A-   A+
EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 01.11.2023 г.

01.11.2023

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Освобождават се държавни резерви за подпомагане дейността на Държавната агенция за бежанците

 

Министерският съвет разгледа и прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси: медицински изделия и болнично­домакинско имущество за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Предоставянето на изброените медицински изделия и болнично­домакинско имущество има за цел подпомагане дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, свързана с прием и настаняване на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила.

 

Кабинетът одобри участието на България в Международното изложение за вино „Провайн 2024“

 

Министерският съвет одобри участието на Република България в Международното изложение за вино „Провайн 2024“, което ще се проведе от 10 до 12 март 2024 г. в гр. Дюселдорф, Федерална република Германия

Международното изложение за вино „Провайн“ е най-голямото в света международно изложение за вино и спиртни напитки и е изцяло бизнес ориентирано.

Изложение от подобен мащаб дава шанс на родните винопроизводители да поддържат и създават нови бизнес контакти, което е особено важно в периода на икономическите затруднения, произтичащи от постпандемичната ситуация и усложнената политическа обстановка, предвид конфликта между Русия и Украйна.

Разходите по подготовката и участието на Република България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието и храните, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.

През 2023 г. около 6000 изложители от 60 държави са били изложители на световния форум, като своите продукти са представили производители от най-големите винарски региони в света - Италия, Франция, Германия, Испания, Австрия, Португалия, както и много отвъдморски страни.

 

Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Министерският съвет прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на д-р Бойко Пенков е определен проф. Илко Гетов.

Проф. Илко Гетов е възпитаник на Медицински университет София, откъдето придобива образователно­квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „фармация“. Притежава образователна и научна степен „доктор“ към МУ - София, специализация по „Клинична фармация“ и магистратура по „Здравен мениджмънт" към същия университет, както и специализация по „Болнична фармация" към МУ - Варна. От юни 2013 г. до февруари 2020 г. е председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. В периода юни 2022 г. - октомври 2022 г. е председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

 

Създават се два научни комплекса за изследвания в областта на храните и синята икономика

 

Два научни комплекса ще извършват високотехнологични изследвания в агрохранителните системи и биоикономиката и синята икономика, реши правителството. Обединенията са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

В Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика" се обединяват трите инфраструктури в областта на агрохранителните системи и биоикономиката. Това са Научна инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, Център за диагностика и технологии за растително здраве и Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните.

Обединението ще създаде модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция и преработката на храни и хранене. Целта е да се постигане дигитална трансформация на целия агрохранителен сектор и да надгради инфраструктурния, научния и иновационен капацитет на университетите и изследователските организации в областта.

Център за компетентност „Синьо, иновативно и устойчиво управление на крайбрежната морска и речна околна среда и ресурси" включва обединение на Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания и Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда (5D ALLIANCE).

Така ще се създаде и развие разпределена научна инфраструктура, обединяваща мултидисциплинарна експертиза, компетенции и инструменти в подкрепа на Синята икономика в Черноморския регион и долното течение на р. Дунав.

 

Държавата подкрепя с над 5 млн. лв. дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания

 

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2023 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

Предоставянето на финансова подкрепа от държавата е регламентирано в Закона за хората с увреждания. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. общият размер на субсидията е 5 099 400 лв.

Средствата ще се разпределят между 21 национално представителни организации на и за хората с увреждания. Размерът на субсидията за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения за финансиране на дейности, които спомагат за подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания. Той е пряко свързан с целесъобразността на дейността на всяка организация и възможностите на държавния бюджет.

 

На Либия ще бъде предоставена безвъзмездна хуманитарна помощ

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Либия.

Във връзка с поискана от правителството на Либия безвъзмездна хуманитарна помощ, по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС на страната се предоставя хуманитарна помощ от Българския Червен кръст, на обща стойност 63 590 лв. (вълнени одеяла - 1000 броя; спални комплекти (чаршаф, горен, долен, калъфка) - 1000 броя; възглавници - 1000 броя; матраци - 100 броя; предпазни маски - 9000 броя).

Помощта се предоставя за преодоляване на последиците от тежките наводнения на територията на Либия, причинени от бурята „Даниел“ и довели до срутване на язовирите в град Дерна и многобройни жертви и ранени.

Транспортирането на хуманитарната помощ се осъществява със съдействието на транспортен брокер на Европейската комисия.

 

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово в размер до 730 хил. лв.

 

Допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово в размер до 730 хил. лв. одобри Министерският съвет на днешното си заседание. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на битовите клиенти на топлофикационното дружество в града, които няма да имат топлоснабяване през предстоящия сезон 2023 - 2024 г.

„Топлофикация Габрово“ ЕАД е подала заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за прекратяване на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия" и за „пренос на топлинна енергия", поради „техническа невъзможност за изпълнение на лицензионна дейност".

От подпомагането ще се възползват около 4120 битови клиенти на топлинна енергия на територията на гр. Габрово.

 

Правителството отпусна над 29,5 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 29 968 263 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2023 година.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ управлението на тридесет и осем имота- публична държавна собственост.  Те са разположени на територията на с. Християново, с. Калояновец, с. Михайлова, с. Дълбоки, с. Хрищени и с. Калитиново, с. Еленино и с. Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора.  Решението е във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, Позиция 2: ,,Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас".

На НКЖИ се предоставя също безвъзмездно управлението на три имота - публична държавна собственост, разположени на територията на с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора. Решението е във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2", Позиция 5: ,,Модернизация на железопътния участък Оризово - Михайлова".

Правителството реши да промени статута на части от имоти, представляващи сгради, като ги обяви за частна държавна собственост и даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" поради лошото им техническо състояние. Имотите се намират на територията на с. Граф Игнатиево.  Преобразуването на сградите и премахването им ще позволи да се осигури възможност за наблюдение и охрана на периметровата ограда на летище Граф Игнатиево без да се създават предпоставки за нерегламентиран достъп в охранявания периметър на летището.

Министерският съвет учреди безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху части от поземлени имоти - публична държавна собственост, в полза на община Горна Оряховица. Засегнатите имоти от сервитута се намират в с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново. Сервитута се учредява за прокарване на подземно трасе на водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горски долен Тръмбеш с питейна вода от яз. ,,Йовковци". Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

С друго решение на правителството Министерството на финансите получава безвъзмездно за управление имоти публична държавна собственост в София. Четирите самостоятелни обекта се намират на ул. ,,Аксаков" № 1, район „Средец". До момента те са ползвани от Института по публична администрация, но са с отпаднала нужда за институцията. Министерството на финансите ще ползва имотите за настаняване на служителите от Института за анализи и прогнози и дирекция „Централно координационно звено“.

 

Одобрени са позициите и състава на правителствената делегация на България за участие в 42-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за позициите и състава на правителствената делегация на Република България за участие в 42-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, която ще се проведе от 7 до 22 ноември 202Зг. в централата на ЮНЕСКО в гр. Париж. На сесията ще бъде актуализирана средносрочната стратегия на ЮНЕСКО за периода 2022-2029 г. и ще бъдат приети Програмата и бюджетът на Организацията за периода 2024- 2025 г.

 

България подкрепя преназначаването на двама съдии

и един генерален адвокат в Съда на ЕС

 

България подкрепя предложенията на Кипър, Чехия и Италия за преназначаването на двама съдии и един генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Това се посочва в българската позиция за заседанието на постоянните представители на държавите членки в ЕС (КОРЕПЕР II), което ще се проведе на 8 ноември 2023 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на трите страни.

България подкрепя предложенията за преназначаване на г-н Константинос Ликургос и на г-н Ян Пасер за съдии в Съда на ЕС, както и предложението за преназначаване на г-н Джовани Питруцела на поста генерален адвокат в Съда на ЕС, всички с мандат, изтичащ на 6 октомври 2030 г.

В рамките на правителственото заседание беше прието и друго решение за спиране на действието за Република България на ДОВСЕ.

 

Одобрен е докладът за резултатите от участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт - част „Култура“

 

Правителството одобри доклада за резултатите от участие в Неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част „Култура"), което се проведе на 26 септември 2023, в гр. Касерес, Кралство Испания.

Съветът във формат министри на културата проведе два дебата. Първият бе на тема: ,,Културата като основно и глобално и обществено благо“. Българският представител в неформалната среща подчерта, че културата и наследството допринасят пряко и непряко за икономическия растеж на европейските общества и за подобряване на качеството им на  живот, като по този начин се утвърждават като важен ресурс за тяхното устойчиво развитие. Те имат потенциала да стимулират иновациите в други сектори на икономиката и социалния живот чрез постигане на взаимна полезност в това взаимодействие. В тази връзка трябва да работим за осигуряване на необходимите условия за включването им в други секторни политики, превръщайки ги в инструмент не само за постигане на собствениците си, но и за целите на други политики.

Вторият дебат бе на тема „Устойчиво управление на културното наследство: неговата универсална достъпност и ключовото му значение като гръбнак на територията“. Българският представител в дебата подчерта, че живеем във времена на растяща несигурност, извънредни ситуации и бедствия, свързани с климатичните промени. Дългосрочните мерки, свързани с управление на риска, съчетани с планирани политики, мерки за защита и добри практики допринасят за ефективното предотвратяване и ограничаване на щетите в подхода за опазване на културното наследство. Важна предпоставка е и обменът на информация и добри практики – неизменна част от процеса на взаимен диалог, опознаване и взаимодействие.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на България във формалното заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 9 октомври 2023 г. в Люксембург.

В рамките на форума се проведоха две пленарни сесии. Първата беше посветена на темата за въздействието на новите технологии върху труда. В допълнение към дискусията беше одобрено Решение на Съвета на ЕС за насоките за политиките за заетостта на държавите членки. Обсъдени бяха и основните предизвикателства по отношение на заетостта и ключовите социални предизвикателства в Общността. Втората дискусия беше посветена на консолидирането и укрепването на европейските системи за социална закрила.

По време на заседанието бяха приети Предложение за препоръка на Съвета за разработването на рамкови условия за социална икономика, както и заключения, свързани с психичното здраве и несигурната заетост, социалната закрила на самонаетите и мерките за гарантиране на равен достъп на рамите до адекватно и десегрегирано жилищно настаняване.

 

Концесионният договор за добив на индустриални минерали от находище „Изворово“ ще бъде прекратен

 

Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, от находище „Изворово“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни договорни задължения от страна на концесионера. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, дължими неустойки за неизпълнение на непарични договорни задължения, дължими лихви за неизпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение; не е предоставял ежегодни банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на задълженията за концесионно плащане, лихви и неустойки; не е внесъл дължимите вноски по договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията и срока на концесионния договор.

Находище „Изворово" се намира на територията на община Харманли, област Хасково. Концесионният договор за него е сключен на 25 март 2009 г. със „Сакар­Гранит" ООД, гр. Ямбол.

 

Концесионният договор за добив на бентонитови глини от находище „Гола могила“ се прекратява

 

Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми - бентонитови глини, от находище „Гола могила“ ще бъде прекратен поради смърт на физическото лице - едноличен търговец - концесионер, заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, и неподаване на заявление по чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) от правоприемник на концесионера за продължаване на договора. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗПБ регламентира възможността при смърт на физическото лице - концесионер, договорът да бъде продължен с решение на Министерския съвет в случай, че правоприемникът депозира заявление за продължаване на договора. В случая наследниците на физическото лице-едноличен търговец - концесионер не са депозирали такова заявление в определения за това срок, поради което концесионния договор се прекратява.

Находище „Гола могила" се намира на територията на община Чирпан, област Стара Загора. През м. май 2004 г. за него е сключен концесионен договор с ЕТ „Будоров ММ-Михаил Будоров", гр. София.

 

Одобрена е позицията на България по дело С-462/23 пред Съда на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-462/23 Европейската комисия срещу Република България пред Съда на Европейския съюз.

Дело С-462/23 на Съда на Европейския съюз е образувано по искова молба на Комисията, която твърди, че България не е забранила предлагането на пазара на натурална минерална вода и изворна вода от един и същ извор под повече от едно търговско описание, не е въвела изискването етикетите на натуралните минерални води и изворни води да съдържат името на извора и допуска използването на термина „изворна вода" за вода, която не отговаря на изискванията за това. Съответно, според ЕК България не е изпълнила задълженията си съгласно Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води.

В позицията на България подробно са представени всички действия на българската страна за прилагане на европейското законодателство. Аргументите на страната ни са подкрепени с информация за резултатите от проведено проучване сред държави членки на ЕС, анализ на разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО, както и причините, поради които същите създават обективни затруднения за тяхното прилагане. Позицията на българската страна съдържа и подробна информация за последващите национални мерки, които ще бъдат предприети.

 

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерският съвет прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (космическо пространство), което ще се проведе на 7 ноември 2023 г. в гр. Севиля, Испания. Ръководител на българската делегация ще бъде министърът на иновациите и растежа на Република България г-жа Милена Стойчева.

По време на неформалното заседание министрите ще проведат политическа дискусия по темата „Автономност и устойчивост на космическото пространство".

Програмата на събитието включва и министерска сесия на Съвета на Европейската космическа агенция, както и обща среща във формат Европейска космическа агенция - Европейски съюз на тема „Преход към по-комерсиално и устойчиво европейско пространство"

България разглежда космическия сектор като стратегически актив, допринасящ за създаването на нови пазари и бизнес възможности за индустрията, включително МСП. Европа трябва да запази своите водещи позиции в предоставянето на космически данни и услуги. С цел постигането на автономност и устойчивост на космическия сектор ЕС трябва да активизира усилията си за последващо укрепване на космическите си програми, ускоряване на комерсиализацията на космоса и създаване на необходимите механизми за стимулиране на успешна европейска космическа промишленост.

С цел постигането на устойчивост считаме, че политиката за свободно, пълно и открито предоставяне на данни трябва да бъде запазена и да се подсигури потребителският ориентиран характер на космическата програма и потенциалът за търговска експлоатация.

 

526 лв. ще е линията на бедност в България

 през 2024 г.

 

526 лв. ще е линията на бедност в България през 2024 г., реши правителството. Стойността й ще се повишава с 22 лв. или с 4,4% в сравнение с 2023 г.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

 

Одобрени са промени в Координационния съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната

 

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

С новото постановление се предлага Съветът да отговаря за организирането и координирането на практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната при нова индикативна дата за членство -1 януари 2025 г.

Промените са насочени и към прецизиране на функциите и повишаване на ефективността на Съвета при реализирането на неговата дейност. Предлага се актуализация на функциите и ръководството на някои от работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България, като същевременно се прави предложение за сформирането на нова подгрупа „Държавни ценни книжа“, която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.

С постановлението се цели допълнително да се ускори работата по същинската практическа подготовка на страната ни за приемане на еврото с оглед нуждата от реализиране на целта България да стане член на еврозоната от 1 януари 2025 г.

 

Утвърдени са промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2022-2025 г.

 

Със свое решение правителството извърши промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за периода 2022-2025 г., утвърдена с РМС № 52 от 2022 г. и изм. с РМС № 850 от същата година.

Промените в програмната класификация са свързани с необходимостта от отразяване на настъпилите организационни или нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет, и са в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси.

В класификацията е отразено преобразуването на Министерството на земеделието в Министерство на земеделието и храните - което налага промяна в наименованието му в структурата на програмния бюджет както на Министерството, така и на Държавен фонд „Земеделие", във връзка с приноса му в изпълнението на провежданите политики в областта на земеделието и селските райони и в областта на рибарството и аквакултурите. Също така на втория етап на бюджетната процедура са постъпили предложения от Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа -за отпадане на една бюджетна програма в бюджета на МФ и за създаване на бюджетна програма „Администрация" в бюджета на МИР. Отразено е и създаването на съответни функционални области и бюджетни програми на Комисията за противодействие на корупцията и на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество -в съответствие със Закона за противодействие на корупцията.

