EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.

06.12.2017

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Одобрена е актуализирана стратегия за национална сигурност на България

 

Правителството одобри проект за актуализиране на Стратегията за национална сигурност на Република България и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме документа.

Стратегията посочва националните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране чрез неутрализиране на рисковете и заплахите за страната и нейните граждани. Тя очертава по-широко разбиране за националната сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и икономическите аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността. Предлага се включването на нови политики като кибер сигурността, транспортната сигурност, управлението при кризи, младежта и спорта и защита на националните архиви като част от културно-историческото наследство.

Чрез актуализираните текстове на отбранителната политика са посочени основните проблеми на отбраната. От стратегическо значение е определянето като основен приоритет и изпълнението на приетите от България цели за способностите на НАТО за колективна отбрана и изграждане на отбранителни способности на Европейския съюз. Изцяло нов момент в е поетапното увеличаване на бюджета за отбрана до 2% от БВП на страната. Отчетена е необходимостта от реализиране на инвестиционните проекти за придобиване на нови основни бойни платформи и цялостна модернизация на въоръжените сили, както и от създаване на система за прозрачен, ясен подбор и кариерно развитие на военнослужещите и цивилните служители, която да включва и ефективен пакет от мерки за мотивация.

Актуализираната стратегия ще даде възможност за подобряване на механизма за планиране и изпълнение на политиките за национална сигурност, включително чрез по-ефективно използване на потенциала от членството на България в НАТО и в Европейския съюз.

 

 

Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело №5/2017 г.

 

Правителството одобри становище по Конституционно дело №5 за 2017 г., с което 71 народни представители искат обявяване на противоконституционност на членове от Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с възможността за получаване на бюджетни средства от частни детски градини и училища.

В становището на кабинета се излагат аргументи, според които искането във всичките негови части и по всяка една от съдържащите се в него тези е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

 

Приет е тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020

 

Правителството прие План за действие в периода 2018-2020 г. за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020.

Основната цел на документа е да допринесе за постигането на стратегическите цели на Програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигането на тези цели през периода се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области. За всяка стратегическа цел и приоритет са дефинирани набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия напредък.

Предварителната оценка на въздействието от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани значителни дългосрочни ефекти. Ако планът за действие бъде реализиран с посочените като вече осигурени средства, към 2020 г. БВП би нараснал със 7,3%, и с 10,3% – ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за тяхното изпълнение средства. Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната, енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 г. износът на страната би нараснал съответно с 2,2 и 2,7 на сто.

В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като по този начин се отчита напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области. Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, които са генерирани в резултат на направените в периода 2018-2020 г. интервенции и се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).

 

 

Определени са средищните детски градини и училища в страната

 

Правителството прие Списък на средищните детски градини и училища в България за учебната 2017/2018 година. Той е съставен въз основа на мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието.

В списъка са включени 252 детски градини и 22 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Отпадат 25 училища поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика, които пътуват от други населени места. В средищните детски градини и в новодобавените към списъка училища се обучават общо 18 674 деца и 4143 ученика, като 2230 деца в задължителна предучилищна възраст и 470 ученика пътуват ежедневно от съседни населени места.

С направените промени общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища в Списъка за 2017/2018 г. става 1014 в 670 населени места. Към началото на учебната година общо в средищните училища се обучават 186 176 ученици, като пътуващите от тях на възраст до 16 години са 40 352.

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование децата и учениците, които са от населени места без детска градина и училище, се обучават в други. Безплатният им транспорт до детска градина или училище се осигурява от съответните общини.

 

 

Определени са датите на религиозните празници през 2018 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

 

Правителството определи дните на религиозните празници през 2018 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 2 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам на 14 и 15 юни, Курбан байрам на 20-22 август и Рождението на Мохамед на 19 ноември.

За религиозната общност на евреите празниците са на 31 март – Песах, на 20 и 21 май – Шавуот, 10 септември – Рош Ашана, 19 септември – Йом Кипур, и Сукот – на 24 септември.

Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, Сретение Господне – на 14 февруари, Цветница – на 25 март, Възкресение Христово – на 1 април, Кръстовден – на 16 септември и Преображение Господне – на 8 юли.

Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на разположение шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 31 март и Конгресните дни на 5-8 юли, а празникът за евангелските църкви е Денят на реформацията – 31 октомври

Обществото за Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 1 март, Рама Навами на 25 март, Нарасимха Чатурдаши на 28 април, Ратха Ятра – на 16 септември, Кришна Джанмащами на 3 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 29 май Весак – ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни.

Будистката общност в България отбелязва Деня на Буда на 29 май, Нова година на 31 януари, Денят Дхарма на 27 юли и Денят Бодхи на 8 декември.

Празниците на Бахайската общност са Нау-Руз – 21 март, Резван – 21 април, Декларацията на Баб – 25 май, Възнесението на Бахаулла – 29 май, Мъченическата смърт на Баб – 10 юни, и Рождението на Бахаулла – 10 ноември.

 

 

Изграждането на публична инфраструктура в общините Белослав и Девня ще бъде финансирано по реда на ЗНИ

 

Правителството одобри финансирането по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на публична инфраструктура в общините Белослав и Девня. От бюджета на Министерството на икономиката за ще бъдат предоставени до 3 522 978 лв. за рехабилитация, реконструкция и изграждане на общински път Девня – Разделна.

В землището на с. Разделна се изпълнява сертифицираният по ЗНИ инвестиционен проект на „Олива“ АД – „Преработвателно предприятие за растителни масла и зърнобаза“. Проектът предвижда изграждането на нова производствена база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури. Инвестицията е на стойност 29 млн. лв., изцяло за придобиване на дълготрайни материални активи. С осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 102 нови работни места. Дружеството предвижда производството в новата база да започне през 2019 г., като пълният производствен капацитет да бъде достигнат през 2023 г.

Инфраструктурата ще се използва от всички съществуващи и потенциални предприятия в района при равни и недискриминационни условия, както и от транспортни и търговски фирми и населението на селата Разделна, Тръстиково, Падина в община Белослав, гр. Девня в община Девня. С изграждането на инфраструктурата ще бъдат решени комуникационни и екологични проблеми на регионално и национално равнище. Социалните ефекти от изграждането на инфраструктурата се изразяват в по-добра настилка, по-кратко време за придвижване и по-удобен маршрут за работещите и живеещите в района на инвестиционната инициатива.

 

 

На 321 лв. е определена линията на бедност през 2018 г.

 

Линията на бедност в България през 2018 г. ще е 321 лева, реши правителството. Сумата е със 7 лева по-висока в сравнение с размера й през настоящата година.

Сумата е определена съгласно методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява на базата на данни от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България“, което се провежда ежегодно от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.

 

 

До четири пъти се намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел

 

Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел ще намалее от два до четири пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това облекчение за гражданите се предвижда с промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, одобрена днес от Министерския съвет.

Намалението на държавните такси е във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които вписването ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г. В момента първоначалното регистриране на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) се извършва с нарочен регистър към съответния компетентен окръжен съд. Последващо задължение за всички ЮЛНЦ е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е необходима и регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност.

След провеждането на реформата, ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска спрямо тази за подаване на гише.

С влизането в сила на промените в Закона за ЮЛНЦ регистрацията ще се осъществява на принципа „на едно гише“, в единен централизиран уеб базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат до значителното занижаване на таксите.

 

 

 

Намаляват се 63 такси, събирани от Патентното ведомство

 

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство в България. Промените са израз на решението на кабинета за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Измененията в Тарифата целят оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, създаване на условия за по-лесна регистрация и по-ефективна и достъпна защита на правата на заявителите и притежателите на обекти на индустриална собственост. Намаляват се 63 на сто от всички такси, като се очаква да се увеличи броят на предоставяните услуги чрез повишаване ефективността на работата на Патентно ведомство и по-голяма популярност на предлаганата закрила на обектите.

 

 

Осигурени са средства за модернизиране на МБПЛР „Вита“ ЕООД

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 2 млн. лв. Средствата са предназначени за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита“ ЕООД, в която правата на държавата като едноличен собственик се упражняват от министъра на отбраната.

Допълнителното финансиране ще бъде използвано за обновяване и модернизация на материалната база и апаратура на болницата и за повишаване квалификацията на персонала й. Целта е да се подобри качеството на предлаганите медицински услуги, до които достъп имат всички здравноосигурени лица.

 

 

Отпуснати са 5756 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 5765 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Със средствата ще се разплатят извършени разходи от правоимащите лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през третото тримесечие на 2017 г.

Законът регламентира правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвижда, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.

 

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства с цел да оптимизира разходите им.

Промените по бюджета на МОСВ са поради реализирани икономии по бюджетна програма „Администрация“. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на задачи, попадащи в обхвата на политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.

По бюджета на МТИТС с 523 хил. лв. се увеличават предвидените средства за обезщетения на служителите, тъй като при определяне на бюджета в края на предходната година не е било възможно да се предвидят с точност необходимите обезщетения за персонал. Средствата се компенсират чрез преструктуриране на разходите по други бюджетни програми на ведомството.

В бюджета на Министерството на икономиката нереализирани разходи, предвидени за външноикономическо сътрудничество и администрация, се насочват към политиката в областта на устойчивото развитие и конкурентоспособността. Те ще бъдат разпределени между бюджетните програми за облекчаване на регулации и опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, насърчаване на предприемачеството и иновациите, защита на потребителите и др.

С одобрените вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МТСП се обезпечава нормалното функциониране на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Средствата се пренасочват от икономии по политиката в областта на социалното включване и програма „Администрация“.

 

 

Над 87 хил. лв. са предоставени за стипендии на талантливи ученици от училищата по изкуства

 

Правителството одобри допълнителни разходи от 78 255 лв. по бюджета на Министерството на културата и трансфери към общини в размер на 8910 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуствата и културата.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

 

 

10,3 млн. лв. допълнително са осигурени за дейността на културни институти

 

С две постановления правителството одобри 10,3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата.

300 000 лв., предвидени в централния бюджет, се предоставят за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“. Финансирането ще даде възможност изградените до този момент информационни точки да продължат да функционират, което ще способства за разгръщане на нови възможности за библиотечно-информационно обслужване на населението в цялата страна. Програма „Глобални библиотеки – България“ спомага и за социалното включване на групи, при които често липсват други възможности за достъп до информационните технологии.

Чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет се предоставят 10 000 000 лв. за покриване на неотложни разходи в последните месеци на годината на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. С тях ще се осигурят нормални условия за творческата дейност и създаването и разпространението на културни продукти от тези организации.

 

 

Правителството ще изпълни решенията по пет дела пред ЕСПЧ

 

Правителството прие за изпълнение плащанията по пет решения на Европейския съд по правата на човека срещу България.

Делото „Методиев срещу България“ е свързано с отказа на български съд да регистрира вероизповеданието „Мюсюлманска общност Ахмадия“. Констатирани са нарушения на свободата на религията и на забраната за дискриминация. Присъденото обезщетение за неимуществени вреди е 4000 евро.

По делото „Шалявски и други срещу България“ Съдът установява нечовешко и унизително отношение и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита при задържането на жалбоподателя, както и неадекватното отношение към състоянието му. Присъденото обезщетение е 3000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро – за разноски по делото.

По делото „Велкова срещу България“ ЕСПЧ намира, че продължителното неизпълнение на влязло в сила съдебно решение е нарушило правото на жалбоподателката на достъп до съд. Присъдено е обезщетение в размер на 20 000 евро за имуществени и неимуществени вреди и 6424 евро разноски.

Недостатъчно аргументирано съдебно решение, което ЕСПЧ определя като нарушение на правото на достъп до съд, е констатирано по жалбата на Николай Генов. Присъденото му обезщетение е 2400 евро за неимуществени вреди и 1000 евро за разходи и разноски по делото.

Решението по делото „Господинов и други срещу България“ се отнася до 10 жалби, подадени от лица, изтърпяващи доживотни присъди в различни затвори. Те се оплакват от условията в затворите. Присъдените обезщетения възлизат общо на 19 000 евро, а 6082 евро са за разходи и разноски.

 

 

Две общини получават имоти за развитие на местни дейности

 

Правителството прехвърли на община Ботевград собствеността върху терен с едноетажна сграда към него. Имотът е с отпаднала необходимост за МВР. Той ще бъде използван от местната власт за изграждането на временен приют за безстопанствени животни в изпълнение на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Община Мадан получава безвъзмездно три държавни имота за подобряване на водоснабдителната си мрежа. Терените се намират в землищата на селата Ловци, Върбина и Бориново. Те ще бъдат използвани за изграждането на външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с. Ловци, реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Полене“ до съществуващ водоем в махала „Камберовска“ и за изграждане на водоем и ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа на с. Бориново. С реализирането на тези обекти ще се повиши качеството на живот в населените места от община Мадан, ще се подобри доставката и експлоатацията на водните ресурси и ще се увеличи възможността за развитие на инвестиционни намерения в областта на туризма, земеделието и животновъдството.

Правителството даде съгласието си Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да продаде чрез търг с тайно наддаване недвижим имот в столичния район „Изгрев“. Теренът с площ 20 дка е част от бившата гара „Пионер“ и не се ползва от НКЖИ. Правителственото решение ще позволи извършването на разпоредителна сделка, която да донесе допълнителни приходи за компанията.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на три имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Те се намират в столичния район „Слатина“ (2,4 дка незастроена площ), на бул. „Мадара“ №13 в Шумен (2,9 дка застроена и незастроена площ) и в землището на с. Александрово, община Шумен (сграда със застроена площ 46 кв. м). Решението ще позволи извършването на разпоредителни действия с цел реализирането на допълнителни приходи за бюджета.

 

 

Към контингента ни в операция „Алтеа“ ще се присъедини още един офицер

 

Правителството даде разрешение за увеличаване на контингента ни, участващ във военната операция „Алтеа“ в Босна и Херцеговина, с един офицер. Така съставът на контингента ни ще наброява 11 военнослужещи.

Решението на правителството е в изпълнение на заявените приоритети на България в областта на Западните Балкани, чиято сигурност и напредък в евроатлантическата интеграция са във фокуса на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

 

Актове на 26-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз ще бъдат предложени за ратификация

 

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира актовете на 26-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз. По този начин България ще изпълни задълженията си като страна членка на Съюза.

Ратифицирането на протоколите и конвенциите изразява волята на страната ни да бъде част от единната световна пощенска територия, създадена и регламентирана от актовете на Съюза, и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги.

 

 

Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 6 ноември в Брюксел.

На заседанието Европейската комисия представи резултатите от своя доклад, свързан с националните планове за действие на държавите членки и постигнатия напредък за устойчивата употреба на пестициди. Комисия запозна министрите и с актуалното състояние на въпросите от областта на селско стопанство, свързани с търговията, като акцентира върху доброто състояние на износа на агрохранителни продукти от ЕС в трети страни. Съветът бе информиран относно усилията за отваряне на нови пазари, за насърчаването и популяризирането на земеделски продукти с произход ЕС, както и за постигнатия напредък по редица споразумения за свободна търговия. Министрите обсъдиха и възможностите за запазване на високото ниво на селскостопанска продукция при гарантиране на устойчивото управление на почвите.

Правителството одобри също доклад за резултатите от заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“, проведено на 10 ноември в Брюксел.

На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката на предстоящата 11-а Министерска конференция на Световната търговска организация и предизвикателствата пред многостранната търговска система, прилагането на Споразуменията за свободна търговия, сключени от ЕС, както и преговорите за търговски споразумения между ЕС и Мексико, и ЕС и Меркосур.

За първи път Европейската комисия представи доклад относно прилагането на 22-те споразумения на ЕС за свободна търговия. Основната цел на доклада е да се осигури прозрачност и по този начин да се помогне на бизнеса, особено на малките и средни предприятия, да се възползват най-добре от сключените договорености. С доклада Комисията иска да даде възможност на всички заинтересовани лица – индустрия, институции, гражданско общество, нестопански организации и др., да следят и обсъждат начина, по който ЕС прилага своите споразумения за свободна търговия, както и да дават предложения за по-ефективното им прилагане.

 

 

Над 4,5 млн. лв. са приходите от концесионните договори за добив на минерални води и за ски-зоната в Банско през 2016 г.

 

Правителството прие годишния доклад на комисията за текущ контрол на сключените концесионни договори към министъра на околната среда и водите за 2016 г. В доклада се отчита изпълнението през 2016 г. на концесионните договори за добив на минерални води, изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитената територия, част от НП „Пирин” – „Ски-зона с център Банско”.

Постъпилите по сметка на МОСВ приходи от концесионната дейност по сключените договори за добив на минерална вода и договора за ски-зоната са в размер на 4 515 547,76 лв. за календарната 2016 г.

Концесионните плащания по 15-те договора за минерална вода са 2 444 883,79 лв. без ДДС. Концесионното плащане към общините, на чиято територия се намират обектите на концесия, е 1 047 807,19 лв. без ДДС. По сметка на държавния бюджет платеното ДДС е 698 538,19 лв.

Приходите от плащането по концесионния договор за защитената територия, част от НП „Пирин” – „Ски-зона с център Банско”, са 270 265,49 лв. без ДДС. По сметка на държавния бюджет платеното ДДС е 54 053,10 лв.

При извършените проверки на място не са констатирани нарушения на концесионните договори.

 

 

България и Сърбия ще подпишат Меморандум за намаляване на роуминга

 

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги.

Целта на документа е правителствата да насърчат мобилните оператори да постигнат конкретни споразумения помежду си, които да доведат до трайното намаляване на международните тарифи на роуминг услугите в полза на близо 14 млн. граждани на двете държави.

Сърбия е втората държава от Западните Балкани, с която сключваме споразумение от този тип. Преди по-малко от месец България подписа споразумение с Република Македония за намаляване цените на роуминга.

Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани с ЕС е сред приоритетите на българското правителство и на българския еврокомисар Мария Габриел. То е част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите.

 

 

Одобрени са позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позициите на България за няколко предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Освен всички останали въпроси, които ще бъдат разгледани на тях, ще бъдат представени и основните акценти от работната програма на Българското председателство на Съвета в съответните области.

Министрите на правосъдието и на вътрешните работи на държавите-членки ще заседават в Брюксел на 7 и 8 декември.

В дневният ред на част „Правосъдие“ са ключови за страната ни предложения за законодателни актове, които присъстват и в Програмата на Българското председателство – предложенията за Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, както и за Директива относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

Министрите на вътрешните работи ще обсъдят проектите на Регламент за Агенция за управление на широкомащабни информационни системи в областта ПВР (eu-LISA), на Заключения относно укрепването на бюрата „Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали“ (SIRENE), взаимната съвместимост на европейските информационни системи, сътрудничеството между мисиите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и ПВР агенциите, както и борбата с тероризма.

Заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ ще се проведе в периода 10-13 декември в Буенос Айрес в рамките на XI Министерска конференция на Световната търговска организация. На него ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с търговия със селскостопански стоки, субсидии за рибарството, вътрешно регулиране на търговията с услуги, удължаване на срока на мораториума върху митата върху електронната търговия и др.

Съветът по земеделие и рибарство ще заседава на 11 и 12 декември в Брюксел. Пред него Комисията ще представи Съобщение относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. и министрите на земеделието ще имат възможността да проведат първия обмен на мнения по него. В областта на рибарството ще се търси постигане на политическо споразумение по отношение на предложението за регламент за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 г. в Атлантическия океан и Северно море.

Заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси ще се състои на 7 декември в Брюксел. Очаква се Естонското председателство да предложи постигането на Общ подход по предложението за Директива относно изискванията за достъпност за продукти и услуги. По предложението за промяна в Регламент 883/2004 за координацията на системите за социална сигурност се очаква постигането на частичен общ подход по две глави – за обезщетенията за дългосрочна грижа и за семейните обезщетения. Ще бъде представен проект на Директивата относно Морската трудова конвенция на МОТ. Предвидено е да бъдат приети Заключения по следните теми: Засилени мерки за намаляване на хоризонталната полова сегрегация в образованието и заетостта; Бъдещето на труда: ролята на цифровизацията; Засилване на подкрепата и грижите за независим живот, предоставяни в рамките на общността.

Одобрена беше и позицията на България за участие в редовното заседание на предстоящия на 12 декември Съвет „Общи въпроси“. Основните теми, които ще бъдат разисквани, обхващат политиките в областта на отбраната и социалните въпроси, културата и образованието. Съветът ще прегледа постигнатите до този момент резултати по отношение на изпълнението на Заключенията на Европейския съвет от 19-20 октомври 2017 г., които засягат областите „Миграция“, „Отбрана“ и „Цифрова Европа“. Очаква се Съветът да одобри Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия за междуинституционалното планиране, която посочва основните приоритети и законодателни задачи на ЕС през 2018 г.

Във формата по член 50 от Договора за ЕС Съвет „Общи въпроси“ ще направи преглед на актуалното състояние на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и ще подготви заседанието на Европейския съвет по чл. 50 на 15 декември 2017 г.

 

Белла Стоименова е определена за член на Комисията по прозрачност

 

Правителството определи Белла Стоименова за член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложението е на министъра на здравеопазването и се налага поради настъпила промяна в служебните правоотношения на досегашния представител на Министерството на здравеопазването маг. фарм. Станислава Йорданова.

Белла Стоименова е юрист в Министерство на здравеопазването. Магистър е по право от СУ „Св. Климент Охридски“, като е преминала обучение по същата специалност и в Страсбургския университет. В периода март - октомври 2017 г. е член на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали.

 

 

За възстановяване на манастира „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон правителството предоставя 940 000 лв.

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 940 000 лв. по бюджета на Министерския съвет. Средствата се отпускат за довършителни строително-ремонтни дейности и изграждане на комуникациите в южното крило на манастира „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет.

 

 

Правителството предлага промени в Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Необходимостта от промени в ЗНИ произтича от влязъл в сила Регламент, изменящ Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО). Това от своя страна налага промени във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване на Европейската комисия. С тези изменения ЗНИ се привежда в съответствие с новите разпоредби на ОРГО.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на ЗНИ.

 

 

Правителството одобри промени в Наредбата за допълнителни мерки за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

 

Правителството одобри допълнение в Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно Директивата за екодизайн, чрез която се актуализира техният списък за 2016 г.

С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти. До 2016 г. са били приети 27 такива регламента, което е отразено в наредбата, за да се изпълняват процедурите за съответствие и за новата продуктова група – въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори.

С приемането на допълнението към наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на ЕС за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

 

Прецизирани са функциите на звеното за вътрешен одит в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Правителството одобри промени в устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

С промените се прецизират функциите на звеното за вътрешен одит и на Инспектората на агенцията и се привеждат в съответствие със законите за вътрешния одит в публичния сектор и за администрацията, както и с влезлите в сила от началото на 2017 г. Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит.

 

Правителството одобри програмата на България за председателството на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет прие Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.). Тя определя политическата рамка, основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първите шест месеца на 2018 г.

Четири са водещите приоритета в Програмата: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.

По първия приоритет водещи за страната ни ще бъдат темите относно Многогодишната финансова рамка след 2020, Кохезионната политика след 2020, бъдещето па Общата селскостопанска политика, Икономическия и паричен съюз, Устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС, както и Младите хора, които заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа.

По втория приоритет ще работим за предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани, като от особена важност за нас ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения.

По третия приоритет ще насочим усилията си към повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси, като основните ни теми по този приоритет включват: Миграция, Ефективно, бързо и справедливо правосъдие. Енергетика, Европейският съюз като силен глобален участник на международната сцена, както и Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.

По четвъртия приоритет ще поставим акцент върху Конкурентоспособността, Цифровия единен пазар, Насърчаването на предприемачеството и социалните иновации и Бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.

Специфичен приоритет ще бъде Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Ще работим за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Във втората част на Програмата на Председателството са посочени конкретните досиета и целите, които си поставяме по тях, във всеки един от 10-те формата на Съвета на ЕС.

 

Допълнителни 10 млн. лв. са отпуснати по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта и на културата, както и трансфери към общини в общ размер на 10 116 333 лв. Средствата са отпуснати за осигуряване на дейности от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения при промени в трудовите правоотношения в резултат на структурни промени в системата на образованието.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №5 ЗА 2017 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020, В ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ С ОБЩИНИТЕ БЕЛОСЛАВ И ДЕВНЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ IV КЛАС РАЗДЕЛНА – ДЕВНЯ С ДЪЛЖИНА 3,5 КМ ОТ С. РАЗДЕЛНА ДО ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ОЛИВА“ АД – КНЕЖА, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ЗЪРНОБАЗА“ – С. РАЗДЕЛНА, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 201S Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ ЕООД – ВЕЛИНГРАД

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „МЕТОДИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №58088/08), „ШАЛЯВСКИ И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №67608/11), „ВЕЛКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №1849/08), „ГЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №7202/09) И „ГОСПОДИНОВ И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №34639/07)

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №484 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА УЧАСТИЕ НА КОНТИНГЕНТ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА „АЛТЕА“

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА 26-ИЯ КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ (ТЪРГОВИЯ)“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г. НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ - „СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО“

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТРЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТАРИФИ ЗА РОУМИНГ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ТЪРГОВИЯ“, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 13 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БУЕНОС АЙРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИНАДЕСЕТАТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТО

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър

на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018 Г.)

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 3583-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството