A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 08.11.2023 г.

08.11.2023

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

 

Историкът Никола Караиванов е предложен за орден „Св. Св. Кирил и Методий“ за просветителската си дейност сред българите в Украйна

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои Никола Караиванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен за големите му заслуги и просветителска дейност сред българската диаспора в У крайна в областта на образованието и културата.

Никола Караиванов е роден на 5 юли 1948 г. От 1994 г. той е активен и постоянен участник в списването на вестника на българите в У крайна „Роден край“ с исторически статии. Голяма част от тях са издадени в отделни книги, като „Събития и герои от родната ни история“, „Болградската гимназия“, ,,Велики и видни украинци – българолюбци“. Тези книги, както и много други с автор Никола Караиванов, са от огромно значение за просветителското дело на откъснатите почти два века от историческата родина българи в Украйна.

Неоценим е приносът на Никола Караиванов в образователната сфера, като делегиран лектор от МОН и преподавател по история в Болградската гимназия в периода от 1998 до 2002 г., както и в Института за преквалификация на кадрите в Габрово и Централния институт за усъвършенстване на учителите в София. Освен преките си образователни задачи, той води активна просветителска дейност извън класните стаи, посещавайки множество български села и изнасяйки лекции сред ученици и редови хора. Многостранната му дейност в полза на българската духовност и кауза е реализиран и чрез воденето на курсове в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за групи от историческата българска диаспора от Кировоградщина.

В резултат на неговата обществена активност и всеотдайност Никола Караиванов е избран за председател на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи ,,Родолюбец“.

 

„Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение с нестопанска цел „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация за срок от четири години. Организацията осъществява дейности в обществена полза и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

Основните и цели са да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и хора с увреждания, като създава условия за тяхното пълноценно участие в обществото. Акцент в дейността на БАРИС е организирането и провеждането на мероприятия за социално включване чрез спорт на национално ниво, в съответствие с ангажиментите на сдружението като член на Международната асоциация за рекреация и спорт.

 

Приета е актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България

 

Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Промените в Плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министърът на финансите и управителят на Българската народна банка.

Актуализацията на документа се извършва с цел адаптация към нововъзникналите обстоятелства и напредъка по техническата подготовка за въвеждане на еврото в Република България. Част от промените са свързани с приспособяването на необходимите времеви периоди спрямо новата индикативна дата за членство в еврозоната - 1 януари 2025 г. В допълнение, настоящата версия на Плана отговаря на появилите се изисквания за актуализация на ръководствата и функциите на работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България.

Националният план за въвеждане на еврото в България служи за управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Като приложение към Плана се включват „Методически указания към административните органи за адаптиране на информационните системи за работа с евро“, чрез които се цели гарантирането на точното и еднакво прилагане на изискванията за въвеждане на еврото от административните органи при привеждането на информационните им системи към работа с евро.

Националният план за въвеждане на еврото в Република България предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с всички практически аспекти на въвеждането на еврото като официално разплащателно средство чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация. Кампанията цели ясно да обоснове ползите за икономиката и за повишаване на стандарта на живот в страната от присъединяването към еврозоната, както и да противодейства на всяка дезинформация, която поражда необосновани притеснения у гражданите.

 

България ще изпълни хуманитарни ангажименти, заявени на международни донорски конференции

през 2023 г.

 

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ в изпълнение на заявени от Република България ангажименти в рамките на международни донорски конференции през 2023 г. В съответствие с последователната си политика в областта на хуманитарната помощ, през първата половина на годината страната ни участва в две международни донорски събития Международната донорска конференция „Заедно за народите в Турция и Сирия“ (20 март, Брюксел) и Донорската конференция на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен (27 февруари, Женева), като заявеният доброволен финансов принос е в размер на 297 792 лева.

Финансовият принос, който страната ни заяви на донорската конференция за народите на Турция и Сирия, е в размер на 200 000 лв., които ще бъдат насочени към Програмата на ООН за развитие (140 000 лв. за Турция) и към дейността на Фонда на ООН по населението в областта на защита от насилие, основано на пола (60 000 лв. за Сирия). Заявеният от България доброволен финансов принос на донорската конференция за Йемен в размер на 97 792 лева (50 000 евро) ще бъде насочен за изпълнение към Световната продоволствена програма. Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

 

Близо 25 млн. лв. за изкуства и спорт в училищата

 

Министерският съвет отпусна 24 772 019 лв. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за общинските, държавните и частните училища. Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците и да насърчи изявите им в колективни спортове и изкуства.

1235 образователни институции ще получат средства за дейности, свързани с изкуства. Училищата сформират групи за занимания по музикално, танцово, театрално, филмово и изобразително изкуство. Чрез средствата се покриват разходите им за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна и снимачна техника, декори и др., както и посещения на концерти, театри, филми, танцови спектакли, изложби.

В областта на спорта по програмата се финансират 1224 образователни институции. Заниманията включват сформиране на отбори в сферата на колективните спортове баскетбол, волейбол, хандбал и футбол и участват в състезания. Отпуснатите средства покриват разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др. Финансират се също посещения на спортни състезания и събития в зависимост от избрания вид спорт.

Плащанията са авансови - до 70 процента от защитените проекти, които започват  да се изпълняват през 2023 година. Общият бюджет на програмата е 45 000 000 лв.

 

Кабинетът отпусна близо 10 млн. лева за четири национални програми за развитие на образованието

 

Правителството одобри 9 792 451 лв. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

От тях 8 586 196 лева са за създаване или обновяване на учебни кабинети и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Със средствата могат да се купят и книги за училищни библиотеки, както и материали за занимания.

По програма ,,Хубаво е в детската градина“ за стимулиране на иновативни практики в работата с децата се предоставят 805 164 лева.

262 550 лева са за дейности против насилието и агресията, планирани по програма ,,Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Сумата от 138 541 лева е за училищни проекти за историческото минало в рамките на Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за обявяване на имоти-частна държавна собственост за имоти-публична държавна собственост. Имотите са намират в области Велико Търново, Плевен и Шумен. Тяхното предназначение е свързано с непосредствено осъществяване на отбраната. Обектите са придобили качества на имоти-публична държавна собственост, поради което, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет.

С други решение на правителството на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се възлага да сключи договор за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в полза на държавата за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Договорът предвижда учредяване на безвъзмездно безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в полза на държавата за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Решението е прието на основание чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 43, ал. 1, чл. 43а и чл. 70, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Министерският съвет учреди също така безсрочно ограничено вещно право-сервитут, върху част от поземлен имот -публична държавна собственост, в полза на „София Уелнес Палас“ ЕАД, гр. София. Засегнатия имот от сервитута се намират в с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Сервитута се учредява за прокарване на подземно трасе на тръбопровод за заустване на канализационен колектор. Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

С друго решение правителството учреди възмездно безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлен имот в горска територия-публична държавна собственост. Той е разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тунджа“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ - Сливен.  Площта е в размер на 1,064 дка в землището на село Дражева, община Тунджа и се учредява в полза на „КРОНОС БИОТОП“ ЕООД. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии-държавна собственост.

Правителството учреди възмездно сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тутракан“ към Държавно предприятие „Северноцентрално държавно предприятие“ - Габрово. Общата площ на сервитутната зона е 3,193 дка в землищата на село Старо село, община Тутракан, област Силистра и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра и се учредява в полза на Община Тутракан безсрочно. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на водопровод за обект: ,,Външен водопровод от клон Раней 1, 2 и 3 до помпена станция II-pи подем Тутракан“, включително и прилежащите към него шахти с площ до 15 кв. м.  Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии - държавна собственост.

 

Одобрен е проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР

 

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги (Подкрепа за контрола на замърсяването на въздуха) между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие за изпълнението на проект, финансиран от Програма „Околна среда 2021-2027г.“ в рамките на процедура BG16FFPR001-5.007 „Национални стратегически документи в сектор ,,Въздух“.

Споразумението включва дейности, които да подпомогнат министерството при актуализирането на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. (НПКЗВ) и да подкрепят идентифицирането на подобрения в Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, както и подобряване на прогнозите на емисиите.

Съгласно изискванията на европейската директива за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, държавите-членки актуализират националните си програми за контрол на замърсяването на въздуха най-малко веднъж на четири години. Актуализирането на НПКЗВ е важно и поради необходимостта страната ни да постигне нивото за намаляване на националните емисии на амоняк (NНз) за 2020г. определено съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

 

Одобрен е меморандум за разбирателство с Агенция за малките и средните предприятия на Монголия

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенция за малките и средните предприятия на Монголия, като основа за водене на преговори.

Меморандумът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между Република България и Монголия чрез общи инициативи на двете организации.

В Меморандума се предвижда двете структури да бъдат партньори в предоставянето на възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от Република България и Монголия. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Българската и монголската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации, бизнес мисии и В2В събития.

 

Одобрен е проект на нота в сферата на отбраната

 

Министерския съвет прие Решение, с което одобри проект на Нота за присъединяване на Министерството на националната отбрана на Република Гърция към Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната-домакин (НNS) и други отговорности.

С горепосочената Нота Министерството на националната отбрана на Република Гърция изразява съгласието си да спазва разпоредбите на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно изпълнението на усилените мерки за бдителност на НАТО (eVA) в България като допринасящи страни (CNs) за осигуряване на поддръжка от страната домакин и други отговорности.

С цитираното Решение на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, участващи в изпълнението на мерките за усилена бдителност на НАТО ( е V А) в България.

 

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 16 октомври 2023 г. в Люксембург.

Съветът одобри представянето на актуализиран национално определен принос на ЕС и неговите държави членки към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. Документът взема предвид приемането на всички съществени елементи от законодателния пакет „Подготвени за цел 55" и затвърждава водещата роля на Съюза в борбата с изменението на климата.

Министрите приеха заключения, които ще послужат като обща преговорна позиция на Европейския съюз за 28-ата Конференция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в края на годината в Обединените арабски емирства. Съветът призовава за значително увеличаване на амбицията в областта на климата, изтъква значението на постепенното премахване на изкопаемите горива, акцентира върху увеличаването на капацитета от възобновяеми енергийни източници и оценява усилията за финансиране на редица решения за справяне с изменението на климата. България подкрепи заключенията, отчитайки постигнатия баланс.

Министрите постигнаха съгласие по предложението за изменение на Регламента относно стандартите за емисиите на СО2 от тежкотоварни превозни средства. Целта е допълнително да се намалят емисиите от автомобилния транспорт, като са заложени нови цели за 2030 г., 2035 г. и 2040 г. България отбеляза нуждата от отчитане на развитията в световен мащаб по отношение на електрификацията на транспорта и батериите и заяви, че при липса на действия ЕС ще изостане в технологичен аспект.

Съветът прие общ подход и по предложението за преразглеждане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, което има за цел да адресира оставащите източници на замърсяване. България отбеляза, че прилагането на директивата ще бъде огромно предизвикателство за нас по отношение на инвестиции и капацитет, и посочи, че националните обстоятелства и различните стартови позиции на държавите членки следва да бъдат взети предвид в максимална степен. Страната ни изтъкна, че въпреки предвидените дерогации сроковете, в комбинация с новите много високи изисквания, остават твърде амбициозни.

 

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 17 октомври 2023 г. в Люксембург.

По време на заседанието се проведе политически дебат относно прегледа на икономическото управление и прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Министрите приеха решения, с които бяха одобрени изменените планове за възстановяване и устойчивост, включително главите по REPowerEU на Чехия, Испания, Нидерландия, Португалия и Словения.

Министрите обмениха мнения по икономическото и финансовото въздействие на агресията на Русия срещу Украйна и одобриха заключения относно финансирането на борбата с изменението на климата във връзка с 28-ата Конференция на страните (СОР28) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи, формат ,,Вътрешни работи

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат ,,Вътрешни работи”, проведено на 19 октомври 2023 г., в гр. Люксембург, Люксембург.  

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Регламент за превенция и борба със сексуалното насилие над деца онлайн; Цялостно състояние на Шенгенското пространство; Изпълнение на оперативната съвместимост; Мерките, предприети от България за укрепване на Шенген; Последствията от ситуацията в Близкия Изток върху вътрешната сигурност на ЕС - тема на работния обяд; Външно измерение на миграцията; Предотвратяване на онлайн радикализацията на малолетни и непълнолетни. В доклада е включена и информация за проведената двустранна среща с Нидерландия в рамките на Съвета.

 

Правителството одобри доклад от заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

 

Правителството одобри доклад от министъра на икономиката и индустрията относно участието на България в заседанието на Съвет ,,Външни работи/Търговия“ на Европейския съюз (СВРТ), проведено на 20 октомври 2023 г. във Валенсия.

По време на заседанието България отбеляза важността от разширяване на мрежата на ЕС от търговски и инвестиционни споразумения с ключови партньори, както и от разработването и прилагането на нови инициативи в областта на търговската политика. Това са партньорства с определени държави относно веригите за доставка на критични суровини. Страната ни акцентира и върху необходимостта да се осигури ефективно и навременно прилагане на инструментите за търговска защита, както и от разработването на нови инструменти при необходимост. Подчертана беше и важността от укрепването на многостранната търговска система и реформата на Световната търговска организация за намаляване на зависимостите и диверсификация на търговията.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част ,,Правосъдие", което се проведе на 20 октомври в Люксембург.

По време на срещата министрите обсъдиха предложението за Директива за хармонизиране на някои аспекти на националните правила относно несъстоятелността. Държавите членки, вкл. България, настояха да се създаде по-гъвкава регулация по отношение на отменителните искове, за да се позволи на държавите членки да прилагат стандартите от националното си право, които намират за по-подходящи. В дискусията беше посочено, че защитата на кредиторите трябва да бъде балансирана и да отчита интересите на всички участници.

Председателството и Европейската комисия представиха актуална информация за мерките, предприети за борба срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с агресивната война на Русия срещу Украйна. Евроюст обяви три основни инициативи, свързани с Украйна: съвместния екип за разследване (ЛТ), основната база данни за международни доказателства за престъпления (CCED) и Международния център за преследване на престъплението агресия (ICPА).

В изказването си министър Атанас Славов сподели, че с встъпването в длъжност преди четири месеца на новото българско правителство значително се е увеличил размерът на военната помощ за Украйна. Той декларира ясна подкрепа за създадения Международен център за преследване на престъплението агресия срещу Украйна, както и за регистъра на щетите за Украйна в рамките на Съвета на Европа.

,,България подкрепя и създаването на трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, основаващ се на регионална подкрепа с ясна легитимност", заяви правосъдният министър. Той изтъкна още, че България извършва анализ с цел изменения в наказателното законодателство, за да се осигури ефективно наказателно преследване за престъплението ,,агресия“.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 23 - 24 октомври 2023 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

По отношение на хранителните аспекти на Рамковата директива за отпадъците, страната ни подкрепи усилията на Комисията в посока създаване на обща методология и изисквания за унифицирана информация за нивата на хранителните отпадъци. Също така посочи, че счита за подходящо обучение на потребителите и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността, както и улесняване и популяризиране на даряване и преразпределяне на храни, което гарантира, че излишната храна, годна за консумация от човека, се използва целесъобразно.

Делегациите на държавите членки приветстваха предложението и потвърдиха ангажимента си за намаляване на хранителните отпадъци, считани за един от най­големите източници на неефективност във функционирането на агрохранителната верига.

Във връзка със дискусиите по отношение на ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в У крайна, Република България заяви, че нововъзникналият конфликт в Близкия изток може да доведе до допълнителен натиск. Подчерта, че счита за основно предизвикателство в следващите месеци да бъде непредвидимостта на цените, както на основните производствени ресурси, така и на произведените селскостопански продукти. Подчерта, че очаква в най-скоро време Украйна да въведе лицензионния режим по отношение на определените стоки и счита, че е необходимо да се въведе инструмент за извънредна реакция и подкрепа по подобие на извънредната временна мярка за подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Някои министри посочиха, че е необходимо да се проучат нови механизми и инструменти за справяне с потенциални широкомащабни бъдещи кризи в настоящия геополитически контекст и с оглед на неблагоприятните последици от изменението на климат. Също така да се търсят начини за повишаване на гъвкавостта на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика, за да се гарантира, че те могат да отговорят ефективно на бъдещи предизвикателства.

 

Правителството одобри доклада от заседанието на

Съвет „Общи въпроси“, проведено на 24 октомври

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 24 октомври 2023 г. в Люксембург. България бе представена от постоянния представител на Република България към ЕС, г-н Румен Александров.

Съветът беше запознат с последните развития по предложението на Испания за изменение на Регламента на Съвета, определящ езиците, използвани в ЕС.

Съвет „Общи въпроси“ проведе обмен на мнения в рамките на Годишния диалог по върховенството на правото, като бяха обсъдени частите от годишния доклад на ЕК за 2023 г. за Дания, Естония, Ирландия, Германия и Гърция.

