EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.

13.12.2017

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Над 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г.

 

Над 75 800 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа през 2016 г. В сравнение с 2015 г. броят им се увеличава с близо 3400 души. Това показват данните в одобрения от правителството Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики за периода 2015-2016 г.

Статистиката показва, че безработните над 50 години намаляват. През 2016 г. те са били 115 822 или с близо 15 000 по-малко спрямо 2015 г. Близо половината от тези безработни са без квалификация и с основно и по-ниско образование. В същото време заетостта сред тази възрастова група се повишава. През 2016 г. коефициентът е стигнал 54,5%, което е с 1,5 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г.

В доклада се посочва, че в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа се създават условия за достоен и независим живот на възрастните хора и хората с увреждания в семейна или близка до семейната среда чрез трансформация на институционалната грижа в качествени и достъпни услуги в общността. През 2016 г. са функционирали 490 социални услуги в общността за пълнолетни, които са делегирани от държавата дейности, с общ капацитет 9309 места. В сравнение с 2012 г., броят на тези социалните услуги се е увеличил със 109, а местата в тях са с 1142 повече.

 

 

Людмила Векова е новият представител на работодателите в УС на Сребърния фонд

 

Людмила Векова бе избрана за член през 2018 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“). Тя заменя на този пост Жечко Петров, предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател и те участват по право в ръководния орган.

 

 

Правителството прие отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда

 

Правителството прие отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Този отчет се представя от министъра на финансите на всеки три месеца, като одобреният днес е за изпълнението към 15 ноември 2017 г.

В рамките на последния тримесечен отчетен период са изпълнени две мерки, за които отговорна институция е Министерството на финансите.

Приета е законодателна промяна в Закона за местните данъци и такси, която засяга премахването на таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината. Така се постига облекчаване на административната тежест за потребителите на административни услуги. По справки от Системата за самооценка на административното обслужване през последните години услугата се извършва около 80 000 пъти годишно, което означава, че ефектът за гражданите и бизнеса от изпълнението на мярката ще е в размер на над половин милион лева.

Втората мярка е свързана с приети промени в Закона за ДДС – от 1 януари 2019 г. се предоставя възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно със заявяването за вписване на първоначалната регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Чрез изпълнението на тази мярка се постига оптимизиране на процедурата за регистрация по ДДС и облекчаване на бизнеса.

 

 

 

Приет е Доклад за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2017 г.

 

Правителството прие доклад за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2017 г. за периода май-октомври 2017 г.

Докладът съдържа отчетна информация, която обхваща мерки, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“, както и мерки, адресиращи четирите препоръки на Съвета на ЕС от 11 юли 2017 г. Препоръките се фокусират основно върху областите с макроикономически дисбаланси – борба с неформалната икономика, в частност с недекларираната заетост; банков и небанков финансов сектор; обществени поръчки; активни политики на пазара на труда и социална политика. За настоящата година препоръките до голяма степен припокриват тези от 2016 г.

В отчета към доклада е направен преглед на изпълнението на отделните политики и са посочени евентуални рискове пред тяхното осъществяване.

 

 

Министерският съвет утвърди разходите за командировки за третото тримесечие на 2017 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2017 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 281,28 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1189,86 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 1928,85 лв., на ръководители на държавни институции – 650 лв., на областни управители – 4510,29 лв.

 

 

Гарантираният минимален доход се повишава на 75 лв.

 

Гарантираният минимален доход ще се повиши на 75 лв. от 1 януари 2018 г., реши правителството. Новият размер е с 10 лв. повече отколкото е в момента. Целта е да се подобри системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на границите за достъп до подпомагане и на размера на социалните помощи с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно, доходно и имуществено състояние.

Увеличението му ще повиши с 15% размера на месечните добавки за социална интеграция, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания. Ръст ще има и при месечните и еднократните помощи по Закона за социалното подпомагане и на помощите, регламентирани в Закона за закрила на детето.

Друг положителен ефект от повишението на гарантирания минимален доход ще е разширяването на обхвата па подпомаганите с месечни социални помощи, целеви помощи за отопление и целеви помощи за наем на общинско жилище.

 

 

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения заради бавно правосъдие

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 60 100 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.

По бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени и допълнителни разходи за персонал в размер на 662 000 лв. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения, свързани с прекратяване на трудовите и на служебните правоотношения на служители в главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Други 12,1 млн. лв. се предоставят като трансфер по бюджета на съдебната власт за покриване на неизпълнението на приходната му част. Със средствата ще се обезпечи покриването на вече одобрените разходи по бюджета на съдебната власт.

 

 

Одобрено е финансиране по проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 19 970 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната, в съответствие с приетия с РМС 232/2016 Проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29”.

За осигуряване на проекта в централния бюджет за 2017 г. са заложени 30,52 млн. лева. Това е вторият транш за тази година. Първият – в размер на 9 630 000 лв., беше отпуснат през м. януари.

С изпълнението на проекта ще се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

 

 

Дипломатическият институт към МВнР ще реализира проекти в Украйна, Грузия и Афганистан

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. Със средствата, които се освобождават, ще бъдат изпълнени три проекта на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по линия на сътрудничеството за развитие.

Проектът „Семинари по Енергийна дипломация за студенти от Украйна“ се финансира основно от американския Фонд в подкрепа на нови донори (ECDF, Emerging Donors Challenge Fund) и има за цел да повиши обществената информираност, както и да надгради знанията на студентите относно ангажиментите на Украйна към Европейската енергийна общност.

Проектът „Семинари по икономика на енергийните ресурси и енергийна сигурност за дипломати и експерти от Грузия“ цели повишаване на експертното ниво на представителите на държавната администрация и частния сектор в Грузия за ефективното прилагане на Третия енергиен пакет след присъединяването на страната към Европейската енергийна общност през октомври 2016 г.

Проектът „Повишаване на административния капацитет в Афганистан“ има за цел да допринесе за развитие на ключови умения и компетентности на младши афганистански дипломати. Изпълнението му ще осигури добавена стойност в подкрепата на България за развиването и укрепването на демократични и отговорни институции в Афганистан.

Другите вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВнР позволяват да бъдат пренасочени 1 000 000 лева към дипломатическите ни мисии в чужбина. Средствата са за сметка на неусвоен финансов ресурс по други политики и програми от бюджета на МВнР за 2017 г. Те са предназначени за издръжка на задграничните представителства на България.

 

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в размер до 2 млн. лв. в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Средствата са от преизпълнение на утвърдените приходи по Закона за водите.

 

 

Одобрено е увеличаване на размера на ангажиментите за разходи за пътни проекти

 

Правителството одобри увеличаване на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, със сумата 513 843 560 лв.

Промяната е свързана с необходимостта от поемането на ангажименти за изграждане на значими пътни проекти, изпълнението на които ще стартира в началото на 2018 г.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми с цел постигане очакваните резултати от изпълнението на бюджетните програми на МРРБ за 2017 г. С приемането на постановлението се осигуряват средства за изпълнение на целите по политиката за интегрирано развитие на регионите, политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура и бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“. Това се постига чрез намаляване на разходите по бюджетните програми „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“, „Геодезия, картография и кадастър“ и „Ефективна администрация и координация“.

 

 

Над 6,2 млн. лв. се предоставят на общините за изпълнението на пет национални програми в образованието

 

С две постановления правителството одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 6 203 604 лв. Средствата са за изпълнение на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час“, „Обучение за IT кариера“, „Оптимизация на училищната мрежа“' и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предвиждат 153 914 лв. за осем общински училища. Те са предназначени за оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази, за учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и за транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

Средствата в размер на 307 601 лв. по НП „Без свободен час“ са предназначени за финансиране на реално взети учебни часове в училища и детски градини от учители, замествали свои отсъстващи колеги.

За НП „Обучение за IT кариера“ средствата са 144 000 лв. Те са за обучението в пет IT центъра в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“.

Отпуснатите средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ са в размер на 1 778 506 лева. Те се предоставят за финансиране на проекти на общини за оптимизиране на училищната мрежа и рационализация на мрежата от професионални училища.

За НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ са одобрени допълнително 3 819 583 лв. С една част от тях ще се осигури интернет за 2016 общински училища. Друга част от средствата ще се използва за осигуряване на съвременни методи за преподаване, създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи в 878 общински училища. В 366 институции от системата с допълнителните средства ще се внедряват модерни технологии в предучилищното образование и обучение на педагогически кадри, а 74 общински училища средствата ще се използват за изграждане или разширяване на WiFi мрежи и специализиран хардуер, както и за внедряване на модерни информационни и управленски технологии в обучението.

 

 

Два държавни имота са апортирани в капитала на „Национална компания Индустриални зони“

 

Правителството даде съгласието си два имота – частна държавна собственост, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Терените с обща площ от 94,4 дка се намират в Кърджали. Решението ще позволи реализирането на проект за изграждане на икономическа микрозона от съвременен тип на територията на областта.

С друго решение кабинетът даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез пряко договаряне имот в с. Крушаре, община Сливен. Той представлява част от втория етаж на производствено-техническа сграда и ще бъде продаден на съсобственика на имота на цена не по-ниска от определената от независим лицензиран оценител. По този начин се продължава политиката на държавното дружество за подобряване на финансовото му състояние чрез освобождаване от неоперативни активи, които генерират разходи.

Поради отпаднала необходимост за функциите на Националния статистически институт, от ведомството се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Това са два етажа в административната сграда на бул. „25 септември“ №84 в Добрич. Те ще преминат в управление на областния управител.

 

 

Кабо Верде открива почетно консулство в България

 

Министерският съвет даде съгласие Кабо Верде да открие почетно консулство в България със седалище в София и консулски окръг, обхващащ територията на страната. Длъжността почетен консул ще бъде изпълнявана от Радослав Точев.

Република Кабо Верде е архипелаг в западното крайбрежие на Африка. Стратегическото й местоположение на един от най-оживените мореплавателни и въздухоплавателни пътища в Атлантическия океан я прави желан партньор в области като транспорта, риболова и корабостроенето.

Радослав Точев е основател и изпълнителен директор на фирма, която се занимава с консултантска дейност, икономическо проучване, стратегическо управление, връзки с обществеността и комуникации. В периода април 2010 г. - октомври 2013 г. е бил генерален консул на България в Ню Йорк.

Откриването на почетното консулство на Кабо Верде в България ще допринесе за по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранното сътрудничество и ще предостави нови възможности за развитие на отношенията не само в търговско-икономическата област, но и в културния и образователен обмен.

 

 

България освобождава от изискване за визи канадските граждани с дипломатически и специални паспорти

 

Министерският съвет прие решение за въвеждане на визови облечения за гражданите на Канада, които притежават дипломатически и специални паспорти. Тези категории канадски граждани ще могат да влизат, да преминават транзит и да пребивават на територията на България без визи за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. В момента с това право разполагат само притежателите на валидни канадски паспорти.

С приемането на решението се цели придържане към принципа на реципрочност в двустранната визова политика с Канада. От 1 декември т. г. влезе в сила безвизов режим за влизане и пребиваване в Канада на български граждани, притежатели на всички видове паспорти.

 

 

България подкрепя спазването на Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух

 

Министерският съвет прие решение, с което одобрява възражение на България срещу направена от Ислямска република Афганистан резерва по Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух.

Протоколът допълва Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. С него се цели да бъдат определени начините за предотвратяване и борба с незаконния трафик на мигранти и разширяване на международното сътрудничество в тази област при защита на правата на съответните лица.

Възражението на българската страна е в полза на спазването на чл. 18 на Протокола, който се отнася до установяването и условията за връщане на нелегалните мигранти. Позицията ни е, че изключване на прилагането на чл. 18 от Протокола създава пречка за пълноценното изпълнение на предвидените в него задължения за връщане на нелегалните мигранти.

 

 

Правителството създаде междуведомствен механизъм за присъединяване на България към ОИСР

 

Министерският съвет прие решение за създаване и организиране на дейността на постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В България съществува политически консенсус за присъединяването на страната към организацията, а бизнесът подкрепя членството, като осъзнава ползите от участието си в комитетите на ОИСР. Механизмът, който се създава, ще бъде двустепенен и ще включва консултации на политическо и експертно ниво. Ръководни функции в него ще има заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.

За първи път откакто страната ни декларира желание за членство, се предвижда и целеви бюджет в размер на над 5,5 млн. лв. до 2020 г., предназначен за вноски за участие в комитетите и работните групи на ОИСР, изготвяне на обзори и партньорски проверки на организацията, както и допълнителни действия за ускоряване на присъединяването ни.

 

 

Вицепремиерът Каракачанов ще ръководи работна група за прилагане на споразумение по Парижкия протокол

 

Правителството определи вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов за председател на постоянна междуведомствена работна група, чиято задача е да обезпечи изпълнението на Споразумението между България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол.

Споразумението беше ратифицирано от Народното събрание през юли т. г. Неговата цел е да регламентира на българска територия статута на международните военни щабове и други военни структури, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор. Нашата страна е домакин на такава структура – т. нар. Модул на КИС със способности за развръщане - (DCM) F, 2nd NATO Signal Battalion (2NSB). На територията на България е разположен и Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU).

Задачите на работната група са свързани с подготовката на промени в съответните нормативни и други актове, с които да се обезпечи изпълнението на Споразумението, както и с координация на дейностите по него.

 

 

България отпуска над 3,5 млн. лв. за Западните Балкани и страните от Източното партньорство

 

България ще финансира 55 проекта на стойност 3 541 706 лв. в страните от Западните Балкани и от Източното партньорство, реши правителството.

С отпуснатата помощ ще бъдат финансирани 21 проекта в Сърбия за неправителствени организации, омбудсмана, образователни институции и малък бизнес. В Босна и Херцеговина ще бъдат реализирани 12 проекта, основно свързани с ремонти на детски градини и нови площадки за игри. Пет проекта ще бъдат финансирани в Република Македония – в областта на здравеопазването и за децата със специални потребности. В Албания ще бъде реализиран един проект за укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана.

Изграждане на мултикултурен образователен център, подкрепа за неправителствения сектор за повишаване информираността на младежите в областта на правата на човека ще бъдат финансирани в Грузия. В Република Молдова ще се ремонтират училища и детска градина. Четирите проекта, които ще бъдат финансирани в Украйна, са за оборудване на кабинети за интерактивно езиково обучение във висши и средни училища. В Армения пък ще бъде изграден образователен кабинет с модерни компютърни и информационни технологии.

Средствата се осигуряват в рамките на официалната помощ за развитие, която всяка държава членка на ЕС е длъжна да отделя съгласно Договора за функционирането на ЕС.

 

 

 

България и Азербайджан ще задълбочат двустранните си отношения в областта на образованието

 

Правителството одобри проекта на меморандум за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието на Азербайджан. Целта на документа е да се задълбочат двустранните отношения в областта на образованието.

Документът предвижда обмяна на опит и технологичен трансфер в областта на образованието, насърчаване на по-интензивни контакти между средните училища и директни контакти между висшите училища, както и на обучението за езика, културата, историята и литературата на двете страни.

През 2017 г. се отбелязват 25 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан. Подписването на Меморандума ще допринесе за запазването и активизирането на дългогодишните връзки в областта на образованието.

 

 

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри доклади за резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

Във формат „Бюджет“ министрите на финансите от ЕС заседаваха на 17 ноември в Брюксел. Те дадоха мандат на Естонското председателство за преговори с Европейския парламент за постигане на споразумение по проектобюджета на ЕС за 2018 г. Преговорите се проведоха в същия ден и беше постигнато съгласие бюджетните кредити за поети задължения да бъдат в размер на 160,1 млрд. евро, а бюджетните кредити за плащания в размер на 144,7 млрд. евро. На 30 ноември Бюджет 2018 на ЕС беше приет официално от Съвета, на същата дата беше приет и от Парламента.

Одобрени бяха и доклади на вицепремиера и министър на външните работи за участието в заседанието на Съвета „Общи въпроси”, който се проведе на 20 ноември в Брюксел. Съветът обсъди дневния ред на заседанието на Европейския съвет на 14-15 декември 2017 г., който включва въпросите „Отбрана“ и „Социални въпроси, култура и образование“. Лидерите на държавите-членки ще разговарят и на тема миграция и убежище.

Във формата по чл. 50 от ДЕС, Съветът беше информиран от главния преговарящ от страна на Европейската комисия Мишел Барние за резултатите от проведения шести кръг преговори за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС. На заседанието се проведе гласуване за избор на нови седалища на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган.

 

 

Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по ЗПБ през 2015 г.

 

Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по Закона за подземните богатства през 2015 г. Това е записано в доклад за концесионната дейност през годината, приет от Министерския съвет. По бюджетите на общините, на чиято територия са разположени находищата, са преведени 28,4 млн. лв. при 25,1 млн. лв. през 2014 г., което е с 13% повече.

С най-голям относителен дял от приходите (18,64%) е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, следван от „Елаците мед“ АД (16,27%), „Асарел медет“ АД (7,71%), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (3,15%), „Петрокелтик“ ООД (2,4%) и др.

Към 31 декември 2015 г. в България действат общо 496 концесии за добив на подземни богатства, които са разпределени по следния начин: 19 – за метални полезни изкопаеми, 72 – за индустриални минерали, 17 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива, и 370 – за строителни и скалнооблицовъчни материали, се посочва още в доклада.

Според изискванията на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, концесионната дейност се отчита ежегодно от създадените от министъра на енергетиката комисии за контрол. Докладите на комисиите се приемат за сведение от Министерския съвет.

 

 

Над 67,5 млн. лв. са приходите за 2014 г. и 2015 г. от концесионна дейност в системата на МТИТС

 

Правителството се запозна с доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за контрола по изпълнението на концесионните договори за обекти от транспортната инфраструктура за 2014 г. и 2015 г.

Към 31.12.2014 г. подписаните концесионни договори са за пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Русе-запад, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин, както и за гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна.

Признатите инвестиции на концесионерите на пристанищни терминали за 2014 г. са общо в размер на 63 971 956 лева, а по договорите за концесия на летищата в Бургас и Варна от “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД са отчетени инвестиции в размер на 9 808 142 лева.

Получените приходи от концесионни плащания през отчетната 2014 г. са в размер на 32 837 730 лева.

В края на 2015 г. подписаните концесионни договори са за пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин, за гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна, както и за Централна железопътна гара – Пловдив.

В изпълнение на договорните задължения на концесионерите на пристанищните терминали за извършване на инвестиции за 2015 г. са признати инвестиции общо в размер на 58 231 235 лева. В тази сума влизат и направените инвестиции по концесионния договор за жп гара Пловдив – първа договорна година, в размер на 1 707 281 лева. По Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, от “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД са отчетени инвестиции в размер на 10 178 527 лева.

Получените приходи от концесионни плащания през отчетната 2015 г. са в размер на 34 734 706 лева

След извършените проверки през отчетените периоди не са били констатирани нарушения, които да доведат до преустановяване на дейността на предоставените на концесия обекти, с изключение на договора за пристанищен терминал Русе-запад, който с е прекратен с решение на Министерския съвет от февруари 2015.

 

 

С 15 години се удължават три концесионни договора за добив на подземни богатства

 

Правителството прие отправените от концесионерите предложения за удължаване с по 15 години на концесионните договори за добив на природни богатства от находищата „Бели извор“, област Враца, „Коритна“, област Ловеч, и „Димов дол“, област Смолян.

От първите две находища се добиват мергели за производство на цимент. Концесионерите – „Холсим България“ АД и „Златна Панега цимент“ АД, мотивират исканията си с наличието на оставащи запаси, които биха останали неиззети.

С одобрената промяна в концесионните договори Министерският съвет изменя и начина на формиране на концесионните плащания като ги привежда в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г. До момента концесионерите са заплащали необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договорите – 1997 г.

От находище „Димов дол“ концесионерът „Рудметал“ АД добива оловно-цинкови руди. С одобреното днес изменение на договора се променят и границите на концесионната площ. Тя се увеличава с допълнителни терени, необходими за осъществяване на спомагателни дейности по концесията, извън добива. Промяната е мотивирана и от изменение на границите на находище „Димов дол“, направено след преоценка и преизчисляване на запасите.

 

 

В площта „Луковит-2“ ще се проучва възможността за добив на скалнооблицовъчни материали

 

Правителството одобри издаването на разрешение на „Стоунрайз“ ООД за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Луковит-2“. Теренът се намира в землището на с. Петревене, община Луковит.

Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. За този период дружеството ще вложи минимум 54 хил. лв. в проучвателните дейности, които ще се осъществяват изцяло за негова сметка и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

 

 

Отпуснати са 6173 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 8042 лв.

С 6173 лв. от отпуснатите средства ще се разплатят извършени разходи от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите за предоставени дейности и услуги в курортните комплекси и базите за отдих на МВР, както и в болниците за продължително лечение и рехабилитация – филиали на Медицинския институт на МВР.

Останалата част от сумата – 1869 лв., се предоставя за спортни дейности на обучаващите се в Академията на МВР, съобразно минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВР. Те отразяват настъпили промени по области на политики, бюджетни програми и показатели по бюджета на ведомството.

 

 

Предлагани от правителството промени в НК разширяват кръга на лицата, които може да

бъдат преследвани за корупционни престъпления

 

Правителството одобри проект на промени в Наказателния кодекс, чиято цел е да бъде разширен кръгът на лицата, които може да бъдат преследвани за корупционни престъпления.

С предлаганите за приемане от Народното събрание промени се разширява обхватът на понятието “длъжностно лице“. В него ще попадат също заемащите служба в общинските администрации, хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци, или друга публична функция. Идеята е да се уеднакви режимът на корупционните престъпления, така че наказателноправните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и за длъжностни лица от частния сектор.

За длъжностните лица, които нарушават или не изпълняват задълженията си, или превишат правата си и от това произлизат значителни вредни последици за физически, юридически лица или обединения, се предлага нов състав на престъплението по чл. 221 от НК – наказание до 4 години затвор и лишаване от права.

За първи път се инкриминира търговията с влияние при осъществяване на търговска дейност. Това деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност, но в момента не попада в обхвата на наказателния закон. Законопроектът предвижда до 5 години лишаване от свобода и глоба за търговци, ръководители и служители в юридически лица и еднолични търговци, които искат или приемат подкуп, за да упражнят влияние при вземане на решение от друго лице.

От наказателна отговорност се освобождават предложилите, обещалите или дали подкуп или облага, ако са извършили деянието, за да защитят законно право или интерес, и ако незабавно и доброволно са съобщили за това на съответните органи.

За искане, даване, получаване и посредничество при т. нар. „стопански подкуп“ по чл. 225б от НК отпада изискването облагата да е само имотна. Размерът на наказанието за стопански подкуп се увеличава на до 5 години и глоба от 500 лв. до 2000 лв. В сега действащия кодекс, то е до 2 години и глоба в размер 100-300 лв.

Предложените изменения са и в отговор на препоръките от Независимия технически анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен през миналата година от Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия. Законодателните промени са залегнали в Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. по Механизма за сътрудничество и оценка.

 

 

Предлагат се промени в реда за разследване на жп инциденти

 

Правителството предлага на Народното събрание промени в Закона за железопътния транспорт, с които се цели отстраняване на констатирани от Европейската комисия несъответствия с правото на Европейския съюз. Приемането на промените ще доведе до прекратяване на наказателна процедура срещу страната ни.

Основната промяна е свързана с органите, които провеждат разследването на жп инцидентите. Разследването на тежките жп произшествия остава задължение единствено на специализираното звено в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Разследванията на произшествия, инциденти и ситуации близки до инциденти отпадат като задължение на националния орган по безопасността и ще се извършват от управителя на железопътна инфраструктура и от железопътните предприятия. Предвидена е и възможността да се налагат санкции към жп предприятията и управителя на инфраструктурата при неизпълнение на задълженията по разследване.

Изменения в Закона има при осъществяване на дейностите по дезинфекция на влизащите в страната подвижни железопътни състави, като се предлага прецизиране на дефиницията за „обслужващо съоръжение“ и промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, където тази дейност е регламентирана.

С редакция на текстове се регламентира и начинът на предоставяне на имущество – държавна собственост, за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ във връзка с реализацията на проекти за изграждане или разширение на обществената транспортна инфраструктура.

 

 

Изравнени са таксите за обслужване на пътници през двата терминала на Летище София

 

Правителството одобри промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България, с които се изравняват таксите за обслужване на пътници през Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София. Също така се уеднаквяват и таксите за пътуващите, независимо от дестинацията – вътрешна или международна.

Направените изменения са европейска практика, която цели предоставяне на равнопоставеност на всички летищни ползватели с цел еднакво ценово третиране на пътниците.

С други промени се прецизират текстовете по методиката за определяне на таксите между летищния оператор и авиокомпаниите. В съответствие с българското законодателство се регламентират текстовете, отнасящи се до правото на подаване на жалби срещу летищния оператор, в случите на несъгласие от страна на авиокомпаниите.

Изменя се начисляването на такса паркинг с цел рационалното разпределение при ползването на летищните площи, предназначени за паркиране на въздухоплавателните средства.

 

 

Укрепва се капацитетът на териториалните звена на Агенция „Митници“

 

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“. Те предвиждат преструктуриране и оптимизиране на отделните звена на Централното митническо управление с оглед функциите му по осъществяване на методическо ръководство и разработване и прилагане на законодателството в дейността на митническата администрация.

В рамките на общата численост на персонала на Агенция „Митници“ Централното митническо управление се намалява с 80 щатни бройки, които преминават към числеността на администрацията на териториално ниво. Целта е да се укрепи административният капацитет на териториално ниво, за да може митническите органи ефективно да осъществяват своята дейност и да се засили митническият контрол, включително и този в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления, което ще доведе до подобряване на бизнес климата в страната.

 

 

Правителството прие промени в устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

С одобрените промени се дефинират по-ясно функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация, както и на главния секретар и на служителя по сигурността на информацията. Това се налага от влезли в сила нови законови изисквания за електронен обмен на документи между административните органи, сертифициране на информационни и компютърни мрежи и др. Към работата на АЯР отношение имат и приети международни документи, които към момента не са намерили отражение в конкретните функции на дирекциите.

 

 

България подкрепя увеличение на финансирането на програма „Еразъм+“

 

Министерският съвет одобри позицията на България по основните въпроси на редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 14 декември в Брюксел. Две са основните теми в дневния ред на лидерите на държавите от ЕС – „Сигурност и отбрана“ и „Социално измерение, образование и култура“.

Страната ни подкрепя увеличението на инвестициите в програмата „Еразъм+“ с цел по-голяма мобилност, повече разпространение и прилагане на знания и общи ценности в Европа. Очакванията на България са свързани и с това да се постигне по-отворен характер на европейските програми чрез използването на инструментите на образователната дипломация за ефективно сътрудничество с други региони, вкл. и Западните Балкани.

България се обявява и в полза на задълбочаването на интеграционните процеси в областта на европейската отбрана. Целта на всички страни-членки трябва да бъде укрепване на способността на ЕС да защити сигурността на своите граждани и да провежда ефективна обща политика за сигурност и отбрана. Тези процеси не трябва да водят до разделения между държавите-членки. Задълбочаването на отбранителното сътрудничество между държавите-членки на ЕС също така не трябва да дублира усилията на НАТО и водещата му роля в колективната отбрана на Европа.

В своите виждания за дискусията по социалните въпроси България нарежда сред приоритетите си бъдещето на трудовата политика и развитието на човешките ресурси, модернизирането на законодателството в областта на социалната сигурност, елиминирането на неравенствата на пазара на труда, включително и в областта на заплащането между жените и мъжете и включването на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото.

На 15 декември Европейският съвет ще заседава във формата по чл. 50 от ДЕС, за да направи преглед на актуалното състояние на преговорите за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Одобрена беше и позицията на България за заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 18 декември в Брюксел. На него се очаква енергийните министри да постигнат общ подход по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, свързани с управлението на Енергийния съюз, енергията от възобновяеми източници и електроенергийния пазарен модел. Постигането на общ подход е условие за очертаване предварителната позиция на Съвета, като основа за подготовката на преговори с Европейския парламент.

В дневния ред е включено и представяне на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на енергетиката.

 

Одобрен е списъкът със защитените детски градини и училища

 

Правителството прие Списък със защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. Техният общ брой е 261.

За първи път в списъка са включени 102 детски градини и части от градини, а от училищата 159 отговарят на критериите за статут на защитени. Те са определени според възможностите на децата и учениците да се обучават в най-близка детска градина или училище и при преценка на разстоянието, което трябва да изминават за това.

Одобреният списък е изготвен на база мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училища.

По бюджетите на общините, в които има защитени детски градини и училища, се отпускат 1 169 978 лв. за осигуряване дейността на тези институции до края на настоящата календарна година.

 

 

Готвят се указания и нормативни промени за достъп до пространствени данни

 

Правителството възложи на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) в срок от 1 месец да издаде Методически указания за определяне на отговорностите на органите на публичната власт, които прилагат и достъпват масиви от пространствени данни и предоставят услуги, свързани с тях. Решението е част от мерките на национално ниво за реализиране на дейностите съгласно европейското законодателство в областта на пространствените данни (Директива 2007/2/ЕО INSPIRE).

В срок от 6 месеца министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на ДАЕУ трябва да изготвят проект на закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни за допълнително регламентиране на функции, компетентности, процедури и отговорности по отношение на пространствените данни.

Чрез указанията ще бъдат конкретизирани задълженията на институциите, които създават пространствени данни, попадащи в обхвата на Закона, а нормативните промени ще прецизират функциите, компетентностите, процедурите и отговорностите по отношение на пространствените данни на различните заинтересовани страни.

 

 

Още 9 млн. лв. ще получат общините за 2017 г. за безплатния транспорт на децата и учениците

 

Допълнителни 9 милиона лева ще получат общините за 2017 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

С осигуряването на средства за превоз се изпълнява една от основните мерки за гарантиране на равен достъп до качествено образование. Вследствие на оптимизацията на училищната мрежа, единствената възможност за осигуряване на достъп до образование на децата и учениците от населени места без учебни заведения е транспортирането им до най-близкото средищно или приемащо училище в друго населено място.

Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват за сметка на икономии по бюджета на МОН и от централния бюджет.

 

 

Предлагат се мерки за ограничаване на паралелния износ на лекарства

 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Със законопроекта се предлага регламентирането на лечението с лекарствени продукти за състрадателна употреба, въвеждането на мерки за ограничаване на износа на лекарствени продукти при необходимост, оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания, както и намаляване на административната тежест при даряване на лекарствени продукти.

Предвижда се министърът на здравеопазването да издаде наредба, регламентираща условията и реда за лечение с лекарствени продукти за състрадателна употреба. По този начин пациентите ще получат достъп до лечение, когато за тях липсва алтернатива и съответният лекарствен продукт не е разрешен в друга държава. Тези лекарствени продукти няма да се заплащат с публични средства.

Законопроектът регламентира и мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за ограничаване на износа им, ако е установена липса или недостиг на територията на България. За целта Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще изготвя списък на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът по ясни и обективни критерии. Лекарствените продукти, включени в ограничителния списък, ще могат да се изнасят, само ако ИАЛ не е издала заповед за ограничаване на износа на конкретния лекарствен продукт. Изпълнителната агенция по лекарствата ще има право да издаде заповед само в случаите, когато се установи, че има липса или недостиг на медикаменти за българските пациенти.

Анализът за установяване на липса и недостиг се извършва при условия и ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на ИАЛ. Предвижда се тя да бъде издадена в срок до три месеца от обнародването на закона.

Със законопроекта се въвежда изискването ИАЛ да изгради специализирана електронна система за събиране и анализиране на информация за липса и недостиг на лекарствени продукти на територията на страната в срок до четири месеца от влизане в сила на закона. Данните и работата на Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса ще са синхронизирани и обвързани и ще се наблюдават ежемесечно.

Оптимизират се и дейностите по провеждане на клинични изпитвания като се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) №536/2014. Прецизират се националните вътрешноорганизационни административни правила по разрешаването на клинични изпитвания и се намалява регулаторната тежест за бизнеса. Въведена е и ясна регламентация за лечебните заведения, които могат да провеждат клинични изпитвания.

Облекчения се правят и по отношение на даренията на лекарствени продукти - сега действащият съгласувателен режим се заменя с уведомителен.

Намалява се административната тежест за лицата, желаещи да извършват производство и търговия на едро с лекарствени продукти. Срокът за издаване на разрешения се намалява от 90 на 60 дни. Отпада изискването при издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти да се представя в Изпълнителната агенция по лекарствата заключение от регионалната здравна инспекция след проверка на място, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро. Отпада и един от документите, които се изискват в процедурата по издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население под 10 000 жители.

Предлагат се и други мерки за намаляване на административната тежест, като например - отпадане на изискванията за представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация по Закона за лечебните заведения и на документ за наличие или липса на публични задължения по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Тези обстоятелства вече ще бъдат проверявани по служебен път.

 

 

 

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева

 

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 нови акции на тази стойност. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката, реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година. Те са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване през 2018 г. на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, регистрирана в Амстердам, Холандия.

„Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала. „Транс Болкан Пайплайн Б. В.” е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

 

 

Със 120 млн. лева се увеличават средствата за превенция на екологични опасности

 

Капиталът на „Еко Антрацит“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 млн. лева чрез емитирането на 12 милиона нови акции на тази стойност. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на икономиката, реши правителството на днешното си заседание.

Средствата за увеличение на капитала ще създадат условия и капацитет за ускорено реализиране на дейностите на държавното дружество.

„Еко Антрацит“ ЕАД работи по много проблемни проекти от гледна точка на екологични опасности, като мониторинг и поддръжка на хвостохранилища, изграждане на хидротехнически съоръжения, управление и мониторинг на водите на рудниците, техническа рекултивация на нарушени терени и др. Всички проекти са с висока обществена значимост и засягат трайно обширни територии. Реализирането им гарантира както екологичните норми, така и изготвянето на оценка на рискове, свързани с управлението на съоръженията.

Осигуреният ресурс е гаранция за цялостно изпълнение на проектите, а не частично, както е било до момента.

 

 

Правителството предостави допълнителни 14,5 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд

 

Министерският съвет предостави 14,5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като за целта одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите. Така общият размер на средствата по бюджета на НКЖФ за 2017 г. става 35,6 млн. лева.

С предоставянето на средствата ще бъдат изплатени част от задълженията за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата. С тях се намаляват утвърдени разходи по политики и бюджетни програми, по които са реализирани икономии, за да се увеличат разходите по бюджетните програми „Национален фонд „Култура“, „Сценични изкуства“, „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ и „Обучение на кадри в областта на изкуствата и културата“.

 

 

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в размер на 39,518 млн. лева.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 23,188 млн. лв. за финансовото обезпечаване през настоящата година на договор от 2015 г. за продължаване на софтуерната осигуровка за програмни продукти на „Майкрософт“ с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на страната ни.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се предоставят 10 млн. лв. за осигуряване на подходящи транспортни средства за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.

По бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ се предоставят 620 хил. лв. за издръжка на задграничната дейност на агенцията.

На община Брезово се отпускат 810 хил. лв. за изпълнение на проекти, свързани с консервация, реставрация и експониране на родната къща на полк. Владимир Серафимов и на Аджарската книжовна школа в с. Свежен, община Брезово.

За проучване, разкопки и реставрация на археологическия обект „Мисионис“ по бюджета на община Търговище се предоставят 100 хил. лева.

По бюджета на община Видин за консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида“ и за строително-монтажни работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ се отпускат 3 млн. лева.

На община Сливен за ремонтни дейности по бул. „Хаджи Димитър“ в града се дават 1,8 млн. лева.

Средствата са осигурени от централния бюджет за 2017 г.

 

 

Одобрени са разходите по предоставената хуманитарна помощ за Албания

 

Министерският съвет одобри направените разходи за предоставената в началото на м. декември т. г. хуманитарна помощ за Албания. Те възлизат на близо 62 хил. лв.

Страната беше застигната от силни бури и наводнения и при създалата се бедствена ситуация България изпрати помощта още на 6 декември, за да подпомогне нормализирането на живота на хората там. Осигурени бяха одеала, надуваеми дюшеци, палатки, облекла за работа във вода, чаршафи и основни хранителни продукти. Доставката беше осъществена със съдействието на Министерството на отбраната.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.) В СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОЯТО ЩЕ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 15 НОЕМВРИ 2017 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2017 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ – ОКТОМВРИ 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ И „ОБУЧЕНИЕ ЗА ІТ КАРИЕРА“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ И „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РАДОСЛАВ ВЕНЧОВ ТОЧЕВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВИЗИ НА ГРАЖДАНИ НА КАНАДА, ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СПЕЦИАЛНИ ПАСПОРТИ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ РЕЗЕРВА, НАПРАВЕНА НА 2 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ОТ ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН, ПО ПРОТОКОЛА СРЕЩУ НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА МИГРАНТИ ПО СУША, МОРЕ И ВЪЗДУХ, ДОПЪЛВАЩ КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ СРЕЩУ ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, ПРИЕТ НА 15 НОЕМВРИ 2000 Г. В НЮ ЙОРК

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ МЕЖДУВЕДОМСТВЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПО ЧЛЕНСТВОТО И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПЕРИОД – 2018-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПАРИЖКИЯ ПРОТОКОЛ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ГРУЗИЯ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, УКРАЙНА И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „БЮДЖЕТ“ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕНО НА 17 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА 2015 Г. НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, СЪЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ПО ЧЛ. 110 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ОТ КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ ОТ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ЗА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ ЗА 2014 Г. И 2015 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНО ПРИРОДНО БОГАТСТВО – МЕРГЕЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕЛИ ИЗВОР“, ОБЛАСТ МОНТАНА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНО ПРИРОДНО БОГАТСТВО – МЕРГЕЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОРИТНА“, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ЗЛАТНА ПАНЕГА“ ЕАД – С. ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДИМОВ ДОЛ“, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 5 ФЕВРУАРИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „РУДМЕТАЛ“ АД – РУДОЗЕМ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛУКОВИТ-2“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТРЕВЕНЕ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЗДАВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО МАСИВИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ ЗА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ НЕФТОПРОВОД БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ“ ЕАД – СОФИЯ, И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ

Внася: министърът на вътрешните работи