Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif09.12.2017

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи/материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи
08 Юни 2010

Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи/материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, предоставени на администрацията на Министерския съвет по обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: „Доставка на офис-консумативи/материали за организация и съхранение на документи, подреждане и архивиране, както и на тетрадки”, ІІ-ра обособена позиция „Доставка на пишещи и коригиращи средства”, ІІІ-та обособена позиция „Доставка на аксесоари, принадлежности за бюро, организация на работното място, средства за презентации”, ІV-та обособена позиция „Доставка на залепващи, опаковащи и помощни средства”, V-та обособена позиция „Доставка на формуляри” и VІ-та обособена позиция – „Доставка на почистващи средства за офис-оборудване”

 

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС – 46 от 3 юни 2010 г. на главния секретар на Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет отправя покана за представяне на оферти за извършване на следното:

І. Предмет и изисквания към обекта на малката обществена поръчка:

1. „Доставка на канцеларски консумативи/материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, предоставени на администрацията на Министерския съвет по обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: „Доставка на офис-консумативи/материали за организация и съхранение на документи, подреждане и архивиране, както и на тетрадки”, ІІ-ра обособена позиция „Доставка на пишещи и коригиращи средства”, ІІІ-та обособена позиция „Доставка на аксесоари, принадлежности за бюро, организация на работното място, средства за презентации”, ІV-та обособена позиция „Доставка на залепващи, опаковащи и помощни средства”, V-та обособена позиция „Доставка на формуляри” и VІ-та обособена позиция – „Доставка на почистващи средства за офис-оборудване”.

 

Изискванията за характеристиките и качеството на канцеларските консумативи/материали са съгласно техническите спецификации, представляващи Приложение №1 към настоящата покана.

 

Кандидатите могат да участват по една, по няколко или по всички обособени позиции. Възложителят може да отстрани от разглеждане оферта, в която кандидатът не предлага консумативи/материали по някои подпозиции по отделните обособени позиции.

 

2. Обемът на обществената поръчка е – съобразно нуждите на възложителя, по периодично подавани заявки до изпълнителите по обособените позиции.

 

II. Изисквания към кандидатите – Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години – 2007, 2008 и 2009 г. минимум 5 (пет) договора с предмет, включващ доставки аналогични на обособената позиция/позиции, за които кандидатстват.

 

Кандидатите да представят: ЕИК или удостоверение за актуална съдебна регистрация. За доказване на изискването за изпълнени 5 (пет) договора с предмет, включващ доставки аналогични на обособената позиция/позиции през последните 3 години се представят:

- справка-декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни доставки, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, като се посочат и лица и телефони за контакт (Приложение №4 към настоящата покана);

- най-малко 3 препоръки за добро изпълнение (референции), на посочените по предходната точка договори, издадени през последните три години.

 

ІІІ. Кандидатите следва да представят техническо и ценово предложение по образец, съгласно Приложения № 2 и 3, неразделна част от настоящата покана. В цените на изделията, без ДДС, посочени в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки по изпълнението на поръчката до местата на изпълнение.

 

ІV. Кандидатите следва да представят мостри и каталози по обособените позиции, за които подават предложения.

 

V. Други изисквания:

1. Кандидатът следва да посочи минимални и максимални срокове за изпълнение на заявките – до местата на изпълнение в София и извън София, както и за експресни заявки, но не повече от 5 дни от получаване на заявката.

 

2. Място на изпълнение на обществената поръчка:

Сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1;

Комплекс „Бояна”, ул. „Витошко лале” № 16

Стопанство „Евксиноград”, гр. Варна;

Стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла”, гр. Варна;

Почивна база „Слънчев бряг”, к. к. Слънчев бряг;

Почивна база „Орлица”, к. к. Пампорово;

Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”, гр. София, ул. „Козяк” № 2.

 

3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца след подписването на договорите с кандидатите, определени за изпълнители.

 

VІ. Критерият за оценка е Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:

1. Показател „Предлагана цена за доставка на канцеларски консумативи/материали” с относително тегло в комплексната оценка – 50%. Максимален брой точки след изчисление по формулата – 50 т.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по показателя. Най ниската предложена цена по всяка от обособените позиции се изчислява като сума от предложените от всеки от кандидатите единични цени за изделията, включени в тази обособена позиция.

Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р = оценка за предлаганата цена по показателя

P= 100 х (Рmin/Pn), където

Pmin – минималната цена, предложена от кандидат.

Pn – цената, предложена от n-ия кандидат,

 

Точките по първия показател на n-ия кандидат се получават по следната формула:

Рк= Рх 50%, където:

Рк = крайна оценка по показателя за цена, а „50%” е относителното тегло на показателя.

 

2. Показател „Качество на предлаганите канцеларски консумативи/материали” – с максимален брой точки 10, даден от комисията на кандидат и относително тегло – 50%. Максимален брой точки след изчисление по формулата – 50 т.

Оценката е експертна въз основа на представените каталози, мостри, описание на консумативите/материалите и др. от гледна точка на тяхното качество, функционалност, характеристики, подобряване на качеството на изпълнение, степента им на съответствие с изискванията на възложителя в техническото задание и др.

 

Оценките по втория показател се определят чрез консенсус от определените служителите. Ако не може да се постигне консенсус за оценката, всеки от служителите попълва таблица с индивидуални оценки на офертите. Всяка оферта получава оценка, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки.

 

Точките по втория показател на n-ия кандидат се получават по следната формула:

Q = качество на предлаганите консумативи/материали

Q= 100 х (Qn/Qmax), където

Qn – е оценката, дадена от комисията на n-ия кандидат,

Qmax – максималната оценка, дадена от комисията на кандидат.

 

Точките по втория показател на n-ия кандидат се получават по следната формула:

Qк= Q х50%, където:

Qк е крайната оценка по критерия за качество, а „50%” е относителното тегло на показателя.

 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка Коц = Рк + Qк, се класира на първо място.

 

Максималният брой точки е 100.

 

Посочените показатели се прилагат поотделно за всяка една обособена позиция.

 

VIІ. В офертата следва да е посочен срок на валидност. Офертите се представят в надписан и запечатан плик, на адрес: Министерски съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”, отдел „Обществени поръчки” до 17.00 ч. на 18 юни 2010 г.

 

За контакти: тел. 940 2707, 940 2966

 

Приложения:

1. Технически спецификации

2. Образец на техническо предложение

3. Образец на ценово предложение

4. Образец на справка-декларация на договорите.

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения