТАВЯЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА СЪРБИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ".

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОРПУСА ЗА БЪРЗО ВЪЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В СОЛБИАТЕ ОЛОНА, ИТАЛИЯ [HQ NRDC-ITA).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „МАРЛИН" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО" В ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 ЮЛИ ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ, ОТ ЖП КМ 68+054 ДО ЖП КМ 68+426" ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ - ПОМОРИЕ, КЪМ РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС, ЧРЕЗ ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБМЕН НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 16 ОТ 2023 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 НОЕМВРИ 2023 Г. В ГР. ПАМПЛОНА, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-476/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №1964/2023 Г. СЪС СТРАНИ „СТАР ПОСТ“ ООД И КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР („ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА“ (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) BU-B-UCP „ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР“.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАН­ДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОРПОРАЦИЯ ИНТЕЛ, СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министър-председателят