Целта на промените е да се създаде реална база на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми със съответната управленска отговорност за изготвянето на бюджетни прогнози и проектобюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за съответния период. Ще се постигне по-устойчивата им рамка в мандата на правителството, ще се създадат условия за повишаване на прозрачността и отчетността при управлението на публичните средства.

 

Стипендиите на студентите се увеличават, максималната става 200 лева

 

Увеличават се стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се вдига от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г.

Това предвижда приетото от Министерския съвет изменение и допълнение на Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации.

С него се повишават и стипендиите на студентите, които в годината на завършване на средното си образоване, са приети в държавни висши училища по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ... ", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия". Те вече ще получават по 140, вместо досегашните 100 лева на месец. От 300 на 400 лева се вдига и максималният размер на помощите и наградите.

За изплащането на увеличените стипендии от 1 юли са осигурени 6 млн. лева със Закона за държавния бюджет. Повишението се налага заради непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка на живот вследствие на инфлационните процеси от последната година и невъзможнос31а с месечетна стипендия да се осигури заплащане на поне част от потребностите на студентите. Последното увеличение на минималния и максималния размер на стипендиите е влязло в сила от летния семестър на учебната 2020-2021 година.

 

Кабинетът прие доклада на министъра на отбраната относно одобряване на проект „Придобиване на бойни машини Страйкър“

 

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклада на министъра на отбраната относно одобряване на проект на международен договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър" по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби и за упълномощаване на длъжностно лице, след приемане от Народното събрание на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада", да проведе преговори и подпише договора при условията на последваща ратификация.

Проектът на международен договор BU-B-UCP е изготвен във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада". Реализирането на договора ще позволи в кратък срок да се преодолее част от дефицита от способности в Сухопътни войски.

Съгласно Закона за международните договори на България този проект на международен договор трябва да бъде одобрен от Правителството и да бъде упълномощено определено длъжностно лице за неговото подписване от страна на България. Предвижда се последващо ратифициране на договора от Народното събрание, което е условие за влизането му в сила.

 

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на Антидопинговия център

 

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център.

С постановлението Правилникът за устройството и дейността на Антидопинговия център се привежда в съответствие с извършени промени в дейности на центъра, с оглед постоянното развитие и подобряване на процесите по допинг контрола. Също така се променя числеността на персонала в направления „Антидопингови програми" и „Финансово-счетоводно обслужване", без да се променя общата численост на администрацията на Антидопинговия център.

За изпълнение на постановлението не са необходими допълнителни средства.

 

Одобрен е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

 

Със свое решение правителството одобри промени в Закона за счетоводството. Те отразяват задължението на страната ни да транспонира Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2021 г. за оповестяване на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове. Директивата е част от пакета за борба за избягването на данъците, приложен в ЕС, и цели да се осигури прозрачност и справедливост по отношение на дейностите на многонационалните предприятия в ЕС, както и насърчаване на тяхната корпоративна отговорност и прозрачност.

За пръв път в националното законодателство се въвежда задължение за многонационалните групи с консолидирани приходи над 1,5 млрд. лв. и самостоятелни предприятия, чиито приходи надвишават 1,5 млрд. лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, със специална декларация публично да оповестяват информация за платения от тях корпоративен данък в различните държави и юрисдикции, както и друга, свързана с това информация. В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие-майка, а ако такава не е на разположение - да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Целта на това докладване е да се насърчи корпоративната отговорност и прозрачност, както и плащането на данъци в държавата, в която са реализирани печалбите. Също така се предвижда да се осигурява възможност за упражняване на обществен контрол върху дейността на многонационални групи по отношение на спазването на данъчното законодателство и въздействието, което то има върху реалната икономика.

С промените в Закона за счетоводството се предлага да бъдат увеличени размерите на санкциите и глобите по Глава девета „Административнонаказателните разпоредби". Те следва да отразят препоръките на ОИСР за въвеждането и прилагането от България на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и свързаните с нея инструменти. По този начин се въвеждат адекватни наказания за фалшиво счетоводство, които да имат пропорционален и възпиращ ефект.

 

Одобрена е позицията на България по дело в Съда на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на България по Дело № С-480/23 на Съда на Европейския съюз, което е свързано с неизпълнение на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства.

С Директива (ЕС) 2019/1161 се цели увеличаване на приноса на транспортния сектор за реализиране на политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката. Държавите членки следва да гарантират, че при обществени поръчки на някои превозни средства възложителите вземат предвид енергийните аспекти и въздействието на околната среда през целия експлоатационен живот на автомобилите, включително потреблението на енергия, емисиите на СО2 и на други замърсители.

България представя писмено становище по настоящото дело, за да защити позицията си, че съдът следва да отхвърли изцяло предявения от Европейската комисия иск като неоснователен и да отхвърли иска за налагането на санкции или да намали размерите им до минималните.

В позицията на България се посочва, че през октомври 2023 г. са приети и обнародвани промени в Закона за обществените поръчки за въвеждане на изискванията на директивата. Налице е и напредък по изготвянето на подзаконовите нормативни актове. С тяхното приемане ще бъдат въведени напълно изискванията на Директивата.

В българската позиция се подчертава, че е била налице невъзможност за приемане на законодателните промени по-рано поради липсата на законодателен орган в резултат на нестабилната политическа обстановка в страната преди юни 2023 г.

 

Кабинетът одобри присъединяването на България към Споразуменията „Артемида“ на НАСА

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри присъединяването на Република България към Споразуменията „Артемида“ (Artemis Accords) на НАСА, дефиниращи основните принципи за глобално сътрудничество в космическото пространство.

Споразуменията „Артемида“ целят задълбочаване на международното сътрудничество на държавите в мирното използване на космическото пространство.

Присъединяването към Споразуменията „Артемида“ на НАСА ще предостави на страната ни допълнителен положителен сигнал до международните партньори за значението, което отдаваме за по­нататъшното задълбочаване на стратегическото ни партньорство в областта на космическите технологии.

 

Одобрени са промени на утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи по бюджета на МЕУ

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерството на електронното управление (МЕУ).

Средствата са за обезпечаване на сервизната поддръжка на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) и Защитен интернет възел към МЕУ. Тези системи са в основата на реализиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, надграждане на ДХЧО и ЕЕСМ, както и реализирането на „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021- 2027 г.

Приетото Постановление води до въздействие върху държавния бюджет през всяка една от следващите 2024 г., 2025 г. и 2026 г.

 

Одобрено е присъединяването на България към Съвместното изявление за общ ангажимент за въвеждане на международните правила за автоматичен обмен на информация между данъчните администрации за криптоактиви

 

Със свое решение правителството одобри присъединяването на страната ни към Съвместното изявление относно общ ангажимент за въвеждане на международните правила за автоматичен обмен на информация между данъчните администрации за криптоактиви (CARF).

Документът „Рамка за предоставяне на информация за криптоактиви и изменения на общия стандарт за предоставяне на информация“ (Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (CARF) е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е одобрен на 26 август 2022 г. Целта е да се повиши данъчната прозрачност по отношение на криптоактивите и да се подобри административното сътрудничество чрез обмен на получената информация между компетентните органи. Това е политически, а не правно-обвързващ ангажимент за подкрепа на международните правила за предоставяне и обмен на информация за криптоактиви, разработени от ОИСР.

Аналогични правила са регламентирани на ниво Европейски съюз и в Директива (ЕС) 2023/2226 на Съвета от 17.10.2023 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, която Република България следва да въведе в националното си законодателство до 31 декември 2025 г.

През септември 2023 г. няколко държави, включително на ниво Европейски съюз, подеха инициатива за публикуване на съвместно изявление, с което юрисдикции от целия свят изразяват намерение за въвеждането на новите международни правила.

Република България, като член на Европейския съюз, страна по Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси и държава, ангажирана с международните стандарти за обмен на информация, е сред юрисдикциите, поканени за включване в инициативата.

Предвижда се на 10 ноември 2023 г. значителен брой юрисдикции - членове на Европейския съюз, ОИСР, Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели и Г-20 да подкрепят съвместното изявление, като го публикуват на интернет страниците си. С решението на Министерския съвет публикуването на съвместното изявление е възложено на министъра на финансите.

Подкрепата на съвместното изявление от страна на Република България е сигнал за ангажираността на страната с дейността на ОИСР и демонстрира постоянството и последователните ни усилия за пълноправно членство. Въвеждането на правилата за предоставяне и обмен на информация за криптоактиви е един от критериите в областта на данъците, по които ОИСР ще оценява готовността на страната за членство в организацията.

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи

 

Министерският съвет прие постановление, с което се извършват промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи на Република България. С постановлението се предвижда извършването на структурни промени в специализираната и в общата администрация в Министерството на външните работи с цел подобряване на координацията между структурните звена в различните сфери на тяхната компетентност.

Измененията предвиждат възстановяване на генерална дирекция „Глобални въпроси“, оглавявана от генерален директор. С определянето на генерален директор по глобалните въпроси България ще бъде представяна във форматите на ЕС - генерални директори по развитие и генерални директори по хуманитарни въпроси. В рамките на ЕС това ниво е много активно в последните години в общите усилия за справяне с глобалните проблеми - промяна на климата, изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, борба с тероризма, правата на човека, укрепване на мултилатерализма, миграцията. Наред с това се предвижда генерална дирекция „Глобални въпроси" да организира и координира изготвянето на документи със системен, многоаспектен и дългосрочен характер по въпроси, свързани с дигиталната дипломация, иновации и технологично развитие, образование, научни изследвания и изкуствен интелект, от външнополитическа гледна точка.

С постановлението се предвижда и преструктуриране на общата администрация в МВнР, като предлаганата промяна значително би облекчила процесите на организация, ръководство и контрол на работата в дирекциите, предвид тяхната специфична и разнородна дейност.

Структурата, представляваща България пред Съда в Люксембург, ще премине от 1 януари 2024 г. от МВнР в администрацията на Министерския съвет, в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз".

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И БОЛНИЧНО-ДОМАКИНСКО ИМУЩЕСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИНО „ПРОВАЙН 2024“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 12 МАРТ 2024 Г. В ДЮСЕЛДОРФ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДВЕ ИНФРАСТРУКТУРИ ИЛИ ТЕХНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ПРОЦЕДУРА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, В Т.Ч. И НА КОНКРЕТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ ИЛИ ТЕХНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ НПКНИ“ ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СУБСИДИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЛИБИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ –БУРГАС“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ И НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на външните работи;

министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 42-АТА СЕСИЯ НА ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „КУЛТУРА“, ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГР. КАСЕРЕС, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ-ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - АЛЕКСАНДРОВСКИ ГРАНИТИ, ГОДНИ ЗА ВЛАГАНЕ В КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА ФЕЛДШПАТОВАТА СУРОВИНА -ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ИЗВОРОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ИЗВОРОВО И С. ДРИПЧЕВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 25 МАРТ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И „САКАР-ГРАНИТ“ ООД - ЯМБОЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОЛА МОГИЛА“, ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 20 МАЙ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И ЕТ „БОДУРОВ ММ - МИХАЙЛ БОДУРОВ“ - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-462/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ПРЕДЯВЕНА ИСКОВА МОЛБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 258 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 НОЕМВРИ 2023 Г. В СЕВИЛЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-480/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ПРЕДЯВЕНА ИСКОВА МОЛБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 258, ВТОРА АЛИНЕЯ И ЧЛ. 260, ПАРАГРАФ 3 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЯТА "АРТЕМИДА" (ARTEMIS ACCORDS) НА НАСА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 52 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ, ЧИЙТО БЮДЖЕТ СЕ ВКЛЮЧВА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2025 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP „ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР“.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩ АНГАЖИМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ДАНЪЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА КРИПТОАКТИВИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи