EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.

28.12.2017

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Прецизират се функциите на Съвета

по децентрализация на държавното управление

 

Правителството одобри промяна в постановлението, с което е създаден Съветът по децентрализация на държавното управление като консултативен орган към Министерския съвет.

След направен анализ на резултатите от досегашното изпълнение на Стратегията за децентрализация е констатирана необходимост от оптимизиране на неговата работа и състав. Прецизирани са разпоредбите, отнасящи се до определяне на заместници в случаите, когато членовете на съвета по обективни причини не могат да участват в заседанията му. С цел разширяване на партньорството и сътрудничеството в областта на децентрализацията на държавното управление се създава възможност представители на министерства, други държавни органи и организации, областни управители и представители на местното самоуправление и местната администрация, извън определения постоянен състав на съвета, да участват в неговата работа според компетентността си.

За оптимизация на начина на функциониране на съвета се предвижда той да може да взема решения и неприсъствено. Организационното и техническо подпомагане на дейността на съвета е осигурено чрез промени във функциите на секретариата и определянето на секретар, отговорен за цялостната организация на работата.

 

 

Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ – Пазарджик

 

Правителството реши да бъде създадено еднолично дружество със 100% държавно участие в капитала - „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – Пазарджик. Дружеството ще осъществява дейностите на оператор на ВиК услуги на територията на населените места, обслужвани до сега от „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация“ ЕООД – гр. Пазарджик. По този начин ще приключи процедурата по ликвидация на досегашния оператор.

Новоучреденият оператор ще встъпи в правата по договора между „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация“ ЕООД – гр. Пазарджик и Асоциацията по ВиК – Пазарджик за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е определен да упражнява правата на държавата в дружеството.

 

 

„Български пощи“ ЕАД ще продадат поземлени имоти в Исперих и Плевен

 

Правителството разреши „Български пощи“ ЕАД да продадат чрез търг с явно наддаване поземлени имоти в промишлените зони на Исперих и Плевен. Обектът в Исперих е с площ от 3640 кв. м, а в Плевен – 2105 кв. м.

Имотите не са необходими за основната дейност на „Български пощи“ и не се използват от дружеството. С продажбата им се продължава политиката за освобождаване от ненужни разходи и за генериране на допълнителни приходи за държавното дружество.

 

 

Казахстан открива почетно консулство във Варна

Министерският съвет даде съгласието си да бъде открито консулство на Република Казахстан в България, ръководено от почетен консул – Иван Иванов.

Седалището на новото консулство е в град Варна. Консулският му окръг обхваща територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

Иван Иванов е дипломиран инженер от Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ и магистър по „Корабни двигатели и механизми”. Той е предприемач, собственик на дружества в сферата на разработването и ремонта на хидротехнически съоръжения.

Към момента Казахстан има функциониращо почетно консулство у нас със седалище в Благоевград.

 

 

 

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от пет заседания на Съвета на Европейския съюз, проведени в Брюксел.

На 20 и 21 ноември заседава Съветът по образование, младеж, култура и спорт. В частта за образование Съветът прие заключения за училищното развитие и върховите постижения в преподаването, както и за нова подкрепа за висшето образование. Министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, приеха заключения за насърчаването на достъпа до култура чрез цифрови средства и дискутираха ролята на културата за изграждането на сплотени общества в Европа. Съветът на министрите на спорта прие заключения за ролята на треньорите в обществото и резолюция за по-нататъшното развитие на структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта. Съветът във формат министри, отговорни за младежта, постигна съгласие за общ подход по предложението за регламент за Европейския корпус за солидарност и прие заключения за интелигентната младежка работа.

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси се проведе на 7 и 8 декември. В законодателната част на заседанието във формат „Заетост и социална политика“ беше постигнат общ подход по предложението за директива за изискванията за достъпност за продукти и услуги и частичен общ подход по две глави – за обезщетенията за дългосрочна грижа и за семейните обезщетения, на предложението за промени в регламента за координацията на системите за социална сигурност.

Във формат „Здравеопазване“ бяха приети заключения относно цифровото здравеопазване и относно трансграничните аспекти в политиката по отношение на алкохола. Министрите проведоха дискусия по темата за фармацевтичната политика на ЕС. Комисията подчерта, че е изключително важно лекарствата да достигат до всички пациенти, както и да бъдат финансово достъпни и висококачествени, и изрази готовност да насърчава доброволното сътрудничество между държавите-членки в тази сфера.

Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ заседава във формат „Правосъдие“ на 7 и 8 декември. Единодушно беше постигнат общ подход по предложението за регламент и за директива за разширяване на системата ECRIS по отношение на граждани на трети държави и лица без гражданство. Проведен беше и дебат по въпроси от предложението за директива относно несъстоятелността, преструктурирането и предоставянето на втори шанс. Изразено беше желание за постигане на по-гъвкав подход при въвеждането на текст за жизнеспособност спрямо длъжниците.

На 12 декември беше проведено заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което подготви дневния ред на срещата на лидерите на ЕС с основни теми сигурност и отбрана, социални въпроси, образование и култура. Във формата по чл. 50 от ДЕС бяха проведени обсъждания в светлината на препоръката на Европейската комисия за констатиране на достатъчен напредък в първата фаза на преговорите с Обединеното кралство за излизане от Европейския съюз.

 

 

Променят се границите на концесионната площ за добив на пясък

в местността „Лозята“ в община Суворово

 

Границите на концесионната площ за добив на пясък в местността „Лозята“ в землището на с. Калиманци, община Суворово, ще бъдат променени, така че тя да обхваща цялото находище. Концесионер на добива е ЕТ „Монио-48-Момчил Станков“.

Решението ще позволи концесионното плащане да бъде приведено в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, приета през 1999 г. Променен е също и размерът и обхватът на банковите гаранции.

 

 

При изгубване или унищожаване на трудова книжка, нова ще се издава въз основа на писмено заявление-декларация

 

Работниците и служителите ще подават писмено заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка в съответната дирекция “Инспекция по труда“. Тези промени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, които са част от административната реформа на кабинета, бяха приети от правителството. Досега документът се издаваше въз основа на молба.

Писменото заявление-декларация се подава, когато трудовата книжка е изгубена или унищожена. В него са посочва кой е изгубил документа (работникът/служителят или работодателят) и се посочват данни за работодателите, при които е работило лицето.

 

 

 

 

Изграждане на нова туристическа кабинкова линия в ски зоната в Банско ще бъде съгласувано

по реда на екологичното законодателство

 

Правителството прие изменения и допълнения в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ в частта „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“.

Проектът за промяна на Плана за управление е внесен от община Банско и е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ. Той е в съответствие с решенията на Комитета за световно наследство, които допускат развитие на съоръжения за ски спорт в т. нар. „буферна зона“ на обекта на световното наследство – Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона, за която се отнасят одобрените промени. Те ще позволят на община Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП „Пирин“.

Кабинетът възложи на министъра на околната среда и водите, при наличие инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в ски зона Банско и съпътстващата я инфраструктура, да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими устройствени планове и инвестиционни предложения.

 

Промените в Плана за управление на НП „Пирин“:

 

 1. В точка 1:

а) в подточка 1) накрая се добавя „освен допустимите в съответните зони“.

б) подточка 6) се изменя така:

„6) „Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения“.

 

 1. В точка 14 се създава подточка 10):

„10) Водохващане“.

 

 1. В точка 16 се създават подточки 11) и 12):

„11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазваме на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

12) Изкуствено осветление за целите па обслужване на обекти по т. 11)“.

 

 1. В точка 17 се създава подточка 11):

„11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии, в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

 

 1. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.“, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и 5 „III Зона за туризъм“, „тиретата“ се заменят с цифрата „3“.

 

 1. В точка 76, накрая се добавя „и зона III – Зона за туризъм“.

 

 1. В точка 77, подточка 13) се изменя така:

„13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона Ill-Зона за туризъм и в затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

 

 

Атанас Темелков е избран за председател

на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Атанас Темелков беше определен от правителството за председател на Държавна агенция „Електронно управление“. Той заема мястото на досегашния ръководител Росен Желязков, считано от 15 януари 2018 г., когато Желязков поема Комисията за регулиране на съобщенията.

До момента Атанас Темелков е главен секретар на агенцията. Преди това е бил заместник изпълнителен директор на ИА „Електронно съобщителни мрежи и информационни системи“.

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ – ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ И ВАРНА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 И 21 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3583-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 7 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3583-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3569-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3569-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ С ПРЕДМЕТ: ОСОБЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ ДОБИВ НА ПЯСЪК ОТ ОБЕКТ – КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПЯСЪК М. ЛОЗЯТА, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СУВОРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО, И ЕТ „МОНИО-48-МОМЧИЛ СТАНКОВ“ – ВАРНА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №227 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №646 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕДА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА КАБИНКОВА ЛИНИЯ В СКИ ЗОНА БАНСКО

Внася: министърът на околната среда и водите