EN

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

 

БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018:

 

Подготовка  и провеждане  на  Българското  председателство  на  Съвета  на Европейския съюз през 2018 г.

 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

 

Реализиране  на  европейската  политика  и  задълбочаване  на  двустранните политически, икономически и културни отношения със страните от Югоизточна Европа;

 

Поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и в новите български общности в чужбина;

 

Устойчиво решение на проблема с миграцията.

 

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА:

 

Балансирано регионално развитие.

 

СОЦИАЛНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА:

 

Ограничаване  на негативните  демографски  тенденции,  в  т.ч  повишаване  на раждаемостта, намаляване на младежката емигрция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес;

 

Увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда;

 

Гарантиране на правата на всички деца;

 

Стабилна пенсионна система;

 

Осигуряване  на  равен  достъп  до  качествени  социални  услуги  и деинституализация;

 

Гарантиране на правата на хората с увреждания;

 

Постигане  на  по-висок  жизнен  стандарт  чрез  партньорство с  бизнеса, гражданите и социалните партньори.

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ:

 

Минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите за националната сигурност на България;

 

Недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци;

 

Ефективно  противодействие  на тероризма,  организираната  престъпност  и корупцията;

 

Подобрено и координирано противодействие и превенция на конвенционалната престъпност;

 

Ефективна защита на населението от бедствия и аварии;

 

Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани;

 

Засилване  на  контролната  дейност  върху  участниците  в  движението  по пътищата.

 

ФИНАНСИ:

 

Стабилна  финансова  система  като  предпоставка  за  устойчиво  икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда;

 

Устойчиво нарастване на доходите;

 

Борба със сивата икономика.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

 

Ефективно управление на средствата от Европейския съюз за осигуряване на максимален положителен ефект;

 

Подготовка и реализация на адекватно участие в преговорите за бъдещето на бюджета на ЕС и в частност Кохезионната политика.

 

ОТБРАНА:

 

Въоръжените сили – надежден гарант за сигурността на страната;

 

Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за доброволна военна служба. Повишаване капацитета на резерва.

 

ПРАВОСЪДИЕ:

 

Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт;

 

Нов ред за преследване на корупцията и противодействие на престъпността.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА:

 

Ликвидиране  на  неграмотността  и  задължително  образование,  повишаване качеството  на  образователния  процес,  практически  ориентирано  към потребностите на пазара на труда чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители;

 

Укрепване  и  модернизиране  на  научните  организации  в  страната  за конкурентоспособни научни изследвания;

 

Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за ускорено внедряване в икономиката на създадените от научните изследвания резултати, изобретения и патенти.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

 

Подобряване здравето на нацията;

 

Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система – поетапна демонополизация на НЗОК;

 

Развитие на електронното здравеопазване;

 

Преодоляване  на  регионалните  дисбаланси  и  осигуряване  на  функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ.

 

КУЛТУРА:

 

Развитие  на  изкуствата,  културните  и  творческите индустрии,  културното наследство и културния туризъм.

 

ОКОЛНА СРЕДА:

 

Устойчива политика за здравословна околната среда;

 

Опростяване на процедурите на инвестиционния процес;

 

Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения.

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ:

 

Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие;

 

Стабилно развитие на хранителния сектор;

 

Устойчиво и многофункционално управление на горите;

 

Развитие на Сектор „Рибарство и аквакултури“.

 

 

ТРАНСПОРТ:

 

Ефективно  поддържане,  модернизация  и  развитие  на  транспортната инфраструктура;

 

Привличане на инвестиции;

 

Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор;

 

Подобряване качеството на услугите в железопътния сектор.

 

ИКОНОМИКА:

 

Въвеждане  на  принципа  на  „мълчаливото  съгласие“  и  принципа  на  „една информация в една администрация“;

 

Развитие на икономически зони;

 

Реализиране на Стратегията за развитие на капиталовия пазар;

 

Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол;

 

Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика.

 

ЕНЕРГЕТИКА:

 

Гарантиране на енергийната сигурност на страната;

 

Пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ;

 

Запазване и развитие на капацитета на ядрената енергетика;

 

Продължаване  политиката  по  укрепване  на  финансовата  стабилност  и жизнеспособност на стратегически за българската енергетика дружества;

 

Изпълнение  на  националните  цели  за  енергийни  спестявания  за

2020 г.

 

ТУРИЗЪМ:

 

Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация.

 

МЛАДЕЖ С СПОРТ:

 

Цялостна реформа на българския спорт;

 

Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, професионална и личностна реализация на младите хора в страната.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ:

 

Намаляване  на  административната  тежест  пред  бизнеса  и  гражданите  и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност;

 

Подобряване на публичната среда чрез политика за прозрачност;

 

Развитие на електронното управление;

 

Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни съобщителни и пощенски услуги.