EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 4 юли

04.07.2018

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФ­СКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 796 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНА­ЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ И ДЪРЖАВНИТЕ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СЛАТИНА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, С. ДОЛНО ОЗИРОВО, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, С. КРАВОДЕР, ОБЩИНА КРИВИ ДОЛ, С. БЕЛИ ИЗВОР И ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на културата

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 559 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНА­МИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИ­КА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНА­ТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕН­СКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕ­РАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ГРЪЦКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕ­ПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИ­НИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ШВЕЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА ОТНОСНО ПРОЕКТ „МНОГОМОДАЛЕН ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТЪР“ И ПРОЕКТ НА ДЕКЛА­РАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО СПОРАЗУМЕ­НИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕД­НИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА НА КИТАЙ­СКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИС­ШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ И ГРАНИЧНИТЕ ЗНАЦИ ПО БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА, ПРОВЕДЕНО НА 29 И 30 ЯНУАРИ 2018 Г. В СКОПИЕ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕ­ГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА НАТО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 11 И 12 ЮЛИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 25 МАЙ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮНИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИ­НЕРАЛИ - КВАРЦ-КАОЛИНОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „БАЛАБАНА“, УЧАСТЪЦИ „ИЗТОЧНО ГНЕЗДО“ И „ЗАПАДНО ГНЕЗДО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО, С. ГРЪНЧАРОВО И С. СЕКУЛОВО, ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, НА „КАОЛИН“ ЕАД - ГР. СЕ- НОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ШАФ- КААЛАН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА­ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЪРБЕШНИЦА”, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХ­НИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на икономиката