Министрите обсъдиха Демографския инструментариум, представен от ЕК. Редица държави членки, сред които и България приветстваха разпространената на 11 октомври т.г. Комуникация относно набор от политически инструменти, достъпни за държавите членки за управление на демографските промени.

Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 26-27 октомври т.г., като обсъди проекта на заключения, включващи темите: Украйна; Многогодишна финансова рамка 2021-2027; Икономика; Миграция. Министрите проведоха и работен обяд, посветен на бъдещето на Европа.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета ЕКОФИН, което ще се проведе на 9 ноември 2023 г. в Брюксел.

В дневния ред е предвидено участниците да продължат дискусиите по реформата на рамката за икономическо управление в ЕС, както и да обсъдят икономическите и финансовите последствия от агресията на Русия срещу Украйна и поуките от Европейския семестър 2023 г.

Съветът ще одобри решения за измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Австрия, Дания, Литва и Швеция и ще приеме заключения относно статистиката на ЕС.

По време на срещата ще бъдат представени докладът на Европейския фискален борд за 2023 г. и Годишният доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2022 г.

 

Одобрена е позицията на Република България за заседанието на ЕКОФИН, формат Бюджет

 

Министерският съвет одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат Бюджет (ЕКОФИН/Бюджет), което ще се проведе на 10 ноември 2023 г. в Брюксел, Белгия.

По време на срещата министрите ще подготвят позицията на Съвета за преговорите по проектобюджета на ЕС за 2024 г. във връзка със заседанието на Помирителния комитет с Европейския парламент (ЕП), което ще се проведе същия ден. Съветът на ЕС и ЕП ще преговарят за постигане на съвместно споразумение по общия бюджет за следващата финансова година.

България ще съдейства активно за постигането на споразумение по проектобюджета на ЕС за 2024 г., неговото навременно приемане и осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на политиките и програмите. ЕС има нужда от стабилен и реалистичен бюджет, който да мобилизира инвестиции за изключително сложния набор от предизвикателствата от последните три години, пред които е изправен Съюзът - последиците от пандемията от корона вирус, високата инфлация, драматичните природни бедствия, миграцията, повишените цени на енергията. Необходимо е да се подпомогне устойчивото възстановяване след пандемията, да се стимулира икономическото развитие, както и да се осигури достатъчен капацитет за справяне с непредвидени обстоятелства.

 

МТС и МРРБ предприемат спешни действия за завършването на ОВОС по проекта

,,FAST Danube“

 

 

Министърът на транспорта и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството предприемат спешни мерки за приключване на дейността за ОВОС по проект "FAST Danube“ и за подготовка на инвестиционното намерение за изпълнение на дейностите по проекта.

Проект „FAST Danube“ се финансира от Механизма за свързване на Европа 2014-2020. Бенефициенти по проекта са Речна администрация за Долен Дунав - Галац (AFDJ), Румъния и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав" (ИАППД), България.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията за корабоплаване и да се повиши безопасността на трафика в общия участък на Дунав между България и Румъния, като се увеличи броят на дните в годината, в които реката е плавателна, от 280 до 340. Очаква се това да доведе до увеличаване на трафика на превозваните стоки с 20%.

С решението се възлага също оказването на подкрепа на Министерството на транспорта и съобщенията и ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав" при подготовката от българска страна на проекта за реализиране на инженерните мерки за подобряване на корабоплаването по р. Дунав. Същият се планира да бъде подаден за финансиране по Механизма за свързване на Европа 2021-2027 г., като крайният срок за кандидатстване е 31.01.2024 г.

 

Приета е позицията на България за участие в неформална среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика и градско развитие

 

Министерският съвет прие позицията на България за неформалната среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика и градско развитие, която ще се проведе на 13-14 ноември 2023 г. в гр. Хихон, Испания. Тя ще включва две работни сесии, посветени на жилищната политика и на развитието на градската среда.

България ще подкрепи представения от Испанското председателство на ЕС проект на „Декларация от Хихон" под надслов „Жилище за всички в устойчива, здравословна и приобщаваща среда". В проекта са залегнали амбициите на Съюза за осигуряване на достъп до достойни и подходящи жилища и достатъчен жилищен фонд на достъпни цени, като същевременно се насърчава създаването на по­устойчива, здравословна и приобщаваща градска среда. Страната ни подкрепя стъпките за борба с постоянно увеличаващите се разходи на домакинствата, свързани с придобиването и използването на жилище в ЕС.

В рамките на втората работна сесия министрите ще обсъдят проект на споразумение по въпроси от Градския дневен ред на Европейския съюз. Той потвърждава актуалността на приоритетните теми: ,,Зелени градове", ,,Устойчив туризъм", ,,Храна" и „Градове на равенството". Предложено е към тях да се добавят две нови приоритетни теми - ,,Чувствителни към водата градове" и „Местни планове за декарбонизация на жилищното строителство, отопление и охлаждане".

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на МВР и МО

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) за 2023 г.

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи общо в размер на 31 950 000 лв. за финансово обезпечаване на дейностите на МВР и МО в условията на засилен миграционен натиск.

С друго постановление по бюджетите на двете ведомства се одобряват допълнителни разходи общо в размер до 28 050 000 лв. отново във връзка с финансовото обезпечаване на дейностите на МВР и МО в условията на засилен миграционен натиск.

 

Одобрени са допълнителни трансфери от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 65 832 314 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в редовния Съвет  ,,Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 15 ноември 2023 r. в Брюксел, Белгия.

Министрите ще проведат дискусия по предложението за Регламент на Съвета относно избирането на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори. Европейската комисия ще представи работната си програма за 2024 г. и ще бъде проведен обмен на мнения по основните приоритети, залегнали в програмата. Ще бъде проведен обмен на мнения по проекта на анотиран дневен ред на редовното заседание на Европейския съвет на 14 и 15 декември 2023 r. Ще се проведе изслушване по процедурата по чл. 7 от ДЕС срещу Полша и Унгария. Ще продължи дискусията по „Бъдещето на Европа“ в контекста на неформалното заседание на Европейския съвет в Гранада на 6 октомври 2023 г. ЕК ще информира относно развитието на отношенията с Обединеното кралство.

Актуализира се системата от критерии и показатели за категоризиране на общините

 

Правителството прие актуализирана система от критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България.

Причините за актуализацията са настъпилите промени през последното десетилетие в социално-икономическото и демографското състояние на общините и населените места, които имат отражение върху използваната система от критерии и показатели до сега. Значителна част от досегашните критерии и показатели са загубили своето практическо значение и актуалност, като за някои от тях вече не се поддържат данни от съответните институции и организации - първични източници на информация.

С Решението се предлага районите в столицата и в градовете с население над 300 000 души да се категоризират, като получат категорията на съответния град, а кметствата да се категоризират, като получат категорията на съответните населени места - техни административни центрове.

Предвижда се категоризацията на общините, районите, кметствата и населените места да се извършва по методика, разработена в съответствие с определените критерии и показатели и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. За координация и наблюдение на дейността по категоризиране министърът на регионалното развитие и благоустройството създава междуведомствена комисия и определя нейните функции и задачи. В състава на комисията се включват представители на държавни органи и организации на национално, регионално и местно ниво, както и представители на органите на местното самоуправление и на Националното сдружение на общините в Република България по предложение на ръководителите на съответните органи и организации.

Предлага се за извършване на обективна и независима оценка на дейността по категоризиране да бъдат привличани експерти от научно-изследователски организации и институти.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА КАРАИВАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОНОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗ 2023 Г. ДОБРОВОЛНИ ФИНАНСОВИ ПРИНОСИ В РАЗМЕР 297 792 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „СОФИЯ УЕЛНЕС ПАЛАС“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАРО СЕЛО, ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, И НА ГР. ТУТРАКАН, ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ (ПОДКРЕПА ЗА КОНТРОЛА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МОНГОЛИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА-ДОМАКИН (HNS) И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЕНСИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 23 И 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „БЮДЖЕТ“ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДА СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ДОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ЦЕЛ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ „FAST DANUBE“, СЪФИНАНСИРАН ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“ 2014 - 2020 Г. И ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В ОБЩИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ УЧАСТЪК НА Р. ДУНАВ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ПОДАВАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТРАНСПОРТ” 2021 - 2027 Г.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С РЕСОР ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 И 14 НОЕМВРИ 2023 Г. В ХИХОН, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внасят: министърът на вътрешните работи

Министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внасят: министърът на вътрешните работи

Министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ, РАЙОНИТЕ, КМЕТСТВАТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството