EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 3 октомври

03.10.2018

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 3 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБИ­ТИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОСНОВЕН РЕМОНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 495 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД - СОФИЯ, КАТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО СЪС 100 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, КОЕТО ДА ВЪЗЛАГА РЕМОНТИТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИТЕ НА ЯЗОВИРИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪ­ЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОСНОВЕН РЕ­МОНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ДЪР­ЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. И ДОКЛАДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШЕН ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВ­НИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОН­НА СИСТЕМА ЗА 2017 Г., НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪР­ЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2017 Г. И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОН­НА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КО­ДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГ­РАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪР­ЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕ­ТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. И 2014-2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИТКО СОЛАКОВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕ­ЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, МОНТАНА, СОФИЯ, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ И СМОЛЯН.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО МАРОКО.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ШЕСТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРО­ТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА МНО­ГОНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИЯТА ЗА СПЕЦИ­АЛНИ ОПЕРАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА­ТА ЧАСТ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГА­РИЯ – БАВАРИЯ“ И НА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ - БАДЕН – ВЮРТЕНБЕРГ“, КАКТО И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАР­СКАТА ЧАСТ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ – БАВАРИЯ“ И ИА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КО­МИСИЯ „БЪЛГАРИЯ - БАДЕН – ВЮРТЕНБЕРГ“.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ОК­ТОМВРИ 2018 Г. В ИНСБРУК.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОТОКОЛА ОТ 18-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ИНДИЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТ­РУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 6 МАРТ 2018 Г. В ДЕЛХИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕСКАНА“ АД - ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРЕН БЛИЗНАК 2“, РАЗПОЛО­ЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЕСКАНА“ АД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ТВЪРДИ ГОРИВА - КАФЯВИ ВЪГЛИЩА - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ УЧАСТЪК „МИНЬОР“ НА НАХОДИЩЕ „БОБОВДОЛСКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА ОТ „КАОЛИН“ ЕАД - ГР. СЕНОВО, ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ - ГНЕЗДА 17 И 20“ („ЖЪЛТИ ДОЛ“), ОБЛАСТ ШУМЕН, И ЗА ОТ­ПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ.

Внася: министърът на икономиката.

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите