EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 8 август

08.08.2018

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 8 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ЗА 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 110 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕ­НИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, ДЪРЖАВНИТЕ ПСИХИАТРИЧНИ БОЛНИЦИ, ДЪРЖАВНИТЕ БЕЛОДРОБНИ БОЛНИЦИ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ“ ЕАД - ПЛОВДИВ, СЪС СТОЙНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ И БЕЗВЪЗМЕЗД­НОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕД­НАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ИЗ­ПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРА­СТРУКТУРА“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪДИИ В ОБЩИЯ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВ­НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕ­НИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СВЕТОВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14 ДО 16 НОЕМВРИ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО РЕЦИ­ПРОЧНИ КАТАЛОЖНИ УСЛУГИ, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 165 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. 14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪ­ДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ЮЛИ 2018 Г. В ИНСБРУК.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЗАЕ­ТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОВЕДЕНО НА 19 И 20 ЮЛИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ЧЛ. 50, ПРО­ВЕДЕНО НА 20 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „ПЛАКИ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, НА „ГЕОТУЛ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

Внася: министърът на културата