A-   A+
EN

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

се ангажира да осигури достъп до: https://government.bg/

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и

електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: https://government.bg/

Адреси https://government.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

о EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствието(ята), посочени по-долу

II.        Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:

несъответствие със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - подробно описани

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта с интегрирано аудио

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо.

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

 

 

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс, които от съществено значение

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.

Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.

Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

 

 

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.

Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

 

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

10.02.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

 

 

Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

gis@government.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо

 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на

 (+359 2) 940 27 70

gis@government.bg

 

 

заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

 

Процедура по прилагане

•          Сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет

страницата на Министерски съвет на Република България по чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление, се подават, регистрират, разглеждат и администрацията се произнася чрез ms_priemna@government.bg  или в  отдел "Приемна" на  Министерския съвет на адрес гр.София, булевард „Александър Дондуков“ №1.

•          Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с

удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи - на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането и.

В случай, че МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ не отговори на сигнала в посочените срокове или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерски съвет Република България, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с https://government.bg/  или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема - това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Министерски съвет Република България се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.