Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif23.10.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Амбицията ни е да представим на ЕК окончателния вариант на новата ОПОС до края на ноември
19 Ноември 2014

Амбицията ни е да представим на ЕК окончателния вариант на новата ОПОС до края на ноември 2014 г., за да можем да разчитаме на по-бързото й одобрение, каза в интервю за БТА министърът на околната среда и водите

 

Какви са очакваните загуби на средства по ОПОС /2007-2013 г./, въпреки отблокирането на парите от ЕК?

 

Проведоха се технически срещи с мисия на ЕК и заседание на Мониторинговия комитет на програмата. Бяха докладвани изпълнението на програмата към настоящия момент, както и необходимите мерки във връзка с очакваните загуби и нанесените щети през изминалата година. Причина за щетите са спирането на разплащанията, налагането на финансови корекции на общините и забавянето на строителния процес.Анализите към настоящия момент показват, че рискът от загуба, следвайки правилото за автоматично освобождаване на средства по двата фонда общо - Кохезионния и Европейския фонд за регионално развитие, възлиза от 140 млн. евро до 205 млн. евро за тази година.Необходимо е да се предприемат бързи мерки, за да се ускори верификацията, да се ускори максимално темпото на работа на строителните обекти. Трябва също да се улеснят бенефициентите при обработката на техните документи и да се

 сертифицира максимален обем от средства към ЕК до края на годината.

Предприемаме и други мерки, които са допустими по смисъла на европейския регламент.Той позволява да отпадне част от автоматичното освобождаване от ангажимента на държавата, ако при някои проекти има проблеми, свързани с обжалвания или със съдебни дела. Разчитаме още да обосновем забавянето през

 годината при някои обекти в пострадали от наводненията райони.Съгласно регламента можем да представим доказателства пред ЕК за забавяния по причини, породени от форсмажорни обстоятелства. Това са мерките, които сме предприели- активна работа с бенефициентите и възможност за редуциране на

 загубата. Че ще има загуба е ясно, въпросът е да я минимизираме.Държавата трябва да представи тези доказателства до15 декември т.г., а до 22 декември - документите да бъдат допуснати за разглеждане от комисията. След като ги разгледа очакваме тя да се произнесе в началото на януари следващата

 година.

 

На какъв етап от подготовката е новата ОПОС /2014-2020 г./?

 

На финален. Нашата амбиция е да представим на ЕК окончателния вариант на ОПОС до края на ноември 2014 г., за да можем да разчитаме на по-бързото й одобрение. Надяваме се оперативната програма да стартира в началото на

 следващата година и тогава да отправим и първите покани за участие. Има пълна мобилизация на екипа, отразени са получените коментари от ЕК.

 

Кои ще са първите законодателни предложения, които ще предприемете?

 

Най-спешните са пряко свързани с транспониране на европейското законодателство и част от наказателните процедури, които са стартирани срещу държавата ни.Те се отнасят до промени в Закона за водите, в Закона за опазване чистотата на въздуха, в Закона за опазване на околната среда, където освен транспониране, ще въведем и новости, свързани с облекчаване на административните процедури. Необходимо е, във връзка с транспонирането на ново законодателство, да се промени и допълни и Законът за изменение

 на климата.Изключително важен е Законът за водите, тъй като транспонирането на европейските директиви е обвързано и с ангажиментите на страната ни, които произтичат от Договора за партньорство и т.нар. предварителни условия.

Предвиждаме промяна и в текстовете, които ще подпомогнат превенцията на риска от наводнения и създаването на гаранции за избягване на проблеми, свързани с наводненията. Необходимо е да се регламентира ясно отговорността за хидротехническите съоръжения, за язовирите и строго да се регламентира кой е собственик, кой е оператор, а също така какви са техните отговорности и функции. Трябва да се обособи национално звено, което да отговаря за контрола върху техническото състояние на язовирите. На територията на страната има повече от 2000 язовира, голяма част от които са т.нар. малки или микро, които

 трябва да бъдат наблюдавани, ремонтирани и поддържани. Това ще стане скоро с изменение в Закона за водите, текстовете са готови.

 

Смятате ли да придвижвате процедурата за обявяване на национален парк "Българско Черноморие"?

 

Инициативата за създаването на такъв национален парк е на управляващото мнозинство в 42-то Народно събрание. Преди парламентът да приключи своята работа, изтече срокът за реакция по решението. В Народното събрание е внесен доклад за проведените обществени обсъждания. Те показаха, че има слабости в предложенията - от концептуален, технически характер и изключително силен отпор от страна на местното население. Смятам, че българското законодателство дава достатъчно защита и гаранции за опазването на защитени зони по протежението на Черноморското крайбрежие. Необходимо е да се приведат в действие разпоредбите на закона. За територията на Черноморското крайбрежие това означава утвърждаване на заповедите за обявяване на защитените зони със съответните режими на защита. Означава и утвърждаване на специализираните кадастрални карти на дюните и разработването и одобрението на общите устройствени планове на общините по протежението на Черноморското крайбрежие. При наличието на тези предпоставки, в голяма степен можем да бъдем сигурни, че природата ще получи своята защита. Убедена съм, че всички усилия трябва да бъдат насочени към това да бъдат приети тези документи.

Обособяването на национален парк "Българско Черноморие" ще отнеме минимум 2 години време, ще изисква създаването на нова администрация от поне 50 човека, охрана, допълнителен финансов ресурс и цялата територия да бъде изключителна държавна собственост. Ние можем да сме сигурни, че има достатъчно мерки за защита и гаранция, и те са в нашето законодателство. Необходимо е да се обединят усилията на всички,за да се прилага законодателството. Това е свързано и с много информационни кампании сред населението и бизнеса за възможностите на природните ни богатства и възможностите за устойчивото развитие на Черноморския регион.

 

Реалистично ли е обявяването на всички защитените зони по евродирективата за местообитанията до края на годината?

Не е реалистично. Те са 235 защитени зони, които трябваше да бъдат обявени до края на тази годината, като нито една от тях не беше обявена. Моят приоритет е този процес да стартира, а амбицията ми е да приключи до края на 2015 година. Вече са обявени за обществено обсъждане проекти на пет заповеди за защитени зони по евродирективата за местообитанията. По още около 40 проекта е приключила техническата подготовка и ще бъдат обявени за обществено обсъждане до края на годината. Това е динамичен процес и ще имаме възможност да доказваме пред ЕК, че имаме напредък, защото активно ще работим. Надяваме се да продължим доброто сътрудничество с БАН, които помагат за изготвянето на научните анализи.

 

Колко са към момента наказателните процедури срещу държавата в областта на околната среда?

 

Дванадесет са откритите наказателни процедури срещу държавата, като една е "замразена" - тази за интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община. От тях пет са за неспазване на сроковете за транспониране на законодателството. Мерките, които могат да бъдат предприети, са свързани с бързото придвижване на законодателни промени и инициативи. В този смисъл лесно можем да се справим тези наказателни процедури да отпаднат.

Останалите седем са свързани с прилагането на законодателството. Сред тях най-тежки са тези, които вече са и в съдебна фаза - делото за Калиакра и рекултивацията на старите депа за отпадъци. Освен това има процедури, свързани с чистотата на въздуха, най-сериозната от тях касае замърсяването с фини прахови частици в големите населени места. Отпадането на тази наказателна процедура е свързано с предприемането на сериозни мерки от общините и държавата и заделянето на много сериозен финансов ресурс.

Смятам, че това са най-сериозните предизвикателства пред нас. Ще работим да се поддържа добър диалог с ЕК, както и да докладваме регулярно за напредъка.

Надяваме се да не се стигне до финалната фаза, която вече е свързана и с финансови санкции за държавата.

 

Смятате ли да работите по въвеждане на качествени изисквания към твърдите горива, използвани за отопление от домакинствата, които са основен източник на замърсяване с фини прахови частици?

 

Необходимо е да работим за промяна на горивната база в домакинствата. Добрата новина е, че във всички оперативни програми са заложени мерки, свързани с подобряването на градския транспорт и на сградния фонд, което има пряка връзка със замърсявания, причинени от производителите на енергия.

В самата ОПОС в новия програмен период сме заложили ресурс от 60 млн. евро, които ще бъдат обособени в специална приоритетна ос за опазване чистотата на въздуха. Чрез тези средства ще бъде дадена възможност на общините да реализират заложени в своите програми мерки, да бъдат реализирани демонстрационни и пилотни проекти, които да дават реален ефект за подобряване на състоянието на въздуха. Политиката, която следваме е въвеждането на мерки, насочени към ресурсната ефективност, устойчивост,

представянето на екологосъобразен начин на живот и реализиране на икономически дейности. Има много възможности и за продължаване на програмата за подкрепа при разкриването на "зелени" работни места.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Николай Петров: За всеки лекар специалист ще има базова заплата плюс коефициент за труд
17 Октомври 2017

Ще се актуализират цените на клиничните пътеки, казва министърът на здравеопазването пред в. „24 часа“

trans.gif
Владислав Горанов: През следващата година икономиката дава възможност да покажем реалния потенциал на държавата
13 Октомври 2017

Министърът на финансите в интервю за предаването “Панорама” по БНТ

trans.gif
РУМЕН ПОРОЖАНОВ: БУМАЩИНАТА ОЩЕ ПРЕПЪВА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЗА ЕВРОПАРИ
10 Октомври 2017

Случаят с фипронила беше добро изпитание за нас, казва министърът на земеделието, храните и горите в интервю за в. „Сега“

trans.gif
Николай Петров: Търсим решение за дълговете на болниците
08 Октомври 2017

Министърът на здравеопазването в предаването "Тази неделя" на Би Ти Ви

trans.gif
Николина Ангелкова: Чуждите туристи донесоха 2,4 млрд. лв. до края на юни
12 Септември 2017

Ръстът в приходите е 12,3% спрямо същия период на миналата година, казва министърът на туризма в интервю за в. "24 часа"

trans.gif
Министър Николай Нанков: На 3 октомври на съвместно заседание с румънското правителство ще обсъдим бъдещия проект за „Дунав мост“ 3 при Русе
11 Септември 2017

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството в интервю за предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия

trans.gif
Лиляна Павлова: Западните Балкани са на първо място сред ключовите теми на нашето председателство
11 Септември 2017

Интервю на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 за в. “24 часа“

trans.gif
Николина Ангелкова: Туристическият бранш настоява за засилен контрол по приходите от туризъм към кметовете и общините
09 Септември 2017

Министърът на туризма в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

trans.gif
Цецка Цачева: Силата на държавността е в превенцията, не в преследването
08 Септември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Тази сутрин“ по бТВ

trans.gif
Ивайло Московски: Приоритет за нас е обезпечаването на строителните дейности на магистрала „Хемус“ в рамките на този мандат
07 Септември 2017

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Николай Петров

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения