Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

СЪЮЗ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

II.

Европа постепенно се възстановява от кризата. Европейската икономика отбелязва умерен растеж, а безработицата бавно намалява. Въпреки това в международен план ситуацията се доминира от несигурност и въпроси, поставяни от глобализацията и технологичните промени. В този бързо променящ се свят Съюзът трябва да се възползва от възможностите занапред и да създаде условия за Европа, която се адаптира към новите обстоятелства, запазва нашия начин на живот и осигурява икономически и социален напредък за всички. Стимулирането на инвестициите, както публични, така и частни, продължава да бъде от решаващо значение.

 

Единен пазар

 

Европейският единен пазар е едно от най-големите постижения на ЕС и е един от найзначимите източници на икономически растеж. Той е от полза за европейските потребители, за работещите и за предприятията и им осигурява реални ползи, и поспециално подобряване на условията на живот и труд.

Трите председателства ще приключат работата по различните инициативи и действия в областта на цифровия единен пазар. Своевременното осигуряване на конкурентен цифров единен пазар не само ще предложи нови възможности на гражданите и на стопанските субекти, като проправи пътя за иновации и потенциален растеж, но също така ще създаде работни места и ще стимулира конкурентоспособността на ЕС. Ще продължи работата и за по-нататъшното задълбочаване на други аспекти от единния пазар.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

 • придвижване напред на работата по различните направления на единния пазар, като вниманието бъде съсредоточено върху въвеждането и прилагането на правилата за единния пазар, в т.ч. практическите мерки, изложени в пакета относно спазването и предложението относно прилагането, и премахване на оставащите пречки посредством довеждане докрай на различните инициативи, заложени в пакетите за стоките и услугите, както и спазване на принципите на подобро регулиране и субсидиарност и гарантиране качеството на законодателството;

 

 • улесняване на свързаността и постигане на напредък в развитието на конкурентоспособен и справедлив цифров единен пазар чрез насърчаване на трансграничната електронна търговия (онлайн продажба на стоки, предоставяне на цифрово съдържание, реформа на авторското право, аудиовизуални медийни услуги, доставяне на колетни пратки) и чрез преход към интелигентна икономика (свободно движение на данни, преглед на регулаторната рамка в областта на далекосъобщенията, инициативи в областта на дружественото право) и укрепване на доверието и сигурността в сферата на цифровите услуги (нов пакет за защита на данните);

 

 • постигане на напредък в областта на трансграничните цифрови обществени услуги чрез амбициозно прилагане на принципите на плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.;

 

 • ускоряване въвеждането на електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (e-IDAS) с цел засилване на трансграничното и междусекторното използване на електронната идентификация (e-ID), в т.ч. мобилната идентификация, и на удостоверителните услуги за цифровизираните предприятия, а също така и в публичния сектор;

 

 • продължаване на работата по прегледа на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и актуализирането на Стратегията за киберсигурност;

 

 • преход към устойчива, справедлива, конкурентна и безопасна транспортна система (пакет за мобилността/инициативи за безопасност на движението по пътищата);

 

 • борба срещу данъчните измами и гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане (в т.ч. обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), правила за оповестяване относно посредниците, окончателен режим на ДДС, ДДС за електронната търговия и свързани с това инициативи).

 

 

 

Предприемачество и създаване на работни места

 

Хората с предприемаческа нагласа, иновациите и инвестициите в човешки капитал, образование и умения са от съществено значение за една конкурентоспособна и основана на знанието икономика и не престават да бъдат приоритет за ЕС.

Насърчаването на предприемаческия дух и създаването на работни места продължава да е от ключово значение за подпомагане на предприятията в Европа да процъфтяват, особено МСП. Трите председателства ще работят за преодоляване на предизвикателствата в областта на уменията и недостига на умения в едни постоянно променящи се пазар на труда и общество, като поставят акцент върху пригодността за заетост, мобилността, устойчивия растеж и лоялната конкуренция. Макар че статистическите данни се подобряват, равнищата на безработица все още са твърде високи, по-специално за младите хора и трайно безработните лица, а социалното неравенство нараства. Трите председателства ще провеждат непрекъснати действия във връзка с младежката безработица.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

 • насърчаване на предприемачеството и подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и стартиращите предприятия чрез осигуряване на достъп до алтернативни форми на финансиране, стимулиране на инвестициите в иновации, научни изследвания и развитие, улесняване на достъпа до продукти, обект на интелектуална собственост, които са от особено значение за МСП, и гарантиране на системното прилагане на принципа „мисли първо за малките“;

 

 • насърчаване на по-добри умения за всички с цел поддържане на висока конкурентоспособност и производителност на пазара на труда;
 • подготвяне в достатъчна степен на младите хора за активно участие на пазара на труда, като им се предлага най-доброто образование и обучение и се гарантира продуктивна и качествена заетост за европейските граждани чрез пълноценно използване на възможностите на единния пазар.

 

Устойчивост на околната среда

 

ЕС има едни от най-високите екологични стандарти в света, които спомагат за опазване както на здравето и качеството на живот на гражданите, така и на нашата природа. Трите председателства ще продължат да прилагат Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и да насърчават „зеления растеж“, който може да изиграе ключова роля за създаване на работни места, активизиране на иновациите и стимулиране на инвестициите, като по този начин се повиши конкурентоспособността на ЕС.

 

Тази приоритетна област включва кръговата икономика и е съсредоточена върху инициативите в областта на екоиновациите, насочени към ефективно използване на ресурсите, намаляване на въздействието върху околната среда от производството и потреблението и провеждане на действия за създаване на нетоксична околна среда.

 

Инвестиране в бъдещето

 

Европа ще може да посрещне предизвикателствата на утрешния ден и да запази стабилна промишлена база само ако непрекъснато инвестира в своето бъдеще. Изпълнението на Плана за инвестиции за Европа и стимулирането на инвестициите продължават да бъдат от ключово значение. Бюджетът на ЕС е инструмент от основно значение в този контекст. Трите председателства ще работят в тясно взаимодействие помежду си по годишната бюджетна процедура на ЕС и новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. Интелигентните инвестиции в човешки капитал и трансгранична инфраструктура, в т.ч. цифрова, транспортна и енергийна, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, ще продължат да бъдат приоритет за трите председателства. Ще се насърчават полезните взаимодействия, съгласуваността и последователността в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове и между тях и централно управляваните фондове.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

 • многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., ако предложението на Комисията бъде публикувано и са налице подходящи условия за започването на истински дебат;

 

 • междинен преглед на МФР по сектори (в т.ч. преглед на „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, Механизма за свързване на Европа, „Творческа Европа“, предложението за опростяване на финансовите правила), гарантиращ предвидимост и гъвкавост в прилагането на политиките и приоритетите на ЕС;

 

 • акцентиране върху инвестициите в растеж и работни места, в т.ч. научни изследвания и иновации, трансгранична инфраструктура, свързаност и образование („Еразъм +“, Механизма за свързване на Европа, „Хоризонт 2020“, както и подготовка на 9-ата рамкова програма, преглед на европейското научноизследователско пространство, по-специално управлението, компонента за научни изследвания от европейския план за действие в областта на отбраната, рамковата програма на Евратом);

 

 • политиката на сближаване за периода след 2020 г. — работа за опростени и попропорционални правила за европейските структурни и инвестиционни фондове и засилване на допълняемостта между фондовете на ЕС;

 

 • опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), в

т.ч. с оглед на подготовката на междуинституционалните преговори относно бъдещите параметри за периода след 2020 г. За да бъде в състояние да реагира на събитията в световен мащаб, изменението на климата или екстремни метеорологични условия и за да се гарантира продоволствената сигурност в Европа, ОСП трябва да осигури стабилни производствени условия за европейските селскостопански производители, както и да допринася за стабилността на пазара, за ефикасни мерки за управление на риска и за жизнеспособността на селските райони;

 

 • Стабилната европейска промишлена база е от ключово значение за икономиката на ЕС. Трите председателства ще се стремят към широк, всеобхватен и съгласуван подход, за да се направи необходимото всички промишлени отрасли на ЕС да могат да се възползват в пълна степен от цифровите иновации;

 

 • Когато е целесъобразно, ЕС ще се възползва от потенциала на макрорегионалните стратегии.

 

Икономически и паричен съюз

 

Трите председателства ще продължат обсъжданията по задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС), в т.ч. чрез полагане на усилия за завършване изграждането на банковия съюз и ускоряване изграждането на съюз на капиталовите пазари.

 

Тази приоритетна област включва следното:

 

 • постигане на напредък по дебата относно задълбочаването на ИПС, като същевременно се запази целостта на ЕС и на единния пазар;

 

 • работа по отстраняване на оставащите слабости в банковия сектор и за завършване и консолидиране на банковия съюз, включително пакета за банкови реформи;

 

прилагане на мерките, посочени в плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (който предстои да бъде преразгледан през 2017 г.), с цел допълване на банковия сектор и предоставяне на по-широк набор от източници за финансиране на реалната икономика.