A-   A+
EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 18 май

18.05.2022

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 18 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2020 Г. ИЗГОТВЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 2019 Г., 2020 Г. И 2021 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И В МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА 2022 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОГРАМА „ЕВРО – СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2021 – 2027 ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА – УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ПОЛУЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ТРЕТИЯ ЦИКЪЛ ПО УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРЕД СЪВЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (2022 – 2025 Г.).

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯДРЕНИЯ РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЕМАНЕТО ОТ ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА НА РОЛЯТА НА РАМКОВА ДЪРЖАВА НА БОЙНА ГРУПА И РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПОЛИТИКО-ВОЕНЕН ХАРАКТЕР НА ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА СТРАНИ - ЧЛЕНКИ НА АЛИАНСА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В СЪСТАВА НА БОЙНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 75-АТА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 22 ДО 28 МАЙ 2022 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 МАЙ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА КУЛТУРАТА И АУДИОВИЗИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 МАРТ 2022 Г. В ГР. АНЖЕ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 МАЙ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 МАЙ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БАЗЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ.

Внасят: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

Внасят: министърът на правосъдието;

министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството