Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерския съвет

и на неговата администрация и форматите, в които е достъпна

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на министър-председателя, организация на работа на Министерския съвет, функции и отговорности на администрацията на МС

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/ustroystven-pravilnik

html

2.

Състав на Министерския съвет

http://government.bg/bg/pravitelstvo/ministar-predsedatel/biografia

http://government.bg/bg/pravitelstvo/sastav-na-pravitelstvoto/biografii

html

3.

Структура на АМС

http://government.bg/files/common/AMS%2020.02.2018.pdf

pdf

4.

Контакти и работно време на АМС

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/kontakti

 

5.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на МС и текстове на издадените нормативни актове

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

html

6.

Стратегически документи:

-          Приоритети за управление

 

-          Програма за управление

 

-          Програма на Съвета на ЕС по време на Естонското, Българското и Австрийското председателства

 

-          Програма на Българското председателство на Съвета на ЕС

 

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-na-pravitelstvoto/vanshna-politika

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-za-upravlenie-na-pravitelstvoto-na-republika-balgariya-za-perioda-2017-2021-g/vavedenie

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-na-saveta-na-es-po-vreme-na-estonskoto-balgarskoto-i-avstriyskoto-predsedatelstva/vavedenie

 

 

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-za-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es/vavedenie

 

 

 

 

 

html

7.

Проекти на нормативни актове

http://government.bg/bg/administratsia/dokumenti/proekti-na-normativni-aktove-sunau

http://www.strategy.bg/

 

html

8.

Документи:

-          Доклади по чл. 22, ал. 5 от ЗУФСЗНС и Закона за администрацията

-          Устройствен правилник на МС и на неговата администрация

 

http://government.bg/bg/administratsia/dokumenti/drugi-dokumenti

 

 

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/ustroystven-pravilnik

 

 

html

9.

Конкурси

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/konkursi

 

10.

Регистри и информационни системи:

-          Административен регистър

-          Национален концесионен регистър

-          Информационна система за правна информация

-          Информационна система „Храмове в България“

http://government.bg/bg/administratsia/registri-portali

http://iisda.government.bg/

http://nkrold.government.bg/app

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

 

http://hram.government.bg/hramove/index.html#1

 

 

html

11.

Портали:

-          Портал за обществени консултации

-          Портал за отворени данни

-          Портал за децентрализация

-          Единен информационен портал за ЕСИФ

-          Портал за консултативните съвети

-          Портал за мобилност в държавната администрация

-          Портал за студентски стажове в държавната администрация

http://government.bg/bg/administratsia/registri-portali

http://www.strategy.bg/

https://opendata.government.bg/

http://self.government.bg/

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/

http://www.saveti.government.bg/

http://mobility.government.bg/

 

http://mobility.government.bg/

 

 

 

 

html

12.

Достъп до информация:

-          ЗДОИ

-          Заповед и правила за организацията и реда за работа по ЗДОИ

-          Указания за упражняване правото на достъп до информация

-          Бланка за заявление

 

-          Отчети по ЗДОИ

 

-          Декларации за наличие на конфликт на интереси

-          Списък на разсекретените документи

 

-          Информация по чл. 14, ал. 2 от ЗДОИ

-          Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/vatreshni-pravila

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/dostap-do-informatsia

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/kontakti-sas-zvenoto

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/otcheti-po-zdoi

 

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/deklaratsii-po-zpuki

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/razsekreteni-dokumenti

http://government.bg/bg/prestsentar/novini

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

 

 

 

 

 

html

html и doc

 

doc

 

 

pdf

 

doc

 

html

13.

Информация по Закона за публичните финанси

-          Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет

-          Информация за изпълнението на програмния бюджет на МС

-          Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА

 

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/kasovo-izpalnenie-na-darzhavniya-byudzhet

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/byudzhet-na-ms

 

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/plashtaniya-v-sebra

 

 

Docx

 

Excel

 

Excel

14.

Профил на купувача:

-          Търгове

-          Обществени поръчки

 

http://government.bg/bg/administratsia/profil-na-kupuvacha/targove

http://customerprofile.government.bg/

 

рdf и doc

html

15.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на МС

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

doc