A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 18.10.2023 г.

18.10.2023

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

               

 

 

 

Регионална здравна инспекция - Силистра обявява стипендиантски позиции

 

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2024 г.

Седма поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2024 г. стипендиантски места ще обяви Регионалната здравна инспекция - Силистра за специалностите „Фармация“, „Медицина“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

 

Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС, към 30 септември

 

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад към 30 септември т.г. за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

От общо 168 мерки със срок за изпълнение до края на септември са изпълнени 95. Процентът неизпълнени в срок мерки е 43.5%.

От неизпълнените 73 мерки 46 са законопроекти, като 22 от тях са одобрени от МС и внесени за разглеждане от Народното събрание. За останалите следва да се положат допълнителни усилия за бързото им изготвяне.

В Плана за действие за 2023 г. има 52 мерки, свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 42 процедури.

В Приложение №2 към доклада са посочени 21 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2023 г. През последните две години страната ни сериозно повиши дефицита си на въвеждане на европейските директиви, като националният дефицит в Табло за Вътрешния пазар и конкурентоспособността (Single Market and Competitiveness Scoreboard)* е 1.6 % и той е много по-висок от определената в Акта за единния пазар цел от 0,5 %.

С цел преодоляване на дефицита при въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар продължава засиленият мониторинг, включително и на междинните срокове за изпълнение на националните мерки.

*Издание ноември 2023 г. с директиви с изтекъл срок на въвеждане до 31 май 2023 г.

 

Одобрен е План за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания

за периода 2023 - 2024 г.

 

Създаване на възможности за работа и подходящи условия на труд за хора с увреждания, осигуряване на достъпна среда, достъп до приобщаващо образование и качествени здравни услуги - това са част от приоритетите в Плана за действие за периода 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г. Документът, който беше одобрен от правителството, включва още мерки и дейности за насърчаване на тяхното участие в културния живот и в спортни състезания.

Изпълнението на плана ще допринесе за продължаване на водената до момента политика за хората с увреждания и ще надгради усилията за подобряване на качеството на техния живот чрез създаването на условия за пълноценно им и равноправно участие в общността.

 

Одобрен е Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете за 2022 г.

 

Правителството одобри Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Според данните в доклада през четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите в България на възраст 15 и повече навършени години достига 3,197 млн. души, от които 1,702 млн. са мъже и 1.495 млн. - жени. Коефициентът на заетост за жените (15 - 64 г.) е 67,9%, а за мъжете от същата възрастова група - 74,9%.

През 2021 г., последната, за която има данни, отчетената разлика в заплащането е 11,8% в полза на мъжете, което е известно намаление спрямо предходните години. Най-голяма разлика в заплащането се забелязва в областта на финансовите и застрахователни дейности, а най-малка - в сферата на административните и спомагателните дейности.

Статистиката показва, че през 2022 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 709,51 лв. За мъжете той е 797,19 лв., а за жените 658,69 лв. Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд през 2022 г. е 27,5 години за жените и 21,4 години за мъжете. През изминалата година средният осигурителен доход е бил 1298,45 лв. Мъжете са се осигурявали средно върху 1340,64 лв., а жените - върху 1254,20 лв.

Физическо или сексуално насилие от лица, различни от партньора, са преживели през целия си живот 5.9% от жените на възраст 18 - 74 г. От сексуален тормоз на работното място през живота си са пострадали 12.2 % от жените на възраст 18-74 години.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

 

БАН ще представлява България в Aсоциация GEANT

 

Българската академията на науките (БАН) ще представлява България в Асоциация GEANT, която управлява едноименната европейска мрежова инфраструктура, реши Министерският съвет.

Необходимите за целта средства за 2023 г. ще се осигурят от бюджетите на БАН и Министерство на образованието и науката, а средствата за следващите години ще се осигуряват ежегодно по бюджета на БАН от разчетените средства в централния бюджет за изпълнение на дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за съответната година.

GEANT е най-голямата и напреднала в технологично отношение световна цифрова и комуникационна мрежова инфраструктура в сферата на образованието и науката с над 50 млн. потребители в над 10 000 организации в цяла Европа. Тя дава възможност за обмен на голямо количество данни и неограничен достъп до комуникации, научни изчисления, анализ, съхранение, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни, вкл. междуправителствени, научни и образователни проекти в областта на ядрената физика, климатичните промени, астрономията, геномиката, суперкомпютърните изчисления и др.

БАН до момента е подпомагала участието на България в тази важна европейска инициатива, като на територията на Академията и с участието на нейни специалисти се поддържа опорното оборудване на GEANT. Там се намира и основният възел на националната, изследователска мрежа, свързан с този на GEANT.

 

Разширяват се дейностите по системна интеграция

 

Правителството прие изменение на свое Решение № 727 от 5.12.2019 г. за определяне на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване“ АД. С промените се разширяват дейностите по системна интеграция и на дружеството се възлага и изграждането и поддържането на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри. Чрез нея министърът на електронното управление предоставя възможност за създаване и водене на регистри в електронен вид, които отговорят на изискванията на Закона за електронно управление. Целта е чрез системата да бъдат дигитализирани множество регистри в кратки срокове.

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, използват системата безплатно и без ограничение за всички регистри, за които не разполагат със специализирана информационна система. 

Промяната се налага и поради факта, че действащата процедура за изграждане на съответната система е прекратена в началото на 2023 г. и е предмет на съдебно обжалване. 

 

Удължава се срокът за доставки от Русия, свързани с плановия ремонт на Шести блок на

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

 

Доставката на блокове вътрешно-реакторни детектори за Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде възможна до 15 ноември 2023 г. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки предходно свое решение за предоставяне на дерогация от забраните, въведени с Регламент №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

В предходното правителствено решение срокът на доставките беше фиксиран до изтичане на договора между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и неговия контрагент „Спартак-В“ ООД - а именно 15.09.2023 г. Със свое писмо руските производители уведомяват за възможно забавяне в транспорта до България заради въведени засилени мерки за сигурност и специални проверки в пристанище Кавказ, което е единствената възможна изходна точка за доставка на конкретните изделия до АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Така новият срок за доставка е 15 ноември 2023 г.

С днешното решение на Министерския съвет дерогацията за доставки за АЕЦ „Козлодуй" от забраните, въведени с Регламент №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, се удължава до същата дата.

 

Кабинетът даде съгласие за назначаване на Иван Иванов на поста почетно консулско длъжностно лице на Индонезия със седалище в Обзор

 

Във връзка с получено от индонезийската страна уведомление за настъпил край на мандата на почетното консулско длъжностно лице на страната във Велико Търново, Министерският съвет оттегли даденото съгласие за откриване на консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, и за назначаване на почетно консулско длъжностно лице на Индонезия във Велико Търново.

Министерският съвет даде съгласие по предложението на индонезийската страна за откриване на консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, на Република Индонезия в Обзор и за назначаването на г-н Иван Иванов на поста почетно консулско длъжностно лице на Индонезия, със седалище в Обзор и с консулски окръг, обхващащ територията на област Бургас.

Очаква се решението да спомогне за засилването на двустранното сътрудничество с Индонезия в търговско-икономическата сфера, културата, образованието и др.

 

Министерският съвет назначи Огнян Гаврилов за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в САЩ със седалище в град Сакраменто

 

Министерският съвет прие решение за освобождаване по тяхна молба на г-н Брукс Олсън и г-н Богомил Балкански от длъжността почетни (нещатни) консулски длъжностни лица на Република България в Съединените американски щати съответно със седалища в градовете Сакраменто и Сан Франциско и с консулски окръзи, обхващащи територията на Северна Калифорния и Силициевата долина.

Със същото решение Министерският съвет назначи г-н Огнян Гаврилов за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Съединените американски щати със седалище в град Сакраменто и с консулски окръг, обхващащ територията на Северна Калифорния, в т.ч. и Силициевата долина.

Г-н Огнян Гаврилов е управляващ акционер в правна кантора „Gavrilov & Brooks”, чиито клиенти са компании, включени в класацията „Fortune 500", банки, правителствени организации, международни корпорации, малки предприятия и физически лица. Член е на Управителния съвет и е външен главен юрисконсулт на „Bearpaw Holdings LLC". Работи в консултативния бизнес панел на общинския комунален окръг на гр. Сакраменто. Съосновател е и президент на Славяно-американската търговска камара, която има принос 24-ти май да бъде обявен за Ден на славянското наследство от законодателния орган на щата Калифорния.

От 2022 г. г-н Гаврилов е президент на новосъздадената неправителствена организация „Bulgarian Foundation for Art, Culture and Education” (BG FACE), обединяваща ръководители на българската общност на Западния бряг на САЩ. През 2023 г. е учредена стипендията „Огнян Гаврилов", която ще позволи на български студенти-юристи от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" да продължат своето образование в магистърските програми на елитното Юридическо училище Макджордж към Тихоокеанския университет.

Назначаването на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в град Сакраменто, Северна Калифорния, ще допринесе за разширяване на контактите с местната администрация и за по-нататъшно развитие на отношенията със САЩ в ключови за страната ни области като търговията, инвестициите, туризма, информационните технологии, образованието, науката и културата.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 87 034 лв. по три осъдителни решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения на обща стойност 87 034 лв. в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Съдът“, ЕСПЧ). Те са постановени в периода 23.05.2023 г. - 18.07.2023 г.

Делото „А. Е. срещу България“ е свързано с разследването на твърденията, че жалбоподателката А.Е. е била жертва на домашно насилие от 23-годишен мъж, с когото е съжителствала. ЕСПЧ постанови, че е налице нарушение на чл. 3 (забрана на изтезанията, нечовешкото или унизително отношение или наказание) от Конвенцията зазащита на правата на човека и основните свободи („Конвенцията“), поради това, че властите не са предоставили на жалбоподателката адекватна защита. Съдът установи и нарушение и на чл. 14 от Конвенцията (забрана на дискриминацията) поради това, че държавата не се справя адекватно със защитата на жените срещу домашно насилие. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 евро и 3000 евро за разходи и разноски.

Делото „Станеви срещу България“ касае невъзможността на жалбоподателите (майка и дъщеря) да получат обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от смъртта на техния съпруг, съответно баща, който починал от нараняванията си, получени в автомобилна катастрофа. Съдът заключава, че при конкретните обстоятелства по делото държавата-ответник не е осигурила средство, позволяващо подходящо обезщетение, както изисква член 2 от Конвенцията в нарушение на позитивното процесуално задължение на държавата съгласно тази разпоредба. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателките обезщетение за неимуществени вреди в размер на 12 000 за всяка от тях, както и 2000 евро за разходи и разноски.

Делото „Наковски срещу България“ засяга отнемането на имущество на жалбоподателя, за което се счита, че е придобито чрез престъпление. В конкретния случай и прилагайки принципите по делото „Тодоров и други“, ЕСПЧ намира нарушение на член 1 от Протокол №1 към Конвенцията по отношение на отнемането на имуществото на жалбоподателя и неустановяването на каузална връзка между него и престъпната му дейност. Присъжда му 3000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро за разноски в производството пред ЕСПЧ.

 

Битовите клиенти на „Топлофикация Габрово“ ще бъдат финансово подпомогнати за предстоящия зимен сезон

 

Битовите клиенти на „Топлофикация Габрово“ ЕАД ще бъдат финансово подпомогнати за предстоящия зимен сезон. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки специално разработената за целта програма. Заради множество проблеми с топлофикационната услуга, липса на инвестиции, многократно прекъсване на топлоснабдяването през последните години, амортизация на мрежата, по-рано през годината стана ясно, че местната топлофикация няма да работи през предстоящия зимен сезон. Това наложи търсенето на алтернативни решения, с което се ангажираха министерствата на енергетиката, на околната среда и водите и на финансите.

Приетата от правителството програма предвижда всички битови клиенти да получат еднократно фиксирана сума, определена на база осредненото количество потребена от тях топлинна енергия през последните три отоплителни сезона. Размерът на подпомагането се изчислява по специална формула, която включва цената, по която електроразпределителното дружество в Габрово продава електроенергия на крайните битови клиенти за периода 1 юли 2023 г. - 30 юни 2024 г., както и утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия за „Топлофикация Габрово“ ЕАД за същия ценови период.

От програмата ще се възползват около 4120 битови клиенти на топлинна енергия. С Постановление на МС предстои да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово за 2023 г. в размер на 730 000 лв.

Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени чрез Община Габрово със средствата от този трансфер.

 

16 млн. лв. ще бъдат осигурени като антиинфлационна мярка в подкрепа за земеделските стопани за компенсиране на разходи за вода за напояване

 

Министерският съвет прие Постановление за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г. Постановлението се приема в изпълнение на Решение № 294 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г.

С Постановлението ще бъдат осигурени средства в размер на 16 млн. лв. като антиинфлационна мярка под формата на държавна подкрепа за земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

 

Правителството одобри коефициента по експортното застраховане за 2023 г.

 

Правителството прие Решение за одобряване на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане за 2023 г. в размер на 7,00.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) и приетата през м. декември 2004 г. Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения.

С приемането на решението от Министерския съвет бе одобрен застрахователният капацитет на "Българската агенция за експортно застраховане" ЕАД („БАЕЗ“ ЕАД) за 2023 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори по реда на Закона за експортното застраховане.

 

Над 8 млн. лв. за три национални програми в науката

 

Правителството отпусна 8 500 000 лв. за изпълнението на вторите етапи на три национални програми в областта на науката.

1 600 000 лв. са за Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Тя е насочена към провеждане на целеви научни изследвания чрез създаване на мрежа от изследователи, която включва както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени, с интерес към българистиката и нейното популяризиране. До момента е изготвена база данни с 207 българисти от различни държави и континенти, подготвени са анкети, насочени към изследователските полета на българистиката. Създадена е онлайн библиографска платформа „Езиковедска българистика. Библиография на българска езиковедска литература“, както и „Концепция за дигитални образователни и изследователски програми за дистанционно обучение на студенти и докторанти“.

За Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 - 2025 г.“ се дават 3 600 000 лв.. Целта на програмата е провеждане на мултидисциплинарни научни изследвания и мониторинг на компоненти от полярната околната среда чрез изграждане на устойчива партньорска мрежа между научни организации и висши училища. Чрез включването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път в полярните изследвания на България се повиши значително пространството за научна работа, както на българските учени, така и на техните чуждестранни колеги в полярните региони и Световния океан.

3 300 000 лв. са за Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, чиято цел е осигуряване на благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната. По програмата се извършва научноизследователска, научно-приложна и приложна дейност в областта на сигурността, киберсигурността и киберотбраната, както и отбрана и защита на населението при бедствия и аварии.

 

Правителството одобри 12 329 317 лв. за финансиране на държавни културни институти

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 12 329 317 лв. за финансиране на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата.

От тях 10 757 317 лв. се отпускат по бюджетите на общини за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата, а 1 572 000 лв. ще бъдат предвидени по бюджета на Министерство на културата за финансова подкрепа за държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигурят необходимите гаранции за стабилност на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер и на читалищата. По този начин ще се повиши и качеството на изпълнението на програмите и дейностите на горепосочените културни институти във връзка с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, осигуряване на ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители, подобряване достъпа на гражданите до културни продукти, ще се осигурят и по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 6.3. и т. 6.4. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г. С до 8% се увеличават стойностните показатели на стандартите за финансирането на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело, както и на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер. Стандартите за финансиране на  читалищата се увеличават с допълнителни до 4% за 2023 г., включително за възнагражденията на персонала.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи за реализиране на културни програми в чужбина, планове за управление и опазване на недвижимо културно наследство, финансиране на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства и други дейности по реда на ЗЗРК и ЗКН, предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 6.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., област „Култура и изкуства“, в размер на 17 665 000 лв. С посочената сума ще се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2023 г., както следва:

- по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство", с 1 511 000 лв.;

- по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма "Сценични изкуства", с 14 154 000 лв. и бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ - 1 000 000 лв. ;

- по Бюджетна програма "Администрация" - 1 000 000 лв.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. в размер на 8 000 000 лв.

Със средствата ще бъдат увеличени възнагражденията на персонала в Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 година

С постановлението се цели осигуряване на ефективно функциониране на администрацията на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите. Цели се и подобряване ва организацията на работа, както и повишаване на мотивацията за привличане и задържане на служители в структурите и въвеждане на по-справедливо заплащане на служителите.

 

 

Отпускат се 27,5 млн. лв. на Държавен фонд „Земеделие“ за подпомагане на земеделски стопани чрез помощ de minimis

 

 

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. в размер на 27,5 млн. лв. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа в секторите „Животновъдство“, в това число пчелен мед и в сектор „Растениевъдство“ чрез помощ de minimis, като общият размер на помощта за 2023 г. става 47,5 млн. лв. Съгласно Меморандум между Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест, подкрепата чрез минималната помощ de minimis ще бъде насочена към най-малките земеделски произовдители.

Чрез финансовата подкрепа ще се предотврати оформянето на негативна ситуация при функционирането на най-малките земеделски стопани от първичното селскостопанско производство. Осигуряването на финансов ресурс за предоставяне на помощ от типа de minimis има за цел компенсиране на част от производствените разходи и осигуряване на средства за подготовка на реколта 2024.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Подлежащите на отчуждаване имоти се намират в землищата на селата Обретеник, община Борово; Белцов, община Ценово; Стърмен, гр. Бяла, Полско Косово и село Пейчиново, община Бяла, област Русе. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 36 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, община Тунджа, област Ямбол. Това ще позволи реализацията на национален обект Подобекти 22, 23 и 24, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас“, на проект „Рехабилитация на жп линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“.

С решение на правителството Общинска администрация - Антоново получава безвъзмездно правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Антоново, област Търговище. Имотът е необходим на общината за задоволяване на социални нужди на жителите на населеното място. Той ще бъде използван за Клуб на пенсионера с различни кътове по интереси - игра на шах и табла, изработка на плетива, пресъздаване на обичаи, работилници по занаяти, фолклорни и кулинарни представяния, в т.ч. за културни и спортни мероприятия за местното население. Същият ще се използва и управлява от община Антоново с неикономическа цел, единствено за визираните дейности. Общината няма да предоставя услуги с платен характер и да генерира печалба от тях. На територията на имота с площ от 3000 кв. м има построена сграда за ветеринарна лечебница, състояща се от две тела - едното със застроена площ 77,22 кв. м и второто - едноетажно със застроена площ 53,63 кв. м. Предвижда се ангажимент на областния управител на област Търговище да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

По решение на правителството община Разград получава имот - частна държавна собственост с площ 54 кв. м за изграждането на улица „Дунав“ в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Св. Климент“. С изпълнението на проекта ще се освободи движението в централната градска част, а трафикът ще се пренасочи към изходите на града. Ако общината не реализира обекта до 5 години от придобиването на имота, тя ще трябва да го прехвърли на държавата.

Имот в община Доспат, управляван от Министерството на вътрешните работи, от публична държавна собственост става частна държавна собственост. Той се намира в местност „До селото“ в село Бръщен и представлява терен с площ 970 кв. м, заедно с построена в него административна сграда на два етажа и сутерен.

 

България и Обединеното кралство ще подпишат Съвместна декларация за стратегическото партньорство

 

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел ще подпише Съвместна декларация за стратегическото партньорство между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, чийто проект бе одобрен с решение на Министерския съвет днес.

Документът, обсъден в предварителен порядък между министерствата на външните работи на двете страни, засвидетелства амбициите на България и Великобритания да развиват и обогатяват своето взаимодействие в ключови области, като: външни работи, сигурност и отбрана; правосъдие и вътрешни работи; икономическо и търговско сътрудничество; технологии, наука, здравеопазване, образование, култура и околна среда; правителствено сътрудничество. Съгласно текста на Декларацията, министрите на външните работи на двете държави ще наблюдават изпълнението на заложените дейности.

 

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформално заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 19 октомври 2023 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Регламент за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца - частичен общ подход; Общо състояние на Шенгенското пространство - обмен на мнения; Прилагане на оперативната съвместимост - обмен на мнения; Убежище и миграция: външно измерение - обмен на мнения; Предотвратяване на онлайн радикализацията на малолетни и непълнолетни лица: актуално състояние и следващи стъпки - обмен на мнения.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 23-24 октомври 2023 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

По време на заседанието Испанското председателство и Комисията ще представят информация във връзка с аспектите, свързани с храните, от предложението за Директива относно отпадъците. Република България изразява своята принципна подкрепа по предложението за Директива и към усилията на Европейската комисия за предприемане на допълнителни мерки за намаляване на загубите на храни и хранителните отпадъци по цялата верига. В същото време е необходимо да бъде отчетено потенциалното въздействие от дейностите, произтичащи от изпълнението на бъдещите изисквания за намаляване на отпадъците, върху разходите на икономическите оператори в хранителния сектор.

Очаква се също на заседанието министрите да обсъдят ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна. В условията на продължаваща повече от година и половина война в Украйна, нововъзникналият конфликт между Израел и организацията „Хамас“ може да задълбочи предизвикателствата пред селското стопанство в Европейския съюз. Извън обхвата на Стратегическите планове, за постигане на ефективно управление на кризи смятаме, че следва да се въведат инструменти за извънредна реакция и подкрепа към земеделския сектор в Европейския съюз с адекватно ниво на подпомагане, съобразени с естеството и мащаба на съответната криза. Те следва да бъдат с опростени правила за прилагане и по-бърз режим на одобрение от страна на Европейската комисия.

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформално заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 15 и 16 септември 2023 г. в Сантяго де Компостела, Испания.

В рамките на заседанието за първи път се срещнаха министрите на икономиката и финансите от ЕС и Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите. Срещата утвърди девет водещи проекта, включени в стратегията на ЕС за мащабни инвестиции в развитието на инфраструктурата в цял свят - Глобален портал.

Министрите дискутираха и укрепването на капацитета на многостранните финансови институции и банките за развитие за подсилване на глобалната мрежа за финансова сигурност.

Вторият ден от неформалната среща бе посветен на взаимодействието между фискалната и паричната политика и стратегическата автономия, икономическа сигурност и европейските публични блага. Участниците обсъдиха включването на елементи, свързани със сигурността и стратегическата автономия в дебатите за икономическата политика на национално и европейско ниво, за да се адресират настоящите предизвикателства и да се стимулират растежът, създаването на работни места и двойният зелен и цифров преход.

 

 

Кабинетът одобри резултатите от участието на България в неформална среща на министрите на образованието и младежта на ЕС, част „Образование“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформална среща на министрите на образованието и младежта на ЕС - част „Образование“, която се проведе на 18 и 19 септември 2023 г. в гр. Сарагоса, Кралство Испания. От българска страна в заседанието участва г-жа Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката.

По първата сесия на тема „Подпомагане при прехода, успеха и завършването на виеше образование от студенти в неравностойно положение“ държавите членки се обединиха около тезата, че трябва да се прилага индивидуален и гъвкав подход за подкрепа, а системата да бъде отворена към всички. Насърчава се сътрудничеството между университетите и местната общност, прилагане на инструментите по Програма „Еразъм+“ и различните форми на европейски партньорства. България обърна внимание на разнородността на категорията на студентите в неравностойно положение, представи националните мерки и проект, по който работи в рамките на инициативата в подкрепа на реформите по Болонския процес.

Дискусиите във втората сесия бяха по въпроса „По какъв начин образованието насърчава демократичното гражданство и нашите общи ценности в ЕС?“. Държавите членки се обединиха около значението на медийната грамотност, критичното мислене, цифровото образование, компетентностите и обмена на добри практики. В хода на изказването си България даде като пример Националната олимпиада по гражданско образование в страната ни и Европейското състезание по дебати за студенти, на което страната ни беше домакин наскоро. България проведе и двустранни срещи с Естония, Румъния и Словения, на които бяха обсъдени предизвикателната, свързани с образователните реформи, STEM и дигитализацията.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалния Съвет на министрите на

 транспорта на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“). Форумът се проведе на 21-22 септември 2023 г. в гр. Барселона, Кралство Испания.

Съветът обсъди теми за транспорта като инструмент за социално и териториално сближаване, както и проекти, насочени към осигуряването на достъпен, надежден и ефикасен транспорт за пътници и товари, с цел намаляване на различията и подобряване на социалната интеграция.

България изрази своята позиция, като отбеляза, че целта на политиките в областта на мобилността и транспорта е постигането на трайна и устойчива свързаност.

Министрите подписаха Декларацията от Барселона „Ангажимент за достъпна, рентабилна и справедлива мобилност за насърчаване на социалното и териториалното сближаване“. Чрез нея ще се постигне ефективна свързаност в целия ЕС, както в градските райони, така и в слабо населените или трудно достъпните райони.

 

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 27-28 септември 2023 г. в гр. Мурсия, Кралство Испания.

На заседанието министрите обмениха мнения относно институционалните предизвикателства пред ЕС в контекста на бъдещо разширяване на Съюза, включително потенциалното въздействие върху политики на ЕС и процеса на вземане на решения в ЕС, както и възможности за постепенна интеграция на страните-кандидатки.

В рамките на работния обяд министрите обсъдиха подготовката на стратегическия дневен ред на Съюза за следващия институционален цикъл с фокус върху отворената стратегическа автономия.

Дискусията на министрите в Мурсия бе подготвителен етап от процеса на подготовка на неформалната лидерска среща, която се проведе на 6 октомври в Гранада.

 

Прекратява се неприсъственият конкурс за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Вълчаново“

 

Неприсъственият конкурс за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Вълчаново“ ще бъде прекратен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Конкурсът е обявен през 2001 г.

Днешното решение на МС е обусловено от установено несъответствие по отношение на индивидуализацията и местоположението на находището. В подобни случаи Законът за подземните богатства предвижда, че конкурсната процедура следва да се прекрати с решение на органа, който я е открил.

Находище „Вълчаново" е вписано в Националния баланс на запасите и ресурсите със запаси от подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцмонцонити. То се намира на територията на община Средец, област Бургас.

 

Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

 

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участието в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 20 октомври 2023 г. в Люксембург.

Министрите ще обсъдят предложението за Директива на Европейския парламент и Съвета за хармонизиране на определени аспекти в материята на несъстоятелността, която е част от усилията за напредък в Съюза на капиталовите пазари. Дискусията ще бъде насочена към разпоредбите относно отменителните искове в производството по несъстоятелност.

По време на заседанието ще бъде представена актуална информация по темата относно борбата срещу безнаказаността във връзка с войната на Русия срещу Украйна. На 3 юли 2023 г. в Хага официално беше открит Международният център за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна (ICPA).

Министрите ще обсъдят и приемането на Заключения на Съвета относно цифровото овластяване и основните права. Текстът на Заключенията се фокусира върху цифровото овластяване на отделни лица и ключови сектори, както и върху изграждане на безопасна цифрова среда, където основните права са защитени.

Предвиден е и работен обяд, по време на който министрите ще обсъдят подобряването на ефективността и качеството на съдебните системи.

 

Правителството одобри позицията на българската страна за участие в неформално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“

 

Правителството позицията на българската страна за участие в неформално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия" на Европейския съюз, 20 октомври 2023 г., Валенсия, Испания.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени търговските аспекти относно Европейската стратегия за икономическа сигурност, както и състоянието на текущите преговори на ЕС и по-специално с държавите от латиноамериканския регион: Чили, Мексико и Меркосур.

 

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

С постановлението се постига съответствие на разпоредбата на чл. 38 от ППЗМИП и на образеца на декларация по приложение №3 към същата разпоредба с изменените и допълнени разпоредби на чл. 63, ал. 4, т. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в сила от 14.07.2023 г. Това ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем предвидените в закона мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. С приемането на измененията в ППЗМИП се осигурява възможност за субектите по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от ЗМИП да декларират пред съответните регистри данни за вида и обема на притежаваните права от техните действителни собственици.

 

Приета е наредба за компенсиране на разходите на родителите, чиито деца не са приети в ясли или детски градини поради липса на места

 

Правителството одобри Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Проектът на Наредба е изготвен на основание чл. 119, ал.8 от Закона за здравето, съгласно който държавата предоставя средства на родителите за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца (от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват 3 г.), неприети поради липса на места. Компенсират се и разходите, когато не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са предвидени средства за компенсиране в размер на 10 млн. лева. Със средства ще бъдат компенсирани разходите както на родители, чиито деца са записани в частни детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, така и на родители, извършващи разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с физически лица.

Държавата ще възстановява платените от родителите средства до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, която е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища.

 

Изменя се Устройственият правилник на Държавния авиационен оператор

 

Кабинетът прие промени в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, както и произтичащата от тези изменения промяна в Постановление № 69 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха.

Промените са свързани с прекратяването на ликвидацията и възстановяването на дейността на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, на което се възлага системата за спешната медицинска помощ по въздух у нас.

По този начин се улеснява моделът на действие и финансиране на системата. Това налага отмяна на възложената дейност на Държавния авиационен оператор във връзка със спешната медицинска помощ по въздуха. ДАО ще продължи да изпълнява полетите със специално предназначение.

 

България прие своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023-2027 г.)

 

Министерският съвет прие петгодишен Национален план за действие за борба с антисемитизма.

Националният план е разработен в съответствие със Стратегията на Европейската комисия от м. октомври 2021 г. за борба с антисемитизма и подкрепа за еврейския живот (2021-2030 г.).

Отправна точка за разработването на проекта за Национален план бе проведеното в началото на 2022 г. национално представително социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България".

В разработването на първоначалния проект на национален план се включи експертен екип, включващ представители на държавните институции, академичната общност и неправителствения сектор. Принос при определянето на мерките, залегнали в плана, е предоставен от всички държавни институции с компетенции в областта на борбата с антисемитизма, както и от страна на организации на българските евреи. Използван е и опитът на Норвегия като една от първите държави, приели план за борба с антисемитизма, като принос бе предоставен от Норвежкия център за изучаване на Холокоста и малцинствата.

 

Правителството прие доклада на междуведомствената комисия с предложения за коригиращи действия след наводненията по Южното Черноморие

 

Министерският съвет прие доклад на временната междуведомствена експертна комисия, назначена със заповед № Р-173/ 08.09.202Зг. на министър-председателя на Република България. Документът съдържа анализ на инфраструктурата и предложения за коригиращи действия за преодоляване на последствията от бедственото положение по Южното Черноморие след наводнението от 5 септември.

Съгласно решението на Министерския съвет, въз основа на предложенията за коригиращи действия, включително предложения за изменения в нормативната уредба, идентифицираните отговорни институции следва да изготвят и представят план за действие, включващ мерките за изпълнение, финансовото им остойностяване и сроковете за изпълнение. В резултат на това в двуседмичен срок ще бъде готов общ план за действие, който да бъде представен на Министерския съвет за утвърждаване.

 

Одобрена е българската позиция за участие в неформална среща на министрите на туризма на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформална среща на министрите на туризма на Европейския съюз на тема „Път към социална устойчивост на туризма в ЕС", която ще се проведе в периода 30-31 октомври 2023 г. в гр. Палма, Испания. Проявата е част от календара на събитията в рамките на Испанското председателство на Съвета на ЕС.

На срещата ще се обсъдят възможностите за подобряването на интеграцията на по-широк кръг потребители и ползватели на туристически продукти и услуги в рамките на ЕС. Тема на разговор ще бъде подкрепата за малките и средните предприятия в туризма, които са основен фундамент на неговата конкурентоспособност в европейски мащаб. В рамките на срещата министрите ще подпишат декларация, която залага основни принципи на социалната устойчивост на сектора. Документът затвърждава политиките на трансформация на сектора към по-зелена, дигитална и устойчива екосистема.

 

Одобрен е доклад за стартирането на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти

 

Министерският съвет одобри доклад за стартирането на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и възложи на министъра на младежта и спорта да я реализира. Програмата е разработена на основание чл. 1, ал. 5, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., като общият осигурен публичен финансов ресурс по нея е 10 000 000 (десет милиона) лв.

С изпълнението на Националната програма ще се осигури и разшири достъпната спортна инфраструктура, което от своя страна ще повиши активността и броя на лицата, практикуващи спортни дейности, съответно ще допринесе за подобряване на условията, допринасящи за здравословен начин на живот сред населението.

Допустими за финансово подпомагане по Националната програма са основно дейности с характер на СМР - изграждане или ремонт/обновяване на спортния обект, водещи до повишаване на експлоатационния срок на обекта, осигуряващи възможност за практикуване на нови дейности и/или разширяващи кръга потребители, както и съпътстващи дейности и доставки, свързани с функционирането по предназначение на спортния обект.

Дейностите по изпълнение на инвестиционните спортни проекти, финансирани по Националната програма, следва да се реализират не по-късно от 30.06.2025 г.

 

Одобрена е българската позиция за неформално заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации

 

Кабинетът одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации", което ще се проведе в гр. Леон, Испания на 23-24 октомври 2023 г.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени теми, свързани със защита на правата и ценностите в новия цифров свят, постигане на целите на политическата програма „Цифрово десетилетие" 2030 г. и бъдещето на телекомуникациите.

Очаква се по време на дискусията за защита на правата и ценностите в новия цифров свят да бъде предложена за приемане „Декларация от Леон за Европейски невротехнологии: подход ориентиран към правата". В декларацията държавите членки призовават за широк обществен дебат за ползите и рисковете от използването на невротехнологиите, както и за експертна дискусия доколко съществуващата правна рамка защитава правата на европейските граждани и трябва ли да се предприемат нови мерки. България подкрепя принципно идеята на председателството да декларира като Съюз позицията си по отношение на взаимовръзката технологии - права и ще се присъедини към Декларацията.

По отношение на програмата „Цифрово десетилетие" 2030 г. България ще представи извършените до момента дейности и възприетия нов механизъм за цялостна координация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на политиката в областта на цифровата трансформация чрез създадения Съвет по цифровото десетилетие като орган на Министерския съвет. Министър Александър Йоловски ще посочи и конкретни примери от националната пътна карта за цифрова трансформация на България, върху която в момента работят екипи от Министерство на електронното управление.

В рамките на дебата за бъдещето на телекомуникациите България ще посочи, че, за да се подберат правилните мерки и да се предложи работещо решение, е нужен задълбочен анализ първо на съществуващите правила и регулации. Според страната ни технологичното развитие се движи не от норми и регулации, а от иновации в отговор на пазарните нужди. Една бъдеща правна рамка следва да позволи пазарът да остане водещата сила за окрупняване или разделяне на компании. Общоевропейските оператори или разрешения може да имат своите положителни страни, но следва да се обвържат с достатъчно гаранции за високо качество на покритието и обслужването на цялата територия на ЕС, включително на периферните държави. Трябва да се отдели приоритетно внимание и на пропуските в настоящата рамка, свързани с подводната кабелна свързаност.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (COB), което ще се проведе на 24 октомври 2023 г. в Люксембург.

Съветът ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 26-27 октомври 2023 г., като обмени мнения по проекта на заключения на лидерите, включващи темите: Украйна; Многогодишна финансова рамка 2021-2027; Икономика; Миграция.

В рамките на COB, министрите ще проведат дискусия по частите от годишния доклад на ЕК за върховенство на правото, отнасящи се до Дания, Германия, Ирландия, Естония и Гърция, като част от годишния диалог по върховенство на правото.

Европейската комисия ще представи Съобщението си от 11 октомври 2023 г. относно набор от политически инструменти, достъпни за държавите членки за управление на демографските промени.

Председателството ще представи и напредъка по предложението на Испания за включване на каталонски, баски и галисийски, ползващи се с официален статут в Испания, в списъка на езиците, които се използват от институциите на ЕС.

Ще се състои и работен обяд, посветен на бъдещето на Европа.

 

Агенция „Митници“ получава част от държавен имот на ГКПП „Капитан Андреево“ за осъществяване на надзор и контрол

 

По решение на правителството Агенция „Митници" получава част от държавен имот - публична държавна собственост, който представлява част от сграда и се намира в с. Капитан Андреево, област Хасково.

Това ще позволи обезпечаването на дейността на митническата администрация с подходяща материална база на ГКПП „Капитан Андреево", необходима за изпълнение на възложените функции. По силата на Закона за митниците митническите органи осъществят надзор и извършват контрол върху стоките, превозните средства и лицата на територията на Република България.

Досега частта от имота е стопанисвана от Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните, като правото на управление се отнема поради отпаднала необходимост.

 

Одобрена е позицията на България по дело на Съда на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-479/23, Европейската комисия срещу Република България пред Съда на Европейския съюз.

Дело № С-479/23 на Съда на Европейския съюз е образувано за това, че Република България не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

В позицията на Република България се отбелязва, че Директива (ЕС) 2019/520 ще бъде транспонирана напълно в българското законодателство чрез проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата и проекти на подзаконови нормативни актове.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЪЩЕСТВУВА НЕДОСТИГ НА ЕКСПЕРТИ И ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 -2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021- 2030 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АСОЦИАЦИЯТА GEANT.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР - „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 547 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЧЛ. ЗЖ, ПАРАГРАФ 1, ЧЛ. ЗИ, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛ. 5К, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНИТЕ С РЕШЕНИЕ № 1008 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. СЪГЛАСИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ТЪРГОВИЩЕ И ЛОВЕЧ, И ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ЛОВЕЧ И ТЪРГОВИЩЕ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЗОР И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС, И ИВАН ДОБРИНОВ ИВАНОВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЗОР И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРУКС ОЛСЪН, ГРАЖДАНИН НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД САКРАМЕНТО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРНА КАЛИФОРНИЯ, ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД САН ФРАНЦИСКО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА, ЩАТА КАЛИФОРНИЯ (ОКРЪЗИТЕ САНТА КЛАРА, САН МАТЕО, АЛАМИДА И САНТА КРУС), И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОГОМИЛ БАЛКАНСКИ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД САН ФРАНЦИСКО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА, ЩАТА КАЛИФОРНИЯ (ОКРЪЗИТЕ САНТА КЛАРА, САН МАТЕО, АЛАМИДА И САНТА КРУС), И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОГНЯН ГАВРИЛОВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД САКРАМЕНТО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРНА КАЛИФОРНИЯ, В Т.Ч. И СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „А. Е. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 53891/20), „СТАНЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 56352/14) И „НАКОВСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 78684/17).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ФИКСИРАНА СУМА НА ЕДИН MWH НА БИТОВИ КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО" ЕАД, КОИТО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023 - 2024 Г. НЯМА ДА ИМАТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2023 Г.

Внасят: министърът на земеделието и храните министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЧРЕЗ ПОМОЩ DE MINIMIS.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО", УЧАСТЪЦИ „РУСЕ-БЯЛА" И ОБХОД НА ГРАД БЯЛА ОТ КМ 0+500 ДО КМ 76+040", В УЧАСТЪЦИ ОТ КМ 40+071 ДО КМ 49+497, ОТ КМ 55+780 ДО КМ 56+372, ОТ КМ 58+122 ДО КМ 59+657, ОТ КМ 69+696 ДО КМ 70+788, ОТ КМ 70+788 ДО КМ 72+379, ОТ КМ 72+379 ДО КМ 74+741 И ОТ КМ 74+741 ДО КМ 76+040, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: ПОДОБЕКТИ 22, 23 И 24 В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БЕЗМЕР, С. КАБИЛЕ И С. ЗАВОЙ, ОБЩИНА „ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС" НА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2".

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В САНТЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В САРАГОСА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ", ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В БАРСЕЛОНА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГРАД МУРСИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ -КВАРЦМОНЦОНИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЪЛЧАНОВО", ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЕНСИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕСЙТВИЕ ЗА БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА (2023 - 2027 Г.)

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № Р-173 НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 И 31 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ГР. ПАЛМА, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СПОДЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СПОРТНИ ПРОЕКТИ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ГР. ЛЕОН, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внасят: министърът на електронното управление;

Министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-479/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ПРЕДЯВЕНА ИСКОВА МОЛБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 258, АЛИНЕЯ 2 И ЧЛ. 260, ПАРАГРАФ 3 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията