EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 6 юни

06.06.2018

 

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 6 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНА ПРОГРАМА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СВЕТОСЛАВ ДАСКАЛОВ С ОРДЕН „ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА“ ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА №4 НА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА „ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВНОГОР, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМ 310+940 (ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БУХОВЦИ“ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ ІІІ-5102) ДО КМ 327+260 (НАЧАЛО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БЕЛОКОПИТОВО“), УЧАСТЪК ОТ КМ 317+360 ДО КМ 318+820, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРЕНЧА, ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВЯНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА МОНГОЛИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В РУСЕ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ КАМЕН МИЛКОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА МОНГОЛИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РУСЕ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ №В 1381 МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ШВЕДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА ОТНОСНО МНОГОНАЦИОНАЛНОТО МОДУЛНО МЕДИЦИНСКО ФОРМИРОВАНИЯ (M3U)

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩО СИГУРНОСТТА НА СЪВМЕСТНИТЕ ИЗГРАДЕНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, СЛУЖБАТА ЗА МИТНИЧЕСКА И ГРАНИЧНА ЗАЩИТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министър-председателят

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 4 ЯНУАРИ 2008 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВАРНА НА МИНИСТРИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ТУРИЗМА, НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Внася: министърът на туризма

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 14 МАЙ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 14 МАЙ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Внася: министърът на туризма

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГАБИ-2“, ОБЩИНА БОБОШЕВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР ІІ, ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ЮНИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ СЪС ЗАКОН НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНО НА 9 МАЙ 2018 Г. В ГР. СОФИЯ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството